548/2020

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaiseen lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille liikennöintiin Covid-19 -pandemian aiheuttamassa tilanteessa myönnettävään avustukseen, avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön sekä julkisen palveluvelvoitteen antamiseen.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Valtionapuviranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto toimii valtionapuviranomaisena ja päättää julkisen palveluvelvoitteen antamisesta ja avustuksen myöntämisestä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) meriliikenteellä merialueella tapahtuvaa matkustajien tai lastin kuljettamista.

2) julkisella palveluvelvoitteella tämän asetuksen 6 §:ssä tarkemmin määritettyä liikennöintivelvoitetta, jonka valtionapuviranomainen asettaa päätöksellään avustuksen saajalle.

3) avustuksella julkisen palveluvelvoitteen suorittamisesta maksettavaa korvausta tai muuta varustamoille maksettavaa tukea riippumatta siitä, täyttävätkö ne Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valtiontuen määritelmän.

4 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, sekä osaltaan mahdollistaa Suomesta ja Suomeen liikennöivien varustamoiden toimintakyky.

5 §
Avustuslaji

Avustus meriliikenteen tukemisesta myönnetään valtionavustuslain 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena.

Avustus myönnetään korvauksena 6 §:n mukaisen julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden tuottamisesta.

6 §
Julkisen palveluvelvoitteen asettaminen ja avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntämisen ehtona on avustuksen saajalle asetettava määräaikainen julkinen palveluvelvoite. Liikenne- ja viestintävirasto asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta. Julkinen palveluvelvoite voidaan asettaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Avustusta myönnettäessä ja julkisen palveluvelvoitteen asettamisessa otetaan huomioon meriliikenteen harjoittajan kyky täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiseen palveluun. Avustus myönnetään kokonaistaloudellisesti edullisimmin välttämätöntä meriliikennettä tarjoavalle meriliikenteen harjoittajalle.

Liikenne-ja viestintävirasto voi pyytää ennen avustuspäätöstä Huoltovarmuuskeskukselta arvion julkisen palveluvelvoitteen välttämättömyydestä huoltovarmuuden kannalta. Huoltovarmuuskeskuksen on käsiteltävä asia kiireellisenä ja maksutta.

Julkisen palveluvelvoitteen alaista toimintaa on Suomen ulkomaankaupan kuljetusten, teollisuuden tarpeiden, riittävien kuljetusyhteyksien sekä huoltovarmuuden kannalta välttämätön merialueella tapahtuva matkustajien tai lastin kuljettaminen.

Julkisen palveluvelvoitteen alkamisajankohta ja kesto määritellään Liikenne- ja viestintäviraston avustuspäätöksessä.

Avustusta voidaan maksaa vain julkisen palveluvelvoitteen ajalta. Liikenne- ja viestintävirasto valvoo julkisen palveluvelvoitteen noudattamista.

7 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta. Avustusta on haettava Liikenne- ja viestintäviraston määräämänä ajankohtana ja tavalla.

Hakemukseen on liitettävä avustuksen hakijan tiedot, selvitys varustamotoiminnasta ja varustamon aluksista, niiden liikennöinnistä ja liikennöinnin kustannuksista sekä muut julkisen palveluvelvoitteen antamisen ratkaisemisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Avustuksen hakijan on sisällytettävä hakemukseensa selvitys siitä, miten hakija aikoo edistää liikennöinnissään vähäpäästöistä operointia.

Mikäli avustuksen hakijalla on myös muuta kaupallista toimintaa kuin mihin avustusta haetaan, on avustuksen hakijan hakuvaiheessa eriteltävä ja erotettava toisistaan haettavan avustuksen piiriin kuuluvien palvelujen ja muiden kaupallisten palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.

8 §
Avustuskelpoiset kustannukset

Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon kaikki 6 §:n mukaisen julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden tuottamisesta aiheutuvat kuljetuskustannukset sekä asianmukainen osuus julkisen palveluvelvoitteen alaisen palvelun operointikustannuksista vähennettynä näistä palveluista saaduilla tuloilla. Kiinteitä kustannuksia ei oteta huomioon hyväksyttävinä kustannuksina. Avustusta ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Avustuksena maksettavan korvauksen määrä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen julkisen palveluvelvoitteen täyttämisestä aiheutuvien nettokustannusten kattamiseksi. Maksettavan korvauksen määrässä ei oteta huomioon kohtuullista voittoa.

9 §
Selvitys avustuksen käytöstä ja avustuksen maksatus

Avustuksen saajan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys avustuksen käytöstä avustuspäätöksessä määriteltyyn päivämäärään mennessä. Avustuksen saajan on jälkikäteisesti osoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle kirjanpitoonsa perustuen todelliset kustannukset ja rahtitoiminnan tuotot sekä muut tuotot ja avustukset. Liikenne-ja viestintävirasto maksaa avustuksen julkisen palveluvelvoitteen alaisesta toiminnasta enintään kahden viikon välein takautuvasti niiden toteutuneiden kustannusten ja tuottojen perusteella, jotka varustamo raportoi virastolle.

Tuki tasataan ja tarkastetaan koko avustusjaksolta jälkikäteen, kun varustamon tilintarkastettu tilinpäätös on valmis.

Mikäli avustuksen saajalla on myös muuta kaupallista toimintaa, on avustuksen saajan virastolle annettavassa selvityksessä eriteltävä ja erotettava toisistaan julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden ja muiden palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitusneuvos
Rita Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.