549/2020

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1444/2014) 3 §:n 3 momentti väliaikaisesti ja 23 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti asetuksessa 125/2018, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 125/2018, väliaikaisesti uusi 6 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Rahoituskeskus voi myöntää yrityksille rahoitusta yritysten tukemiseksi covid-19-epidemiassa tilapäisenä valtiontukena, jonka Euroopan komissio on päätöksellään erillisen ilmoituksen perusteella hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi. Tähän rahoitukseen sovelletaan 3–5 §:ää ja lainan muodossa myönnettyyn rahoitukseen lisäksi 7 ja 8 §:ää sekä 10 §:n 1 ja 3–5 momenttia. Jos hanke tai sen tulosten taloudellinen hyödyntäminen epäonnistuu, edellä mainitun lainan maksamaton pääoma ja korot voidaan kuitenkin poikkeustapauksessa jättää perimättä kokonaisuudessaan.

3 §
Rahoituksen myöntämisen yleiset edellytykset

Rahoitusta ei voida myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaiselle vaikeuksissa olevalle yritykselle, ellei kysymys ole 3 luvussa tarkoitetusta rahoituksesta. Rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää yritykselle, josta on tullut vaikeuksissa oleva yritys 1 tammikuuta 2020 ja 30 kesäkuuta 2021 välisenä aikana nämä päivät mukaan lukien.


23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2020. Sen 3 ja 23 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2020. Asetuksen 1 §:n 6 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 ja 3 §:n 3 momentti 30 päivään kesäkuuta 2021.

Komission asetus (EU) N:o 972/2020 asetuksen (EU) N:o 1407/2013 muuttamisesta voimassaolon pidentämisen osalta sekä asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta voimassaolon pidentämisen ja tarvittavien mukautusten osalta (32020L0972); EUVL L 215, 7.7.2020, s. 3

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Johtava asiantuntija
Maija Lönnqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.