510/2020

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) nojalla:

1 §
Soveltamisala ja tavoite

Tästä asetusta sovelletaan maatalousmaan kipsikäsittelyyn myönnettävään tukeen.

Tavoitteena on vähentää maataloudesta aiheutuvaa vesistöjen ravinnekuormitusta kipsikäsittelyllä.

2 §
Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Myönnettäessä tämän asetuksen nojalla tukea sovelletaan tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 (Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoik-keusasetus) I ja II lukua sekä 14 artiklaa.

Tukea voidaan myöntää vain Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimukset täyttäville pienille ja keskisuurille yrityksille.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatalousmaalla kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja viljelyyn käytettävissä olevaa kesantoa, peltoa, pysyvien nurmien ja pysyvien laidunten sekä pysyvien viljelykasvien alaa;

2) kipsillä kipsiä, joka on kalsiumsulfaattia ja sisältää kaksi kidevettä (CaSO4 · 2H2O) ja jonka tyyppinimi kuuluu joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai EY-lannoitteiden osalta lannoitteista annetun asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteenä julkaistavaan EY-lannoitetyyppien luetteloon taikka joka on saatettu markkinoille Suomessa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/515 perusteella;

3) kipsikäsittelyllä toimia, joihin voivat kuulua kipsin hankinta, kuljetus ja varastointi, kipsin levittäminen ja muokkaaminen maatalousmaahan sekä muut vastaavat käsittelyyn liittyvät toimet.

4 §
Tuen muoto

Tuen muoto on maatalousmaan kipsikäsittely.

5 §
Tukihakemuksen sisältövaatimukset

Tukihakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja yrityksestä sen koko;

2) hankkeen tai toiminnan alkamis- ja päättymispäivä;

3) hankkeen tai toiminnan toteutuspaikka;

4) muun julkisen rahoituksen muoto ja määrä;

5) muut olennaiset kipsikäsittelyn toteuttamiseen liittyvät seikat.

Jos tukea haetaan vuokramaalle, hakemuksen tulee sisältää myös tieto siitä, ettei maanvuokrasopimus estä kipsikäsittelyä.

6 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että maatalousmaata käytetään yksivuotisten tai monivuotisten kasvien viljelyyn ja että se soveltuu ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan kipsin levitykseen.

Arvioitaessa, ovatko tuen myöntämisen edellytykset olemassa, otetaan huomioon, että kipsiä ei saa levittää 30–100 metrin levyiselle vyöhykkeelle käytössä olevan talousvesikaivon läheisyyteen, Natura 2000 –verkostoon kuuluvalle maatalousmaalle eikä pohjavesialueelle.

7 §
Tuen myöntämisen rajoitukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei saa myöntää tukea sellaiselle vaikeuksissa olevalle yritykselle, jota tarkoitetaan maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 14 kohdassa.

Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea maksaa, jos tuen hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

8 §
Tuen laskentaperuste ja määrä

Tuen määrä on kipsikäsittelyn arvonlisäverollinen yksikköhinta myynnistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kerrottuna tuen saajan kipsikäsitellyn maatalousmaan pinta-alalla.

Myönteisen tukipäätöksen tulee sisältää tieto tuen enimmäismäärästä. Tuen laskemisessa käytettävät luvut on ilmaistava siten kuin Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 7 artiklan 1–4 ja 6 kohdassa säädetään.

9 §
Kirjanpito

Tuen saajan on pidettävä hankkeesta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä kustannuspaikalla tai muulla tavalla siten, että tuen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista. Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuen toteuttamiseen liittyvät tositteet kirjanpitolain mukaisesti.

10 §
Ilmoitus- ja säilytysvelvollisuus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettäessä toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 12 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on säilytettävä tukemiseen liittyvä Euroopan unionin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettu asiakirja-aineisto kymmenen vuoden ajan.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Erja Werdi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.