652/2020

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2020

Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoministeriön työjärjestyksestä annetun ulkoministeriön asetuksen (550/2008) 19, 22, 26, 29, 32, 34, 43, 72 ja 83 a §, sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n suomenkielinen sanamuoto asetuksessa 81/2009 ja ruotsinkielinen sanamuoto asetuksessa 436/2016, 22, 34 ja 72 § asetuksessa 1321/2015, 26 § asetuksessa 513/2014, 29 ja 83 a § asetuksessa 530/2018 sekä 32 § asetuksessa 436/2016, seuraavasti:

19 §
Poliittisen osaston organisaatio

Poliittisella osastolla on seuraavat yksiköt:

1) turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö;

2) asevalvonnan yksikkö;

3) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö;

4) ihmisoikeuspolitiikan yksikkö;

5) YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö; sekä

6) rauhanvälityskeskus.

22 §
Eurooppa-osaston organisaatio

Eurooppa-osastolla on seuraavat yksiköt:

1) Pohjoisen Euroopan yksikkö;

2) yleisten EU-asioiden ja yhteensovittamisen yksikkö;

3) Keski-, Länsi- ja Etelä-Euroopan yksikkö; sekä

4) Kaakkois-Euroopan ja EU:n laajentumisen yksikkö.

Osana pohjoisen Euroopan yksikköä toimii pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, jonka päällikkö esittelee sihteeristön toimialaan kuuluvat asiat suoraan pohjoismaisen yhteistyön ministerille.

26 §
Viestintäosaston organisaatio

Viestintäosastolla on seuraavat yksiköt:

1) ajankohtaisviestinnän yksikkö;

2) kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikkö;

3) alueviestinnän yksikkö; sekä

4) maakuvayksikkö.

29 §
Konsulipalvelujen organisaatio

Konsulipalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) konsuliasioiden yksikkö;

2) maahantuloasioiden yksikkö;

3) maahantulolupa-asioiden palvelukeskus; sekä

4) passi- ja notaaripalvelujen yksikkö.

32 §
Taloudellisten ulkosuhteiden osaston tehtävät

Taloudellisten ulkosuhteiden osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Euroopan unionin yhteinen kauppapolitiikka;

2) markkinoillepääsykysymykset, kaupan esteet, tuontisuoja ja polkumyynti;

3) Maailman kauppajärjestöä (WTO) koskevat asiat;

4) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä (OECD) sekä muita taloudellisen alan järjestöjä ja laitoksia koskevat asiat, siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin;

5) kauppa ja kehitys -asiat ja niitä hoitavat monenkeskiset järjestöt;

6) Suomen viennin edistämistä ja yritysten kansainvälistymistä koskevan yleisen politiikan valmistelu, arviointi ja yhteensovittaminen;

7) kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta, vientilupa-asiat ja vientivalvonta-asioiden yhteensovittaminen sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö;

8) suomalaisten investointien edistäminen ja suojaaminen;

9) kansainväliset sopimukset kauppapolitiikan alalla ja osaston tehtäviin kuuluvia asioita koskeva säädösvalmistelu;

10) muut Suomen kauppa- ja taloussuhteita vieraisiin valtioihin koskevat asiat siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen toimintayksikön tehtäviin; ja

11) digitalouteen liittyvät kysymykset.

34 §
Eurooppa-osaston alue ja tehtävät

Eurooppa-osaston maantieteelliseen alueeseen kuuluvat Alankomaat, Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kosovo, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Portugali, Puola, Pyhä istuin, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro.

Eurooppa-osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin, EU-suhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-taloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen kuuluvien maiden

2) ministeriön sisäinen yhteensovittaminen keskeisissä EU-asioissa;

3) EU:n laajentuminen;

4) EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessi Länsi-Balkanilla sekä Kaakkois-Euroopan alueelliset yhteistyöjärjestelyt;

5) Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle (PYS) kuuluvat tehtävät, jotka ovat Pohjoismaiden yhteistyökomitean jäsenelle kuuluvat asiat sekä avustaminen Pohjoismaiden neuvostoon (PN) ja ministerineuvostoon (PMN) liittyvien velvoitteiden yhteensovittamisessa;

6) Suomen Itämeri-politiikan koordinaatio, Itämeren alueen yhteistyön ja EU:n Itämeri-politiikan toimeenpano ja koordinaatio, Itämeren valtioiden neuvosto (CBSS), yleiset meripolitiikkaa koskevat kysymykset (pl. merioikeus), sekä Itämeri-strategioiden valmistelu ja toimeenpano; ja

7) Suomen arktisen politiikan koordinaatio, arktisen yhteistyön (ml. Arktinen neuvosto) ja Etelämanner-politiikan (ml. Etelämanner-yleissopimus) toimeenpano ja koordinaatio, EU:n arktisen ja antarktisen politiikan sekä arktisten strategioiden valmistelu ja toimeenpano.

43 §
Protokollapalvelujen tehtävät

Protokollapalvelujen tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) tasavallan presidentin myöntämät agrementit sekä valtuuskirjeseremoniat vieraiden valtioiden suurlähettiläille;

2) valtionpäämies-, pääministeri- ja ulkoministeritason vierailut;

3) kansainvälisiin sopimuksiin ja tapaan sekä Suomen lainsäädäntöön perustuvat diplomaattiset erioikeudet ja -vapaudet;

4) oleskelulupien myöntäminen diplomaattisten edustustojen ja niihin rinnastettavien edustustojen henkilökunnan jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen;

5) toimilupien myöntäminen vieraiden valtioiden Suomessa oleville konsuliedustajille; ja

6) valtiolliset juhlamenot ja seremoniat sekä kunniamerkit ulkomaalaisille.

72 §
Tietohallintojohtajan ratkaisuvalta

Tietohallintojohtaja ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ulkoasiainhallinnon asiakirjojen ja muun tietoaineiston julkisuutta ja salassapitoa sekä arkistoja koskevat asiat;

2) tietojärjestelmissä ja rekistereissä käytettävät tunnukset ja nimikkeet niiltä osin kuin ne eivät kuulu valtioneuvostotasolla yhteisesti määriteltävien piiriin; ja

3) tieto- ja viestitystekniikkaa sekä tietoliikennettä koskevat laitteisto-, ohjelmisto-, sovellus- ja palveluhankinnat, sekä tällaisen omaisuuden hallinta ja luovuttaminen niiltä osin kuin ne ovat toimialasidonnaisia tai eivät kuulu valtioneuvostolle tai valtionhallinnolle keskitetysti hankittavien palvelujen ja teknologian piiriin.

83 a §
Passi- ja notaaripalvelujen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Passi- ja notaaripalvelujen yksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) konsulipalvelulain (498/1999) 33 §:n 2 momentissa tarkoitettujen valtuuksien myöntäminen kunniakonsulille;

2) virkapassin myöntämistä, peruuttamista ja poisottamista koskevat asiat; ja

3) passinanto-oikeuksien myöntäminen ministeriössä ja edustustossa palvelevalle nimetylle Suomen kansalaiselle ja kunniakonsulaatissa palvelevalle Suomen kansalaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2020

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Lakimies
Elina Järvenpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.