412/2020

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti:

muutetaan maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (20/2006) 2 §, 5 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 1–3 momentti ja 16 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 1–3 momentti ja 16 § asetuksessa 1156/2018, seuraavasti:

2 §
Maantielautan käytön yleinen turvallisuus

Maantielautan ohjaukseen, kulkuun, valoihin, merkkikuvioihin sekä ääni- ja valomerkkeihin sovelletaan, mitä kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä tehdyssä yleissopimuksessa vuodelta 1972 (SopS 30/1977), jäljempänä meriteiden säännöt, määrätään sekä alusliikennepalvelulaissa (623/2005), vesiliikennelaissa (782/2019) ja alusliikennepalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (763/2005) säädetään.

5 §
Lossin radioaseman käyttäjän pätevyys ja kuljettajalta vaadittava lääkärintodistus

Lossin kuljettajan on osoitettava lauttaliikenteen palvelujen tuottajalle lääkärintodistuksella, että hän kykenee erottamaan meriteiden sääntöjen ja vesiliikennelain mukaiset merkkivalot ja -kuviot sekä äänimerkit. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi, että lossin kuljettaja täyttää ajokorttilain (386/2011) 17 §:ssä säädetyt ryhmää 1 koskevat terveysvaatimukset, että hän tarvittaessa kuulolaitetta käyttäen ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä ja että hänellä on normaali värinäkö. Lääkärintodistus on uusittava viiden vuoden välein.

7 §
Ohjausköysi ja lauttaväylää risteävä liikenne

Lossi ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse kulkuväylässä. Tällaisen aluksen on mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin ilmoitettava saapumisestaan lossin kuljettajalle. Tällöin lossin kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei ohjausköysi yleisen kulkuväylän kohdalla ole aluksen kulun esteenä.

Milloin lauttaväylä risteää yleistä kulkuväylää, on lossin ohjausköysi asennettava paikoilleen siten, että se kiristämättömänä ollessaan asettuu vahvistetun kulkusyvyyden perusteella Liikenne- ja viestintäviraston vahvistaman haraussyvyyden alapuolelle kulkuväylän koko leveydellä. Ohjausköyttä ei saa tarpeettomasti pitää kiristettynä eikä siten estää lauttaväylän poikki kulkevaa vesiliikennettä. Lossin kuljettajan on myös huolehdittava siitä, että alus, jonka on väistettävä lossia, ei joudu kohtuuttomasti odottamaan pääsyä lauttaväylän poikki.


8 §
Lauttaväylästä ja lossista varoittavat vesiliikennemerkit ja valot

Kun lauttaväylä risteää yleistä kulkuväylää, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on asetettava kustannuksellaan lauttaväylän risteämistä koskevat vesiliikennemerkit kummallekin puolelle lauttaväylää sen mukaan kuin vesiliikennelaissa säädetään.

Lossi, joka kulkee yleisen kulkuväylän poikki, voi liikkuessaan näyttää vesiliikennelaissa säädettyjen valojen ja merkkikuvioiden lisäksi keltaisia vilkkuvia valoja.

Lauttaväylälle, jossa liikennöi yleisen kulkuväylän poikki kulkeva lossi, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kustannuksellaan asettaa 1 momentissa tarkoitettujen merkkien lisäksi vesiliikennelain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset vesiliikenteen valo-opasteet.


16 §
Erityisen talvitien ja yleisen kulkuväylän risteäminen

Milloin liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu erityinen talvitie risteää yleistä kulkuväylää, toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on määrättävä, aluehallintoviraston asiassa mahdollisesti antamat määräykset huomioon ottaen, miten väylän ylittäminen on järjestettävä. Jos ylikulkua varten on silta tai railolossi, Liikenne- ja viestintävirasto päättää kyseisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta, kuinka paljon yleistä kulkuväylää saa kaventaa siltatukien tai railolossin kiinnityspaikkojen välillä ottaen huomioon kulkuväylää käyttävä liikenne. Tässä yhteydessä toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on päätettävä, miten etäälle tien ja kulkuväylän risteyksestä erityinen talvitie on viitoitettava. Tarvittaessa Väylävirasto päättää risteyksen vartioinnista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Hallitusneuvos
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.