430/2020

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti:

kumotaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen (210/1997) 15 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 601/2012,

muutetaan 2 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 3 momentti sekä 14 ja 17 a §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § ja 4 §:n 2 momentti asetuksessa 399/2018, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 3 momentti asetuksessa 601/2012, 14 § asetuksissa 601/2012 ja 443/2014 sekä 17 a § asetuksessa 443/2014, ja

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 399/2018, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2019 ja 2020 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tietoja ICAO-TI:stä.

4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän ja matkan järjestäjän on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohtien 7;5, 8;1.1.6 ja 8;1.1.7 mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty. Kuljetuksen suorittajalla on oltava tiedottamiseen käytettävä menetelmä kuvattuna toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa.

Jos kuljetuksen suorittajan toimesta käsimatkatavara on kuljetettava ilma-aluksen ruumassa matkustamon sijasta, on kuljetuksen suorittajan varmistettava matkustajalta, että ruumaan menevä käsimatkatavara ei sisällä sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen on sallittu vain matkustamossa.

5 §
Vaaralliset aineet lentorahtina

Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen on oltava Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä VAK-lain 14 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kuljetuksen hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos vaarallisen aineen ilmakuljetus on ICAO-TI:n mukaan kielletty ilman hyväksyntää tai poikkeuslupaa. Hyväksyntää ja poikkeuslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä ainakin seuraavat seikat:

1) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

2) lähtö- ja määrälentopaikka sekä esitys kuljetusajankohdaksi ja reitiksi;

3) syyt, joiden perusteella hakija pitää kyseisen aineen ilmakuljetusta välttämättömänä;

4) hakijan näkemys siitä, miten ICAO-TI:ssä edellytetty turvallisuustaso saavutetaan;

5) hakijan mahdollisesti määrittelemät turvallisuuden tarkkailutoimet;

6) aineen nimi, vaarallisuusluokka ja YK-numero sekä aineeseen liittyvät tekniset tiedot;

7) tiedot pakkauksesta;

8) tieto kuljetettavan aineen määrästä;

9) tiedot tarvittavasta erityiskäsittelystä;

10) erityiset ohjeet toimenpiteistä hätätilanteissa.


6 §
Lähettäjän velvollisuudet

Lähettäjän on varmistettava, että pakkaukset soveltuvat niille vaarallisille aineille, joita on tarkoitus kuljettaa. Tieto siitä, miten pakkauksen soveltuvuus on varmistettu, on pyydettäessä toimitettava radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten osalta Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten osalta Liikenne- ja viestintävirastolle.


14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvovat Tulli, poliisi ja Rajavartiolaitos kukin toimialallaan.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa valvontaviranomaisena toimii Säteilyturvakeskus yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

Jollei VAK-laissa tai sen nojalla toisin säädetä, ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä toimivaltainen viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto sekä radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä lisäksi Säteilyturvakeskus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa ICAO-TI:n 2;6.3.3 kohdassa tarkoitettuja biologisia tuotteita koskevia kansallisia vaatimuksia tai rajoituksia.

17 a §
Koulutusta koskevat hyväksynnät

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitettua hyväksyntää haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta hyvissä ajoin ennen koulutuksen aloittamista. Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) koulutuksen antajan nimi ja yhteystiedot;

2) opetushenkilöstöön kuuluvien nimet ja selvitys heidän pätevyydestään;

3) koulutuksen kohderyhmät;

4) koulutuksen tavoitteet;

5) yksityiskohtainen koulutusohjelma, josta ilmenevät opetusaiheet, niille varattu aika ja opetusmenetelmät;

6) opetusaineisto tai kuvaus siitä;

7) esimerkki kirjallisesta kokeesta.

Jos koulutusta koskevan hakemuksen hyväksymisen jälkeen 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, muutosten hyväksymistä tulee hakea Liikenne- ja viestintävirastolta viipymättä.

VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitetut ulkomaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen antamat koulutuksen hyväksynnät ja todistukset tunnustetaan Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.