679/2020

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaiseen journalistisen sisällön edistämiseen myönnettävään valtionavustukseen. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena.

2 §
Avustuksen tavoite

Avustuksen tavoitteena on edistää:

1) monimuotoista ja ammattimaista kotimaista journalismia;

2) laajaa ja kattavaa journalismin tarjontaa;

3) journalismin kehittämistä.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat journalismin moninaisuus ja sananvapauden edistäminen.

3 §
Valtionapuviranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto toimii valtionapuviranomaisena.

4 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on kattaa journalistisesta työstä aiheutuvia kustannuksia tiedotusvälineille, jotka tuottavat paikallista, alueellista tai valtakunnallista journalismia.

5 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää Suomessa toimivalle yritykselle, jos:

1) COVID-19-tartuntatautiepidemian johdosta yrityksen mainosmyynti on vähentynyt vähintään 30 prosenttia ja liikevaihto vähintään 10 prosenttia 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän toukokuuta 2020 välisenä aikana verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan; jos yritys on kuitenkin aloittanut toimintansa vuoden 2019 toukokuun jälkeen, käytetään vertailukohtana vuoden 2020 tammi ja helmikuun mainosmyynnin keskiarvoa ja liikevaihtoa; ja

2) yritys ei ole ollut 31 päivänä joulukuuta 2019 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi avustuksen edellytyksenä on, että yritys kohdentaa avustuksen Suomessa tai Ahvenanmaalla toimivalle tiedotusvälineelleen:

1) jolla on vastaava toimittaja ja johon sovelletaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annettua lakia (460/2003);

2) jonka vastaava toimittaja työskentelee päätoimisesti tiedotusvälinettä kustantavassa yrityksessä ja tiedotusvälineessä työskentelee lisäksi vähintään yksi kokoaikainen toimituksellista työtä tekevä henkilö tai se ostaa vastaavan työpanoksen freelancereilta;

3) jonka sisällöstä vähintään 50 prosenttia oli itse tuotettua toimituksellista aineistoa vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa;

4) jonka mainosmyynti on vähentynyt vähintään 30 prosenttia vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan;

5) joka palvelee monenlaista yleisöä eikä ainoastaan tiettyä rekisteröityä puoluetta, elinkeinonharjoittajien ryhmää, ammattiliittoa tai muuta vastaavaa ennakolta valikoitua tahoa;

6) jonka ohjelmatarjonta on päivittäistä tai sitä julkaistaan vähintään 4 kertaa vuodessa taikka jota päivitetään verkossa säännöllisesti;

Poiketen siitä, mitä 2 momentin 3 kohdassa säädetään, televisio- ja radiotoiminnan harjoittajalla on oltava itse tuotettua toimituksellista ohjelmistoa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää ennen avustuspäätöstä ulkopuolisen asiantuntijalausunnon valtionavustuksen myöntämisen edellytysten täyttymisestä. Jos yrityksen toiminnassa tai sen laajuudessa on tapahtunut kalenterivuoden aikana yritysjärjestelyistä johtuvia olennaisia muutoksia, Liikenne- ja viestintävirasto voi poiketa 1 momentin 1 kohdan edellytyksistä.

6 §
Avustuksen myöntämisen esteet

Avustusta ei myönnetä, jos:

1) yritystä ei ole merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin;

2) yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuutensa;

3) yrityksellä on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja; tai

4) yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa.

7 §
Avustuksen enimmäismäärä ja jakaminen

Avustusta voidaan myöntää journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin.

Avustuksen kokonaismäärä on enintään 800 000 euroa yritystä kohti. Jos yrityksen mainosmyynti on vähentynyt yli 50 prosenttia 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän toukokuuta välisenä aikana verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan, maksetaan avustus 1,3-kertaisena. Avustus on myönnettävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

Avustus jaetaan kaikkien avustusta hakeneiden 5 §:n edellytykset täyttävien yritysten kesken. Avustuksen suuruus yhtä journalistista työtä tekevää henkilöä kohden saadaan jakamalla avustukseen varattu määrä tukikelpoisiin hakemuksiin perustuvalla journalistista työtä tekevien henkilöiden yhteenlasketulla lukumäärällä.

Journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärää laskettaessa huomioidaan sekä palkkasuhteessa olevat henkilöt että freelance-palkkiot henkilötyövuosiksi muutettuina. Freelance-palkkiot muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla freelance-palkkiot tiedotusvälineiden toimituksellisten työntekijöiden palkkojen keskiarvolla.

8 §
Hakemuksessa annettavat tiedot

Hakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) yrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja selvitys siitä, onko yritys osa konsernia;

2) selvitys COVID-19-tartuntautiepidemian johdosta vähentyneestä mainosmyynnistä ja liikevaihdosta;

3) tiedotusväline tai tiedotusvälineet, joihin avustus kohdennetaan;

4) selvitys tiedotusvälineen tai tiedotusvälineiden toimituksellisen sisällön kokonaismäärästä sekä itse tuotetun toimituksellisen sisällön osuudesta vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa;

5) journalistista työtä tekevien henkilöiden määrä tiedotusvälineittäin vuoden 2019 tilinpäätöksessä;

6) selvitys yrityksen muusta saadusta julkisesta tuesta tai avustuksesta;

7) selvitys konsernin saamista muista julkisista tuista tai avustuksista, jos yritys on osa konsernia;

8) tilinumero, jolle avustus maksetaan;

9) yrityksen vahvistettu tilinpäätös ja tase liitetietoineen edelliseltä vuodelta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Olli-Pekka Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.