478/2020

Naantalissa 11 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti

kumotaan arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen (381/2000) 2 §,

muutetaan 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 ja 9 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksessa 37/2012 sekä 5 §:n 2 momentti ja 9 § asetuksessa 1554/2001, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä lueteltujen arvonimien myöntämisessä noudatettavaan menettelyyn.

3 §
Yleiset edellytykset ja rajoitukset arvonimen myöntämiselle

Arvonimen saajan tulee olla erityisen ansioitunut, hyvämaineinen ja nuhteeton ja soveltua esitetyn arvonimen saajaksi. Näitä arvonimen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ar-vioidaan kokonaisuutena ottaen huomioon arvonimihakemuksessa esitetyt seikat, saadut selvitykset sekä muut tiedossa olevat seikat.

Henkilö ei voi esittää itselleen arvonimeä.

Arkkiatrin arvonimi voi olla vain yhdellä elossa olevalla henkilöllä. Ylisosiaalineuvoksen arvonimi voi olla vain yhdellä elossa olevalla henkilöllä.

4 §
Esitys arvonimen myöntämisestä

Arvonimeä koskeva hakemus osoitetaan tasavallan presidentille. Hakijan tulee antaa hakemuksessaan kattava selvitys tiedossaan olevista arvonimen myöntämisen edellytyksistä. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt.


5 §
Arvonimiasioiden käsittely

Valtioneuvoston kanslia voi pyytää arvonimiesityksestä lausunnon poliisilta, Verohallinnolta, Oikeusrekisterikeskukselta sekä muilta tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta.

Siltä, jolle arvonimeä esitetään, on pyydettävä suostumus häntä koskevien salassa pidettävien tietojen pyytämiseen 1 momentissa tarkoitetuilta viranomaisilta.


6 §
Arvonimilautakunta

Arvonimiasioiden valmistelua varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä on arvonimilautakunta, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään yhdeksän jäsentä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Arvonimilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtioneuvoston kanslia nimeää lautakunnan sihteerit ja mahdolliset pysyvät asiantuntijat.

Arvonimilautakunnan jäsenelle voidaan pyynnöstä myöntää ero. Jos arvonimilautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen nimittää uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Arvonimilautakunnan jäsenten tulee edustaa yhteiskunnallisten asioiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän erityisen hyvää asiantuntemusta.

Arvonimilautakunta arvioi arvonimiesitykset ja puoltaa esityksiä tasavallan presidentin hyväksyttäviksi, jos arvonimen myöntämisen yleisten edellytysten arvioidaan täyttyvän.

9 §
Presidentin poikkeamisoikeus

Tasavallan presidentti voi ratkaisua tehdessään poiketa arvonimilautakunnan puoltamista arvonimen saajista tai myöntää arvonimen noudattamatta tämän asetuksen menettelyä koskevia säännöksiä. Presidentti ei voi kuitenkaan poiketa 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta veron suorittamista koskevasta sitoumuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Naantalissa 11 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.