441/2020

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2020–2023 myönnettävistä valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan valtion talousarviossa vuosille 2020–2023 vahvistettujen myöntämisvaltuuksien rajoissa myöntää avustusta asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Avustuksen saaja ja myöntämisen peruste

Avustusta voidaan myöntää kunnille, jotka ovat tehneet valtion kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) ja toteuttavat sopimusta.

3 §
Avustuksen kohde

Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolla toteutetaan MAL-sopimuksessa asetettuja, kunnan toimivallassa olevia tavoitteita käynnistämällä ja aikaistamalla asuntoalueiden rakentamista ja täydennysrakentamista.

Avustusta voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) asuntoalueella tarvittavien ja sinne johtavien katualueiden rakentamisesta;

2) asuntoalueen ja siihen välittömästi liittyvien puistojen rakentamisesta;

3) täydennysrakentamiseen liittyvistä kunnan vastuulle kuuluvista muista kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, joiden arvioidaan olevan välttämätön edellytys täydennysrakentamishankkeen toteutumiselle.

Avustuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan hankkeet, joilla nopeutetaan asuntoalueiden käyttöönottoa ja täydennysrakentamista suurimman tonttivajauksen alueilla erityisesti Helsingin seudun MAL-sopimusalueella.

4 §
Valtionapuviranomainen

Avustettavan hankkeen kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

5 §
Avustuksen määrä

Avustus on enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

6 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) asuntoalueelle on laadittu asemakaava tai asemakaavaehdotus, joka on asetettu julkisesti nähtäville;

2) hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset; sekä

3) avustuksen saaja esittää selvityksen siitä, miten avustus nopeuttaa asuntoalueen rakentamista tai täydennysrakentamista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että avustuksen saajalle ei ole myönnetty samaan tarkoitukseen avustusta muun lain tai asetuksen nojalla.

7 §
Avustuspäätöksen peruuttaminen

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, jos käy ilmi, että hanketta ei voida toteuttaa suunnitellussa ajassa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi tällöin peruuttaa avustuspäätöksen osittain tai kokonaan.

8 §
Avustuksen maksaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen hankkeen edistymisen ja avustuksen saajalle syntyneiden kustannusten ajoittumisen mukaan. Vuosittainen avustus voidaan jakaa enintään kolmeen erään.

Avustuksen maksamista varten tarvittava selvitys on esitettävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle avustuspäätöksessä asetetussa määräajassa, kuitenkin viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen keskeytettäväksi ja lopetettavaksi, jos osoittautuu, että avustuksen saaja ei toteuta MAL-sopimusta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2020.

Hankkeeseen, johon on myönnetty avustusta tai annettu ehdollinen ennakkopäätös avustuksen myöntämisestä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan myöntämis- tai ennakkopäätöksen antamisen aikaan voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Anu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.