Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

650/2020

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2020

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ulkoministeriön ja Suomen edustustojen suoritteiden maksullisuuteen siltä osin kuin siitä ei säädetä muualla laissa, tai yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) ja yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1155.

Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaatteihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten suoritteiden osalta.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkoministeriö, edustusto ja kunniakonsulaatti perivät kiinteät maksut, ovat liitteessä mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa maksua tai maksuttomuutta.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkoministeriö, edustusto ja kunniakonsulaatti perivät omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat:

1) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu rekisteröidyn pyynnöstä tehtävä toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka jos rekisteröity esittää toimenpidepyyntöjä toistuvasti;

2) muut vastaavat ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluvat suoritteet.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään edustustossa 170 euroa tunnilta ja ministeriössä 80 euroa tunnilta.

4 §
Alennettu julkisoikeudellinen suoritemaksu

Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön passista, diplomaattipassista, virkapassista ja henkilökortista peritään liitteen mukainen alennettu maksu. Edellä tarkoitetun henkilön pika- ja express-passista sekä väliaikaisesta passista peritään liitteen mukainen suoritemaksu. Oikeus alennettuun maksuun passista osoitetaan rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/1969) mukaisella rintamasotilastunnuksella, rintamapalvelustunnuksesta annetun asetuksen (554/1978) mukaisella rintamapalvelustunnuksella, rintamatunnuksesta annetun asetuksen (256/1988) mukaisella rintamatunnuksella, ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukaisella ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksella tai eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitetulla todistuksella viimeksi mainitun lain 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun miinanraivaustehtävään osallistumisesta.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista ulkoministeriö, edustusto ja kunniakonsulaatti perivät liiketaloudellisin perustein määräytyvän maksun, ovat:

1) valokopio ja muu jäljennös asiakirjasta, teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta;

2) ulkoasiainhallinnon tietojärjestelmän käyttö;

3) koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, selvitys- ja muu asiantuntijapalvelu;

4) ulkoministeriön hallinnonalan muu kuin viestintään kuuluva julkaisu;

5) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen ja laskuttaminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;

6) ulkoministeriön, edustustojen ja kunniakonsulaattien hallinnoimien toimitilojen, kalusteiden ja laitteiden tilapäinen luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön sekä toimistopalvelut ulkopuolisille;

7) muu kuin 1–6 kohdassa tarkoitettu toimeksiantoon perustuva ja siihen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluva suorite.

6 §
Viisumimaksut

Viisumimaksuista säädetään yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) ja yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1155.

Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen viisumimaksusta säädetään kuitenkin ulkomaalaislain (301/2004) 155 a §:n 3 momentissa.

Euroopan unionin ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen sopimuspuolen kansalaisen viisumimaksusta määrätään kuitenkin mainitussa sopimuksessa.

Sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 333/2002 mukaisesta lomakkeesta peritään liitteen mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

Viisumipäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelystä peritään liitteen mukainen maksu.

7 §
Tiedoksiantomaksu

Tiedoksiantopyynnön välittämisestä ulkomaille peritään liitteen mukainen maksu. Tiedoksiantoyrityksestä peritään saman suuruinen maksu.

Tiedoksiannosta ulkomaille ei peritä maksua:

1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;

2) ulkomaalaislain 206 § ja 206 a §:ssä tarkoitetuissa tiedoksiantoasioissa;

3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon pyytämistä on myönnetty oikeusapulain (257/2002) mukainen oikeusapu;

4) asiassa, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

Maksua ei peritä tiedoksiantoasiakirjojen välittämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle Suomessa, jos ulkomaan viranomainen on tätä pyytänyt.

8 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkoministeriö jättää sosiaalisista tai humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä käsittelymaksun kokonaan perimättä, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) konsulipalvelulain (498/1999) 34 §:ssä tarkoitettuja notaaripalveluita ja muita ulkoasiainhallinnon asiakirjapalveluita, jotka annetaan pakolaiskiintiössä Suomeen otettavalle ulkomaalaiselle tai kansainvälistä suojelua hakevalle henkilölle;

2) konsulipalvelulain 34 §:ssä tarkoitettuja notaaripalveluita, jotka annetaan sosiaalisen tuen tai elatuksen turvaavan avustuksen hakemista varten taikka väestörekisteritietojen ylläpitämistä varten;

3) konsulipalvelulain 30 §:ssä tarkoitettua palvelua henkilöä koskevan asiakirjan tai osoitetiedon hankkimiseksi, kun palvelu annetaan toiselle viranomaiselle, jos pyyntö liittyy oikeudenhoitoon, tai Kansaneläkelaitokselle sen hoitaessa muualla laissa säädettyjä perintään liittyviä tehtäviään;

4) konsulipalveluita, jotka annetaan henkilölle, jolle on myönnetty oikeusapulain 4 §:ssä tarkoitettu oikeusapu;

5) konsulipalvelulain 12, 19, 20 tai 22 §:n mukaisia palveluita ulkomailla hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syytetyksi tai vangituksi joutuneelle;

6) konsulipalvelulain 13 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista palvelua, joka koskee vähäistä avustusta välittömän hädän poistamiseksi;

7) konsulipalvelulain 25 §:n mukaista palvelua, joka koskee vainajan kuolintodistuksen tai muun kuolemansyyn selvityksen hankkimista ja välittämistä vainajan omaisille, Digi- ja väestötietovirastolle, vainajan kotipaikkakunnan tai hautauspaikkakunnan poliisille tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle kuolemansyyn selvittämistä varten;

8) konsulipalvelulain 32 §:n mukaisia palveluita, jotka koskevat toimia lapsen palauttamiseksi;

9) isyyslain (11/2015) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua isyyden tunnustamisen vastaanottamista edustustossa;

10) äitiyslain (253/2018) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua äitiyden tunnustamisen vastaanottamista edustustossa;

11) lastensuojelulain (417/2007) 17 §:n 3 momentissa tarkoitettua selvityksen laatimista;

12) adoptiolain (22/2012) 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilön suostumuksen vastaanottamista;

13) väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 34 §:ssä tarkoitettujen väestötietoilmoitusten välittämistä silloin, kun ne annetaan muun konsulipalvelun yhteydessä;

14) kaksikäyttötuotteiden vientilupia, vientitodistuksia, ennakkotietoja tai maahanjääntitodistuksia;

15) passilain (671/2006) 4 §:ssä tarkoitettua Suomessa myönnettyä diplomaattipassia tai virkapassia, joka myönnetään tasavallan presidentille tai hänen perheenjäsenelleen, valtioneuvoston jäsenelle taikka ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen;

16) henkilökorttia, jonka ulkoministeriö myöntää Suomeen akkreditoidun diplomaattisen tai siihen rinnastettavan edustuston tai Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle tai hänen perheenjäsenelleen taikka vieraan valtion Suomessa toimivalle kunniakonsulille.

9 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ulkoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään maksuna 3 §:n 2 momentin mukainen suoritteen tuottamiseen käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

10 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu peritään asian tullessa vireille. Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen käsittelyn aloittamisen jälkeen.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä tai jos hakijan voidaan todeta selvästi erehtyneen oikean hakemuksen ja siten hakemusmaksun valinnassa.

Jos hakemusmaksu on virheellinen valuuttakurssimuutoksen johdosta, ei liikaa maksettua osuutta palauteta, jos se on enintään kymmenen euroa eikä palauttamatta jättämistä voida pitää kohtuuttomana.

11 §
Muut maksulliset suoritteet

Välttämättömistä erillisistä kustannuksista, jotka ulkoasiainhallinnolle aiheutuvat maksuttomien tai maksullisten suoritteiden tuottamisesta, peritään lisäksi maksu seuraavasti:

1) ulkoasiainhallinnon työntekijälle valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti aiheutuneista matkakustannuksista ja virka-ajan ulkopuolella tehdystä työstä aiheutuneesta kulusta;

2) suoritteen tuottamiseen liittyvästä posti- ja muusta kuljetuspalvelusta; sekä

3) ulkoasiainhallinnolle aiheutuneesta muusta välttämättömästä kulusta.

12 §
Maksuvaluutta

Edustusto perii maksun ensisijaisesti asemamaan valuuttana. Jos valuutta on muu kuin euro, valuutan vaihtokurssina käytetään ulkoministeriön ilmoittamaa keskikurssia. Maksun valuuttamääräinen arvo pyöristetään yleisesti käytettyyn lähimpään kokonaiseen rahayksikköön.

Jos edustusto perii maksun muuna kuin asemamaan valuuttana, maksu peritään pääsääntöisesti euroina. Jos tämä ei ole mahdollista peritään maksu Yhdysvaltain dollareina.

13 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annettu ulkoasiainministeriön asetus (377/2014).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2020

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Talousjohtaja
Risto Hakoila

Liite

ULKOMINISTERIÖN MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu
MATKUSTUSASIAKIRJAT JA HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVATASIAKIRJATHenkilökortti
Henkilökortti (sisältää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) varmennemaksun) 90 €
Henkilökortti Suomen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 60 €
Henkilökortti, yhteismyöntö passin kanssa (sisältää DVV:n varmennemaksun) 58 €
Yhteismyönnössä passin kanssa henkilökortin hinta Suomen sotiin osallistuneille 58 €
Lukkiintuneen henkilökortin avaamispyyntö 30 €
(edustusto ei myönnä alaikäisen henkilökorttia eikä väliaikaista henkilökorttia)
Passi
Passi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 140 €
Pikapassi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 160 €
Hätäpassi 160 €
Väliaikainen passi 175 €
Express-passi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 175 €
Edustuston myöntämä muukalaispassi 45 €
Edustuston myöntämää muukalaispassia koskeva hylkäävä päätös 45 €
Laissez-Passer -matkustusasiakirja 140 €
Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten myönnetty hätämatkustusasiakirja 140 €
Diplomaattipassi (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 140 €
Virkapassi (sisältää DVV:n varmennemaksun) 140 €
Merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistus (merimiespassi) 140 €
Passi Suomen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun ) 60 €
Diplomaattipassi Suomeen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun) 60 €
Virkapassi Suomen sotiin osallistuneille (sisältää DVV:n varmennemaksun) 60 €
VIISUMIT
Viisumipäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 170 €
Lomakkeet, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta 15 €
KONSULIPALVELUT
Ulkoministeriön antama laillistus julkisen notaarin tai muun viranomaisen viranhaltijan allekirjoituksellaan todistamaan asiakirjaan 20 €
Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen edustustossa 30 €
Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edustustossa 30 €
Edustuston antama elossaolotodistus 30 €
Edustuston antama todistus esitetyn asiakirjan sisällöstä 30 €
Edustuston antama todistus asiantilasta 30 €
Edustuston antama laillistus ulkomaiseen asiakirjaan 30 €
Edustuston antama kaupanvahvistajan todistus 160 €
Kauppa-aluksen väliaikainen kansallisuustodistus 200 €
Uuden laivapäiväkirjan laatiminen 160 €
Meriselityksen vastaanottaminen 300 €
Henkilöä koskevan asiakirjan tai osoitetiedon hankkiminen 100 €
Väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 34 §:ssä tarkoitettujen edustustojen välittämät ilmoitukset Digi- ja väestötietovirastolle 30 €
Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistamisen maksu sisältää asiakirjankopiointikulut sellaisissa tapauksissa, joissa asiakirja on mahdollista ottaa kopio tavanomaisella kopiokoneella A 4 tai A 3 kokoiselle paperiarkille.
Mikäli edellä mainittujen notaaripalveluiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on ministeriössä 80 euroa/tunti ja edustustoissa 170 euroa/tunti.
Tiedoksiantoasiat
Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antaminen tai sen yrittäminen 100 €
Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville ja vapautensa menettäneille
Konsulipalvelulain 13 §:ssä tarkoitettu varojen välittäminen ja taloudellinen avustaminen hädänalaisessa asemassa olevalle henkilölle. 40 €
Konsulipalvelulain 21 §:ssä tarkoitettu varojen välittäminen vapautensa menettäneelle vapautumisen ehdoksi määrättyjen sakkojen tai takuusumman maksamiseksi 40 €
MUUT SUORITTEET
Paperijäljenne 0,50 €
Tallennusväline 20 €
Valokuva, jonka tekijänoikeus on ulkoasiainhallinnolla 20 €
Valokuvan julkaiseminen, jonka tekijänoikeus on ulkoasiainhallinnolla 20 €
Ulkoministeriön tietojärjestelmän tilapäinen käyttö 120 € /kk
Koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, selvitys ja muu asiantuntijapalvelu 170 € /tunti
Ulkoministeriön antama muu todistus 20 €
Edustuston antama muu todistus 30 €
Kuriiripostin käsittelymaksu 10 €
Kioton mekanismin käytöstä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksynnän tai valtuutuksen käsittelymaksu tai hanke 105 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.