411/2020

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti;

kumotaan aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (508/2018) 34, 44 ja 47 § ja 79 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 34 § asetuksessa 1189/2018,

muutetaan 8 §:n 6 momentti, 21 §, 24 §:n 1 momentin 3 kohdan a alakohta ja 3 momentti, 25 §:n 1 momentin 3 kohta, 27 §:n 3 momentti, 29 §:n 1 momentin 2 kohdan a alakohta, 33 §, 35 §:n 1 momentin 3 kohta, 36 §:n 3 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 66 §:n 3 kohdan johdantokappale, 67 §:n 3 kohdan johdantokappale, 69 §:n 3 kohdan johdantokappale, 71 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 2 momentin johdantokappale, 79 §:n 3 momentin 11 kohta ja 92 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 29 §:n 1 momentin 2 kohdan a alakohta, 33 §, 71 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 2 momentin johdantokappale ja 92 §:n 2 momentti asetuksessa 1189/2018, sekä

lisätään 18 §:ään uusi 6 momentti, 25 §:ään uusi 2 ja 3 momentti ja 79 §:n 3 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti:

8 §
Radiohenkilökunnan pätevyysvaatimukset

Proomussa, jota käytetään kotimaanliikenteen liikennealueilla vesirakennustyömailla työntekijöiden asuntona, huvialuksessa ja sellaisessa vuokraveneessä, jossa on VHF-radiopuhelin, on vähintään yhdellä henkilöllä oltava ROC- tai SRC- todistus tai rajoitettu radiopuhelimenhoitajan todistus (vain VHF). Huvialuksessa ja vuokraveneessä, jossa on MF/HF-radioasema, vähintään yhdellä henkilöllä on oltava avomerilaivurin radiotodistus (Long Range Certificate, jäljempänä LRC-todistus).


18 §
Turvatoimiin liittyvä koulutus ja pätevyydet

Edellä 1, 3 ja 4 momenttia ei sovelleta henkilöön, joka toimii aluksella tilapäisessä tarkastus-, huolto- tai luotsaustehtävässä, tilapäisesti esiintyvänä taiteilijana tai muussa näihin rinnastettavassa tilapäisessä tehtävässä.

21 §
Pätevyyskirjan hakeminen

Pätevyyskirjaa koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys koulutuksesta ja työkokemuksesta. Jos hakija hakee pätevyyskirjaa ensimmäistä kertaa, hänen on todistettava luotettavasti henkilöllisyytensä. Hakijan on lisäksi esitettävä selvitys siitä, että hänellä on merimiesten terveydentilasta annettujen säännösten ja määräysten mukainen terveys. Vuokraveneen kuljettajankirjaa koskevista terveysvaatimuksista säädetään 33 §:ssä. Hakemusta on pyydettäessä täydennettävä passikuvalla ja tarvittaessa kopiolla aikaisemmin myönnetystä pätevyyskirjasta.

24 §
Vahtiperämiehenkirja

Vahtiperämiehenkirjan myöntämisen edellytyksenä on:


3) meripalvelua:

a) osana 2 kohdassa tarkoitettua vahtiperämiehen koulutusta vähintään 12 kuukautta ohjattua harjoittelua sellaisen kansainvälisen liikenteen aluksen kansiosastossa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500; tai


Edellä 1 momentin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ohjattu harjoittelu voidaan osittain suorittaa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla kansiosastossa edellyttäen, että harjoittelu kirjataan hyväksyttyyn ohjatun harjoittelun seurantakirjaan:

1) enintään kuukauden mittainen simulaattorissa saatu hyväksytty koulutus. Kuuden tunnin pituinen simulaattorikoulutus vastaa yhtä meripalvelupäivää;

2) enintään kahden kuukauden mittainen harjoittelu koulualuksella, jonka pituus on vähintään 15 metriä;

3) enintään kuukauden mittainen harjoittelu kotimaanliikenteessä liikennöivällä aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500;

4) enintään kahden kuukauden mittainen harjoittelu varusmiesajalta.

25 §
Lähiliikenteen perämiehenkirja

Lähiliikenteen perämiehenkirjan myöntämisen edellytyksenä on:


3) meripalvelua:

a) osana 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta vähintään kahdeksan kuukautta ohjattua harjoittelua aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 30; tai

b) vähintään 36 kuukautta hyväksyttyä meripalvelua kansiosastossa sellaisella aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 30.

Edellä 1 momentin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta ohjatusta harjoittelusta voidaan korvata enintään yksi kuukausi hyväksytyllä simulaattorikoulutuksella. Kuuden tunnin pituinen simulaattorikoulutus vastaa yhtä meripalvelupäivää.

Lähiliikenteen perämiehenkirja voidaan myöntää myös viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 hakemuksen tehneelle merenkulkijalle, joka on aloittanut 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun meripalvelun ennen 1 päivää kesäkuuta 2020 aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 30.

27 §
Yliperämiehenkirja

Yliperämiehenkirja oikeuttaa toimimaan päällikkönä aluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 3 000, jos hakijalla on:

1) vähintään STCW-säännöstön A-II/2 säännön 5 kohdan mukainen koulutus; ja

2) hyväksyttyä meripalvelua aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500:

a) 36 kuukautta vahtiperämiehenä; tai

b) 24 kuukautta vahtiperämiehenä, josta 12 kuukautta yliperämiehenä.


29 §
Kalastusaluksen kuljettajankirja B

Kalastusaluksen kuljettajankirjan B myöntämisen edellytyksenä on


2) merenkulkualan koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun tai oppilaitoksen tai oppilaitoksen, jolla on oikeus antaa kalatalouden perustutkintoon johtavaa opetusta, tai Liikenne- ja viestintäviraston antama todistus siitä, että hakija tuntee:

a) kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen (SopS 30/1977), vesiliikennelain (782/2019), merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja lokin ja luodin käytön;


33 §
Vuokraveneen kuljettajankirja

Vuokraveneen kuljettajankirjan myöntämisen edellytyksenä on:

1) vähintään 18 vuoden ikä;

2) vähintään voimassa oleva ajokorttilain (386/2011) mukainen ryhmän 1 ajokortti tai vähintään ryhmän 1 ajokortin ajoterveysvaatimusten täyttämisen osoittava lääkärintodistus;

3) todistus veneilijöille tarkoitetusta tai vastaavasta ensiapukoulutuksesta;

4) soveltuva kokemus aluksen kuljettamisesta; ja

5 vuokraveneen kuljettamiseen vaadittava teoreettinen osaaminen seuraavista asioista:

a) meriteiden säännöt;

b) merimerkit, merikartta, kompassi, suuntiminen ja suuntien asettaminen;

c) vesiliikennelaki; sekä

d) merilain (674/1994) aluksen päällikköä ja meriselitystä koskevat säännökset ottaen huomioon vuokravenetoiminnan luonteen.

Vuokraveneen kuljettajankirjaa hakevan on osoitettava 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu soveltuva kokemus aluksen kuljettamisesta vesiliikennelain 41 §:ssä tarkoitetulla kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla tai muulla luotettavalla tavalla.

Vuokraveneen kuljettajankirjaa hakevan on osoitettava 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu teoreettinen osaaminen todistuksella, jonka on myöntänyt sellainen veneilyjärjestö, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä. Hakija voi osoittaa 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun teoreettisen osaamisen myös liikenteen palveluista annetun lain II osan 11 luvussa tarkoitetun hyväksytyn merenkulun koulutuksen järjestäjän myöntämällä todistuksella, tässä asetuksessa tarkoitetulla kansipäällystön pätevyyskirjalla tai Liikenne- ja viestintäviraston järjestämällä kokeella. Edellä 1 momentin 5 kohdan a ja b alakohdissa tarkoitettu teoreettinen osaaminen voidaan osoittaa myös kansainvälisellä huviveneenkuljettajankirjalla, jolloin mainitun kohdan c ja d alakohdissa tarkoitettu osaaminen on osoitettava edellä mainitun veneilyjärjestön tai hyväksytyn merenkulun koulutuksen järjestäjän myöntämällä todistuksella tai Liikenne- ja viestintäviraston järjestämällä kokeella.

35 §
Koneenhoitajankirjat

Höyrykoneenhoitajankirjan ja moottorikoneenhoitajankirjan myöntämisen edellytyksenä on:


3) kahdeksan kuukautta meripalvelua koneosastossa haettavan koneenhoitajankirjan mukaan joko vähintään 75 kilowatin koneistolla varustetulla moottorialuksella tai höyryaluksella, jonka höyrykattiloiden teholuku on vähintään seitsemän; konepalveluun voidaan sisällyttää enintään kaksi kuukautta palvelua kansiosastossa tai alle 75 kilowatin koneistolla varustetun moottorialuksen tai höyryaluksen koneosastossa, jonka lisäksi enintään yksi kuukausi meripalvelusta voidaan korvata soveltuvalla simulaattorikoulutuksella, jossa kuuden tunnin pituinen simulaattorikoulutus vastaa yhtä meripalvelupäivää.


36 §
Vahtikonemestarinkirja

Edellä 1 momentin 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu meripalvelu voidaan osittain suorittaa yhdellä tai useammalla seuraavalla tavalla koneosastossa edellyttäen, että harjoittelu kirjataan hyväksyttyyn ohjatun harjoittelun seurantakirjaan:

1) enintään kuukauden mittainen simulaattorissa saatu hyväksytty koulutus, jossa kuuden tunnin pituinen simulaattorikoulutus vastaa yhtä meripalvelupäivää;

66 §
Öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus

Öljysäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettavan lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on:


3) 1 kohdassa tarkoitetun lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksien täyttymisen jälkeistä meripalvelua tai ohjattua harjoittelua seuraavasti:


67 §
Kemikaalisäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus

Kemikaalisäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettavan lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on:


3) 1 kohdassa tarkoitetun lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksien täyttymisen jälkeistä meripalvelua tai ohjattua harjoittelua seuraavasti:


69 §
Kaasusäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettava lisäpätevyystodistus

Kaasusäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettavan lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on:

3) 1 kohdassa tarkoitetun lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksien täyttymisen jälkeistä meripalvelua tai ohjattua harjoittelua seuraavasti:


71 §
IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutuksesta annettava lisäpätevyystodistus

IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutuksesta annettavan lisäpätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on:


2) STCW-säännöstön A-V/3 säännön 2 kohdan mukainen IGF-aluksen laivaväen lisäkoulutus;

3) meripalvelua tai koulutusta seuraavasti:

a) yksi kuukausi meripalvelua IGF-aluksella tai aluksella, jonka polttoaine kuuluu IGF-säännöstön soveltamisalaan; meripalveluun on sisällyttävä vähintään kolme polttoainetäydennystä, joista kaksi voidaan suorittaa simulaattorissa osana 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta; tai

b) hyväksytty meripalvelun korvaava koulutus sekä vähintään kolme polttoainetäydennystä IGF-aluksella tai aluksella, jonka polttoaine kuuluu IGF-säännöstön soveltamisalaan; kaksi kolmesta polttoainetäydennyksestä voidaan suorittaa simulaattorissa osana 2 kohdassa tarkoitettua koulutusta tai osana meripalvelun korvaavaa koulutusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lisäpätevyystodistus voidaan myöntää myös hakijalle, jolla on 69 §:ssä tarkoitettu kaasusäiliöaluksen lastitoimintojen hoitamisesta annettu lisäpätevyystodistus ja joka on:


79 §
Pätevyyskirjan ja lisäpätevyystodistuksen voimassaolo

Seuraavat pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset ovat voimassa toistaiseksi:


11) raakaöljypesusta vastuussa olevan lisäpätevyystodistus;

12) vuokraveneen kuljettajankirja.

92 §
Ilmoitukset

Kun Liikenne- ja viestintävirasto tunnustaa muun valtion toimivaltaisen viranomaisen antamia pätevyyskirjoja tai lisäpätevyystodistuksia, viraston on ilmoitettava asiasta IMO:lle kuuden kuukauden kuluessa liikenteen palveluista annetun lain 110 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen voimaantulosta. Ilmoituksessa viraston on selvitettävä, miten se on varmistanut sen, että pätevyys-kirja tai lisäpätevyystodistus tunnustetaan STCW-yleissopimuksen liitteen säännön I/10 mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Hallitusneuvos
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.