655/2020

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2020

Tasavallan presidentin asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksiin ja ammattitoimintaan liittyvien eräiden hallinto- ja valvontatehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 2020:24) nojalla Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvia hallinto- ja valvontatehtäviä siirretään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Hallintotehtävät

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävänä Ahvenanmaalla on:

1) käsitellä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun maakuntalain 2 luvun ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun maakunta-asetuksen (Ålands författningssamling 2020:25) säännösten mukaisesti ammattipätevyyden laillistamista ja tunnustamista koskevia asioita;

2) ylläpitää mainitun maakuntalain 16 §:n mukaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä sekä vastata rekisterinpitäjän tehtävistä;

3) toimia mainitun maakuntalain 3 luvun mukaisesti toimivaltaisena viranomaisena asioissa, jotka koskevat ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista tai poistamista tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden poistamista ammattihenkilön omasta pyynnöstä sekä ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden palauttamista.

3 §
Valvontatehtävät

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävänä Ahvenanmaalla on valvoa asioita, jotka saattavat edellyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun maakuntalain 20 §:n 2 momentissa tai 25 §:ssä tarkoitetun seuraamuksen antamista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on myös valvoa periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia asioita, jotka saattavat edellyttää mainitun maakuntalain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun seuraamuksen antamista, sekä asioita, joita Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet-niminen viranomainen on esteellinen käsittelemään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimii sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun maakuntalain 3 luvussa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena asioissa, jotka koskevat ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittämistä, seuraamusten määräämistä kykenemättömyydestä toimia ammatissa ja seuraamusten määräämistä ammattitoiminnassa tehdystä rikoksesta sekä väliaikaisissa turvaamistoimenpiteissä.

4 §
Kulujen korvaaminen

Maakunta maksaa 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset siten kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sopivat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.