685/2020

Helsingissä 21.9.2020

Tullin työjärjestys

Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) 4 §:n 3 momentin, 5 §:n 1 momentin ja 6 §:n 2 momentin nojalla Tullille annetaan seuraava työjärjestys:

YLEISTÄ
1 §
Soveltaminen

Sen lisäksi mitä muualla säädetään tai määrätään, Tullin organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä ovat voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

Rikostorjunnassa, organisaatioturvallisuudessa, taloushallinnossa, materiaalihallinnossa, hankinnoissa ja sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan myös pääjohtajan vahvistamia ohjesääntöjä.

ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN
2 §
Tullin yksiköt ja tullitoimipaikat

Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto, hallinto-osasto ja toimipaikkaosasto.

Tullin muut yksiköt ovat tullilaboratorio, esikunta, valtion edun- ja oikeudenvalvonta sekä sisäinen tarkastus.

Muut kuin valtakunnan maarajalla sijaitsevat tullitoimipaikat ovat Kotkan, Maarianhaminan, Eckerön ja Långnäsin tullitoimipaikat sekä Lentotullitoimipaikka.

3 §
Johtaminen

Tullia johtaa pääjohtaja.

Tullin yksikköä johtaa sen päällikkö. Tullin yksikköjen päälliköiden sijaiset määrää pääjohtaja.

Tullin johtamisen tukena on johtoryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Tullin osastojen päälliköitä Tullin toiminnan johtamisessa sekä yleisiä toimintalinjoja koskevassa päätöksenteossa.

Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja puheenjohtajana, Tullin osastojen päälliköt, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Pääjohtajan kutsusta johtoryhmän kokoukseen voi tarvittaessa osallistua myös muita henkilöitä.

Tullin johtoryhmässä käsitellään:

1) Tullia koskevat strategiset linjaukset sekä strategian toimeenpanon suunnittelu ja toteutuksen seuranta;

2) Tullin määräaikaissuunnitelmat ja budjetti;

3) Tullin organisointia ja työjärjestystä koskevat asiat;

4) Tullin kansainvälistä yhteistyötä koskevia asioita;

5) henkilöstöpoliittisia linjauksia;

6) muut koko Tullia koskevat yhteistä käsittelyä vaativat asiat ja linjaukset.

4 §
Tulosohjaus

Tullille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi pääjohtaja vahvistaa Tullille strategian ja siihen liittyvän toimeenpanosuunnitelman sekä asettaa Tullin osastojen päälliköille johtamistavoitteet.

YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT
5 §
Yleiset tehtävät

Yksiköt vastaavat kukin omalla tehtäväalueellaan seuraavista tehtävistä:

1) Tullin strategian toimeenpanosta;

2) Tullin tulostavoitteiden saavuttamisesta;

3) toiminnan kehittämisestä ja ohjauksesta;

4) henkilöstön osaamisen kehittämisestä;

5) tietojärjestelmien kehittämisestä;

6) rekisterinpitäjälle kuuluvista tehtävistä;

7) kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yksiköt järjestävät toimintansa ja toimivat yhteistyössä siten, että Tullin ratkaisukäytännössä ja menettelyissä toteutuvat oikeellisuus ja yhdenmukaisuus. Yksikköjen ja niiden virkamiesten on toimittava yhteistyössä Tullin tavoitteiden saavuttamiseksi.

6 §
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto

Osasto vastaa:

1) tulliselvityksestä ja -verotuksesta, valmisteverotuksesta, maahantuonnin arvonlisäverotuksesta, Ahvenanmaan verorajaverotuksesta, väyläverotuksesta, alusten ja väylämaksujen ilmoittamiseen liittyvistä Tullin tehtävistä ja veronkannosta;

2) tullitariffin, tullietuussopimusten ja -järjestelyjen ja alkuperäsääntöjen oikeasta soveltamisesta, teollisuustuotteita koskevien tuontikiintiöiden, kiintiölupien ja ennakkotarkkailuvaatimusten valvonnasta ja hallinnoinnista, polkumyynti- ja tasoitustulliasioista sekä tullisuspensioista ja tariffikiintiöistä;

3) tilastolain 2 §:n ja Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n mukaisesti ulkomaankaupan tilastoinnin viranomaistoiminnoista;

4) asiakasneuvonnan ja asiakaspalvelujen järjestämisestä;

5) tehtäväalueensa luvista ja rekisteröinneistä;

6) maaseutuviraston kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 mukaisesti;

7) tilastotietojen luovuttamisesta.

Osasto antaa Tullin toimivaltaan kuuluvaa verotusta koskevat ennakkoratkaisut sekä antaa veroa, maksua ja viivästysseuraamuksia koskevat huojennus- ja maksunlykkäyspäätökset.

Osasto laatii ja julkistaa tavaroiden ulkomaankauppaa kuvaavat viralliset tilastot sekä vastaa niiden sisällön ja niitä koskevien tietojärjestelmien kehittämisestä.

Osasto huolehtii lähialueyhteistyöprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Osasto käsittelee oikaisuvaatimukset, jotka koskevat seuraavia toimipaikkaosaston päätöksiä:

1) tullaus- ja verotuspäätöksiä sekä tullin- ja veronkorotuspäätöksiä ja virhemaksupäätöksiä;

2) haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty valmisteverotuslain nojalla Tullin verotustoimivaltaan kuuluvissa asioissa;

3) haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty tullilain nojalla tullivelan maksamisen turvaamiseksi.

Osasto antaa lausunnot hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, jotka koskevat edellä mainittuihin oikaisuvaatimuksiin annettuja päätöksiä.

7 §
Valvontaosasto

Osasto vastaa:

1) tullirikostorjunnasta;

2) Tullin tarkastustoimesta;

3) Tullin riskienhallinnasta;

4) tullivalvonnasta ja muusta valvonnasta;

5) kansainvälisten tulliyhteistyösopimusten valmistelusta Tullin osalta;

6) tehtäväalueensa tietojärjestelmäyhteistyöstä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa;

7) valtioneuvoston asetuksen (602/2017) mukaisesti Tullin voimankäyttövälineiden hyväksymisestä ja Tullille valtiovarainministeriön asetuksella (610/2017) säädetyistä tehtävistä, jotka koskevat Tullin voimankäyttövälineitä sekä niiden ja Tullin voimakeinojen käyttöä; osasto vastaa myös siitä, että tullirikostorjunnan ja tullivalvonnan tullimiehillä on heidän tehtäviensä edellyttämät tullilain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetut suojavälineet;

8) pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain (571/2019) 5 §:ssä tarkoitetuista rekisterinpitäjän tehtävistä;

9) koirakoulun toiminnan järjestämisestä.

Osasto päättää kuluttajaturvallisuuslaissa, elintarvikelaissa, eläinten ja eräiden tuotteiden tuontivalvonnasta annetussa laissa, kosmeettisista valmisteista annetussa laissa ja luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetussa laissa säädettyjen hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, kemikaalilaissa tarkoitetuista valvontaviranomaisen kielloista ja rajoituksista sekä kemikaaleja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä.

Osasto tekee rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 2 luvun 14 §:n 5 momentissa ja henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (639/2015) 31 §:ssä tarkoitetut päätökset.

Osasto määrää rikemaksut.

Osasto ohjaa, kehittää ja sovittaa yhteen Tullin tehtäviksi määrättyjä rajatarkastuksia.

Osasto käsittelee oikaisuvaatimukset, jotka koskevat seuraavia toimipaikkaosaston päätöksiä:

1) haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty tavaraa koskevan tuontirajoituksen vuoksi;

2) haltuunottopäätöksiä, jotka on tehty valmisteverotuslain nojalla Verohallinnon verotustoimivaltaan kuuluvissa asioissa;

3) päätöksiä, joissa kieltäydytään luovuttamasta tavaraa tullivalvonnasta tuontirajoituksen vuoksi;

4) tavaran hävittämispäätöksiä;

5) päätöksiä, joilla on määrätty liikennevirhemaksu.

Osasto antaa lausunnot hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, jotka koskevat edellä mainittuihin oikaisuvaatimuksiin annettuja päätöksiä.

8 §
Toimipaikkaosasto

Osasto tekee tulliselvitys- ja verotustehtäviä sekä Tullin valvonta- ja tarkastustehtäviä tullitoimipaikoilla ja muualla tullialueella. Ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto, hallinto-osasto ja tullilaboratorio ohjaavat toimipaikkaosaston toimintaa tehtäväalueillaan.

Osasto tekee osaltaan maataloustuotteiden markkinajärjestelylaissa ja kasvinterveyslaissa tarkoitetut päätökset ja päätökset hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä.

Osaston toimintayksiköt käyttävät tullilain 3 luvussa tarkoitettuja toimivaltuuksia.

Osaston ja sen toimintayksikköjen tavoitteena on toiminnan järjestäminen palvelu- ja valvontatarpeen mukaisesti siten, että laillisen ulkomaankaupan ja -liikenteen häiriöttömyys turvataan.

9 §
Hallinto-osasto

Osasto vastaa:

1) Tullin henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, materiaalihallinnon, hankintojen, ICT-palveluiden, koulutuksen, viestinnän, organisaatioturvallisuuden ja tukipalvelujen toimintojen järjestämisestä;

2) työnantajatehtävistä ja henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta;

3) Tullin ulkoisesta laskentatoimesta ja johdon laskentatoimesta;

4) Euroopan unionin perinteisten omien varojen hallinnoinnista, omiin varoihin liittyvän raportoinnin ja yhteydenpidon yhteensovittamisesta, omien varojen tileihin kirjaamisen ja tilittämisen ohjauksesta sekä tileihin kirjaamisen valvonnasta;

5) Tullin kantamien verojen ja maksujen tileistä poistamisesta sekä suoritemaksuista;

6) Tullin toimitiloista;

7) Tullin takavarikkovarastotoiminnasta;

8) Tullimuseon toiminnasta.

Osasto ohjaa ja valmistelee valmiusasioita koskevia asioita.

Osasto antaa lausunnot hallinto-oikeudelle virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevista päätöksistä tehtyjen valitusten johdosta sekä niiden valitusten johdosta, jotka koskevat valtion virkamieslain 52 §:ssä tarkoitettuihin oikaisuvaatimuksiin annettuja päätöksiä.

10 §
Tullilaboratorio

Tullilaboratorio vastaa:

1) laboratoriotutkimuksista ja tutkimustuloksiin perustuvista lausunnoista;

2) laboratoriotutkimuksiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä ja laboratoriotoiminnan kehittämisestä;

3) akkreditoidun toimintajärjestelmän ylläpidosta ja akkreditointivaatimusten täyttymisestä sekä kansallisen vertailulaboratorion toimintaedellytysten täyttymisestä;

4) elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valvontatutkimusten edellyttämästä näytteenotosta;

5) kasvisten vaatimustenmukaisuus- ja terveystarkastuksista sekä tarkastustoimintoihin liittyvistä luvista.

Tullilaboratorio tekee osaltaan maataloustuotteiden markkinajärjestelylaissa ja kasvinterveyslaissa tarkoitetut päätökset ja päätökset hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä.

11 §
Esikunta

Esikunta hoitaa oikeudellista asiantuntemusta vaativia erityistehtäviä ja sovittaa yhteen kansainvälisiä asioita. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu tietosuojavastaava toimii esikunnassa.

Esikunta antaa Tullin päätökset asioissa, joissa Tullin yksikkö on kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyjä tietoja ja asia on pyydetty siirtämään Tullin ratkaistavaksi, sekä Tullin päätökset suoritemaksuja koskeviin oikaisuvaatimuksiin.

12 §
Valtion edun- ja oikeudenvalvonta

Yksikkö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Tullia koskevissa asioissa.

Yksikkö käsittelee Tullin toiminnasta tehdyt vahingonkorvausvaatimukset.

Yksikkö päättää riita-asioiden sopimisesta ja toiselle osapuolelle tällöin mahdollisesti suoritettavien rahakorvausten määrästä taloussäännössä asetetuissa rajoissa.

Yksikköön kuuluvat virkamiehet ovat tulliasiamiehiä.

13 §
Sisäinen tarkastus

Yksikkö vastaa Tullin hallinnon ja talouden sisäisestä tarkastuksesta sekä osallistuu Tullin toiminnan kehittämiseen.

MUUT MÄÄRÄYKSET
14 §
Ratkaisuvallan käyttäminen

Yksikön päällikkö ratkaisee yksikkönsä vastuualueelle kuuluvat asiat, jollei hän ole siirtänyt päätösvaltaa toimintayksikölle tai yksikköön kuuluvalle virkamiehelle.

15 §
Vuosilomat ja niiden ajankohdat

Pääjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö hyväksyy yksikköjen päälliköiden vuosilomat ja niiden ajankohdat.

Yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä henkilöt vahvistavat muiden virkamiesten vuosilomat ja niiden ajankohdat.

16 §
Asian käsittelyjärjestys tietyissä tapauksissa

Asia, joka koskee kahden tai useamman yksikön tai toimintayksikön vastuualuetta, käsitellään siinä yksikössä tai toimintayksikössä, jonka vastuualueeseen asia pääasiallisesti kuuluu. Jos on epäselvää, minkä yksikön ratkaistaviin jokin asia kuuluu, asian käsittelyjärjestyksen ratkaisee pääjohtaja.

17 §
Asian ratkaiseminen esittelystä

Asioissa, jotka ratkaistaan esittelystä, allekirjoittaa toimituskirjat se, joka on asian päättänyt, ja varmentaa asian esittelijä.

Asioissa, joissa laaditaan toimituskirja, tallekappaleen allekirjoittaa asianomainen esittelijä.

Lähetteet, ilmoitukset ja niihin verrattavat kirjeet allekirjoittaa asianomainen esittelijä tai muu asian käsittelijäksi määrätty virkamies.

Jos esittelijän mielipide eroaa päätöksestä, hänellä on oikeus merkityttää mielipiteensä päätöksen perusteella laadittavan asiakirjan tallekappaleeseen. Esittelijän on allekirjoitettava eriävä mielipide, ja asian ratkaisijan on tehtävä samaan asiakirjaan merkintä eriävän mielipiteen esittämisestä.

Esittelijänä voi toimia vain virkasuhteessa oleva henkilö.

18 §
Yhteistoiminta ja työsuojelu

Tullin esimiestehtävissä toimivien on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevissa säädöksissä ja sopimuksissa edellytetyllä tavalla.

19 §
Suojeluorganisaatio ja suojelutoiminta

Pääjohtaja määrää Tullin valmiuspäällikön sekä suojelujohtajan ja apulaissuojelujohtajan.

Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen Tullin varautumista poikkeusoloihin.

Muusta suojeluorganisaatiosta sekä suojelutoiminnasta määrätään pelastussuunnitelmassa, jonka vahvistaa pääjohtaja.

VOIMAANTULO
20 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020.

Helsingissä 21.9.2020

Pääjohtaja
Hannu Mäkinen

Päälakimies
Arto Lillman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.