390/2020

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin öljy- ja kuitukasveihin kuuluvien kasvilajien siemenen tuotantoon, sertifiointiin, markkinointiin ja maahantuontiin:

Rypsi Brassica rapa L. var. silvestris (lam.) Briggs
Rapsi Brassica napus L. (partim)
Sareptansinappi Brassica juncea (L.) Czern.
Mustasinappi Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.
Keltasinappi Sinapis alba L.
Auringonkukka Helianthus annuus L.
Kuitupellava ja öljypellava Linum usitatissimum L.
Kumina Carum carvi L.
Maapähkinä Arachis hypogaea L.
Hamppu Cannabis sativa L.
Saflori Carthamus tinctorius L.
Soija Glycine max (L.) Merr.
Puuvilla Gossypium spp.
Unikko Papaver somniferum L.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa mainittujen öljy- ja kuitukasvilajien siementen maastavientiin lukuun ottamatta tämän asetuksen 3, 5 ja 6 §:ää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siemenluokalla liitteessä 1 lueteltuja siemenluokkia;

2) sertifiointiviranomaisella Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion siementarkastusviranomaista ja sellaisen Euroopan unioniin kuulumattoman valtion, jonka siementuotantojärjestelmän EU:n komissio on tunnustanut samanarvoiseksi EU:n järjestelmän kanssa, siementarkastusviranomaista;

3) sertifioinnilla esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun siemenen kauppaerän pakkausten sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta siemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että siemenerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa ja että se täyttää kysymyksessä olevalle siemenluokalle tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset;

4) lajikeyhdistelmällä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY mukaista hedesteriilin hybridilajikkeen sertifioitujen siementen ja yhden tai useamman pölyttäjälajikkeen sertifioitujen siementen seosta, joka on mekaanisesti yhdistetty. Yhdistäminen tapahtuu pölyttäjästä riippuvaisen hybridin ja pölyttäjän tai pölyttäjien ylläpidosta huolehtivien henkilöiden yhdessä määräämässä suhteessa, joka on ilmoitettu sertifiointiviranomaiselle;

5) pölyttäjästä riippuvaisella hybridillä emikasveja eli hedesteriiliä osaa lajikeyhdistelmässä;

6) pölyttäjällä hedekasveja eli siitepölyä tuottavaa osaa lajikeyhdistelmässä;

7) virallisella jälkitarkastuksella valtuutetun viranomaisen siemenerälle tekemää EU:n lainsäädännön mukaista kenttäkoetarkastusta;

8) virallisilla toimenpiteillä Ruokaviraston suorittamia tämän asetuksen edellyttämiä tehtäviä ja toimenpiteitä, valtuutetun tarkastajan suorittamia tässä asetuksessa tarkoitettuja toimenpiteitä tai heitä avustavan henkilön tekemiä toimia;

9) pakkaamolla elinkeinonharjoittajaa, joka kunnostaa tai pakkaa siementä markkinoitavaksi;

10) toimittajan vakuudella pakkaajan tai siementavaran markkinoijan pakkaukseen kiinnittämää, virallisiin tarkastustuloksiin perustuvaa vakuustodistusta.

3 §
Pakkaamon hyväksyntä

Siemenlain 13 §:ssä tarkoitettua pakkaamon hyväksyntää on haettava Ruokavirastolta kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta. Hyväksynnän uudistamista koskeva hakemus on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen hyväksynnän voimassaoloajan päättymistä.

Hyväksynnän myöntämisen ehtona on, että seuraavat kohteet pakkaamon toiminnassa on järjestetty asianmukaisesti:

- siemenerien pito erillään;

- edustavan näytteen otto;

- siementavaran viljely, jos pakkaamo itse tuottaa siementä;

- raakaerien hankinta ja vastaanotto;

- raakaerien varastointi ja merkitseminen;

- valmiiden erien muodostaminen, tasalaatuisuus ja merkitseminen;

- siemenerien kunnostaminen;

- pakkaaminen;

- tasalaatuisten seosten tekeminen;

- vakuustodistuksien painaminen ja tulostaminen;

- vakuuskirjanpito;

- vakuustodistusten kiinnittäminen;

- valmiiden erien varastointi;

- varastokirjanpito;

- vaaka;

- siilojen katteet;

- koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistettavuus ja pakkaamon siisteys;

- muu tuotanto ja rahtikunnostus;

- lajittelujätteen käsittely.

4 §
Pakkaamon valvonta

Ruokaviraston on suoritettava pakkaamoiden valvontaa tarkastamalla pakattujen siemenerien laatua ja pakkaamoiden kirjanpitoa sen varmistamiseksi, että myyntimäärät vastaavat tarkastettuja määriä.

5 §
Ilmoitusvelvollisuus

Siemenlain 14 §:ssä tarkoitettua toimijaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi toimijan nimi sekä yhteyshenkilö, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus.

Toiminnan aloittamista koskeva ilmoitus on toimitettava Ruokavirastolle vähintään seitsemän päivää ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta. Toiminnan lopettamista tai toiminnassa tapahtuvia olennaisia muutoksia koskeva ilmoitus on toimitettava viivytyksettä kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta.

6 §
Tiedosto

Siemenlain 15 §:ssä tarkoitetun toimijan tulee pitää ajan tasalla olevaa tiedostoa kaikista kauppaeristä. Tämä ei koske 1 kilogramman ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia kauppaeriä.

Tiedostoon on merkittävä kauppaeräkohtaisesti seuraavat tiedot:

1) kauppaerää myytäessä;

- myyjä;

- kauppaerän merkki;

- ensimmäisen ostajan nimi ja yhteystiedot;

- kauppaerän paino/myyty määrä; ja

- toimituspäivä;

2) kauppaerää ostettaessa:

- myyjä;

- kauppaerän merkki;

- kauppaerän paino/ostettu määrä; ja

- toimituspäivä.

Pakkaamon on lisäksi säilytettävä osana tiedostoa siemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset.

7 §
Sertifioitavat lajikkeet

Ruokavirasto saa sertifioida Suomessa markkinoitavaksi ainoastaan kansalliseen kasvilajikeluetteloon tai EU:n yleiseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden siemeneriä. Jos lajike on ainoastaan EU:n yleisessä lajikeluettelossa, on lajikkeen jalostajan tai edustajan ensimmäiseen päivään kesäkuuta mennessä esitettävä Ruokavirastolle lajikkeen lajikekuvaus.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, saa lajikeluettelosta poistetun lajikkeen siemeneriä sertifioida ja markkinoida kahden vuoden ajan lajikkeen hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Aika luetaan lajikeluettelon julkaisuvuoden kesäkuun 30 päivästä. Syyslajikkeilla, aika luetaan lajikeluettelon julkaisuvuoden lokakuun 31 päivästä.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, voi Ruokavirasto lajikkeen omistajan tai edustajan pyynnöstä sertifioida lisäystarkoitusta varten siemenerän lajikkeesta, joka ei ole kasvilajikeluettelossa. Tämä koskee myös jalostajan linja-aineistoa. Kyseessä olevasta lajikkeesta tai linja-aineistosta tulee olla vähintään alustava, viranomaisen laatima lajikekuvaus.

Ruokavirasto saa sertifioida muihin EU:n jäsenvaltioihin markkinoitavaksi vain EU:n yleiseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden siemeneriä.

8 §
Sertifioinnin edellyttämät tarkastukset

Sertifioinnin edellytyksenä on:

1) Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tarkastaa siemenviljelyksen, jolla sertifioitavaksi tarkoitettu siemenerä tuotetaan. Tarkastuksessa varmistetaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) menetelmiä noudattaen täyttääkö viljelys liitteessä 2 säädetyt vaatimukset. Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja, joka on siemenliikkeen palveluksessa, saa tarkastaa vain perussiemenen jälkeisiä siemenluokkia;

2) Ruokaviraston valtuuttama näytteenottaja ottaa kansainvälisen siementarkastusjärjestön (ISTA) menetelmiä noudattaen virallisen, edustavan näytteen valmiiksi kunnostetusta, sertifioitavasta siemenerästä. Siemenerän, josta näyte otetaan, tulee olla yhtenäinen ja tasalaatuinen. Siemenerä saa olla enintään liitteessä 4 säädetyn suuruinen. Näytteen tulee olla vähintään liitteessä 4 säädetyn suuruinen;

3) Ruokaviraston tai hyväksytyn yksityisen laboratorion tulee tarkastaa ISTA:n menetelmiä noudattaen, täyttääkö 2 kohdan mukaisesti otettu näyte liitteessä 3 säädetyt vaatimukset;

4) Ruokaviraston tulee tarkastaa kantasiemeneksi tarkoitetun siemenerän aitous OECD:n menetelmien mukaisesti tehdyssä virallisessa jälkitarkastuksessa ja erän tulee täyttää tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset. Ruokaviraston tulee lisäksi tarkastaa virallisessa jälkitarkastuksessa vähintään 5 prosenttia sertifioidun luokan siemensukupolvien siemeneristä.

Tarkastuskausi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

9 §
Lajikkeettoman kaupallisen siemenen tarkastaminen

Lajikkeettomalta kaupalliselta siemeneltä edellytetään:

1) Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tarkastaa siemenviljelyksen, jolla on tarkoitus tuottaa lajikkeetonta kaupallista siementä. Viljelyksen tulee täyttää liitteessä 2 säädetyt vaatimukset;

2) Ruokaviraston valtuuttama näytteenottaja ottaa ISTA:n menetelmiä noudattaen virallisen, edustavan näytteen valmiiksi kunnostetusta siemenerästä. Siemenerän, josta näyte otetaan, tulee olla yhtenäinen ja tasalaatuinen. Siemenerä saa olla enintään liitteessä 4 säädetyn suuruinen. Näytteen tulee olla vähintään liitteessä 4 säädetyn suuruinen;.

3) Ruokaviraston tai hyväksytyn yksityisen laboratorion tulee tarkastaa ISTA:n menetelmiä noudattaen, täyttääkö 2 kohdan mukaisesti otettu näyte liitteessä 3 säädetyt vaatimukset.

10 §
Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä siemenlain 5 §:ssä ja edellä 7 §:ssä säädetään siementen sertifioinnista ja markkinoille saattamisesta Ruokavirasto voi sertifioida sellaista perussiemenluokan siementä, joka ei täytä perussiemenen itävyysvaatimusta, jos siemenen toimittaja takaa tietyn itävyyden ja ilmoittaa sen erityisessä päällykseen kiinnitetyssä vakuustodistuksessa, josta selviää toimittajan nimi, osoite ja kauppaerän numero.

Siemenen nopeaksi toimittamiseksi ensimmäiselle ostajalle Ruokavirasto tai pakkaamo voi antaa perussiemenen tai sertifioidun siemenen siemenerälle ennakkovakuustodistuksen, vaikka virallista tarkastusta itävyyden osalta ei olisi saatu päätökseen. Ennakkovakuustodistus voidaan myöntää, jos ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu ja siemenen toimittaja takaa itävyyden, joka on todettu ennakkotutkimuksessa. Itävyys on ilmoitettava päällykseen kiinnitetyssä vakuustodistuksessa, josta selviää toimittajan nimi, osoite ja kauppaerän numero.

Ruokavirasto julkaisee itävyyttä koskevat analyysitulokset ennakkovakuudella markkinoiduista siemeneristä verkkosivustollaan. Tuloksista on käytävä ilmi siemenerästä vastaava toimittaja sekä kauppaerän numero ja tietojen on oltava viljelijän pyynnöstä saatavissa Ruokavirastosta.

Pakkaamo saa painaa ja tulostaa itse ennakkovakuustodistuksen, jos sillä on käytössään Ruokaviraston hyväksymä menetelmä painaa siemensäkkiin lähtemättömästi vakuustodistuksia tai tulostaa niitä.

Esiperussiementä voidaan markkinoida seuraavin edellytyksin;

a) Ruokavirasto on tarkastanut siemenen perussiemenen sertifiointia koskevien säädösten mukaisesti;

b) siemenerä on säädösten mukaisessa pakkauksessa; ja

c) pakkaus on varustettu vakuustodistuksella, joka sisältää vähintään liitteessä 5 mainitut tiedot.

Lajikeyhdistelmää saa markkinoida seuraavin edellytyksin;

a) Ruokavirasto on hyväksynyt lajikeyhdistelmän;

b) siemenerä on säädösten mukaisessa pakkauksessa; ja

c) erän pakkaukset on varustettu vakuustodistuksella tai toimittajan vakuustodistuksella, joka sisältää vähintään liitteessä 5 tai 6 mainitut tiedot.

Lajikkeettomana kaupallisena siemenenä saa markkinoida mustasinapin (Brassica nigra) siementä. Lajikkeettoman kaupallisen siemenen on täytettävä liitteiden 2 ja 3 vaatimukset.

11 §
Sertifioidun siemenen ja lajikkeettoman kaupallisen siemenen myyntipakkauksen sulkeminen

Myyntipakkaukset on suljettava ja sinetöitävä Ruokaviraston antamalla tai pakkaamon itsensä painamalla tai tulostamalla käyttämättömällä vakuustodistuksella tai sinetillä. Pakkaukset on suljettava siten, ettei pakkausta voi avata särkemättä tai jättämättä jälkiä vakuustodistukseen tai sinettiin.

12 §
Sertifioidun siemenen ja lajikkeettoman kaupallisen siemenen merkitseminen

Siemenen pakkauksen ulkopuolelle on Ruokaviraston valvonnan alaisena kiinnitettävä käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä 5 mainitut tiedot vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä. Vakuustodistuksessa on mainittava, jos siemenerä ei täytä itävyysvaatimusta. Siemenerän myyntipakkauksiin on painamalla tai leimaamalla merkittävä erän merkki.

Pakkaamo saa painaa ja tulostaa vakuustodistuksia ja ennakkovakuustodistuksia vain itse pakkaamiinsa eriin Ruokaviraston valvonnassa ja antamien ohjeiden mukaisesti. Ruokavirasto antaa pakkaamoille luvan vakuustodistuksien ja ennakkovakuustodistuksien painamiseen ja tulostamiseen pakkaamon hyväksynnän yhteydessä, jos pakkaamolla on riittävä ammattitaito ja laitteet vakuuksien painamiseen ja tulostamiseen sekä vakuuskirjanpitoon.

Vakuustodistuksen värit ovat seuraavat:

- esiperussiemenellä valkoinen, jossa on violetti lävistäjä;

- perussiemenellä valkoinen;

- ensimmäisen sukupolven sertifioidulla siemenellä sininen;

- toisen ja kolmannen sukupolven sertifioidulla siemenellä punainen;

- lajikkeettomalla kaupallisella siemenellä ruskea; sekä

- lajikeyhdistelmällä sininen, jossa on vihreä lävistäjä.

Jos siemenerä on sertifioitu toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ei sille tarvitse antaa virallista vakuustodistusta suomenkielellä, jos erä markkinoidaan alkuperäisissä pakkauksissa ja jos pakkaukset on varustettu alkuperäisillä vakuustodistuksilla. Erän markkinoija voi tällöin painaa tai tulostaa itse pakkaukseen suomenkielisen, liitteen 6 mukaisen toimittajan vakuustodistuksen. Ruokavirasto valvoo toimittajan painamia ja tulostamia vakuustodistuksia.

Geneettisesti muunnetun lajikkeen siementä sisältävän erän osalta on vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa tai ennakkovakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä mainittava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti.

Vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa tai ennakkovakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä tulee olla maininta siemenen kemiallisesta käsittelystä tai käsittelysuosituksesta.

Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun lajikkeen lisäystarkoitusta varten sertifioidun siemenerän tarkastus- ja vakuustodistukseen on merkittävä: " Ainoastaan lajikkeen siemenen lisäystuotantoon. Ei markkinoitavaksi."

Luonnonmukaisena siemenenä markkinoitavan siemenerän vakuustodistukseen, toimittajan vakuustodistukseen tai ennakkovakuustodistukseen on liitteen 5 tai 6 tietojen lisäksi merkittävä: ”Luonnonmukaisesti tuotettu siemen”.

Lajikeyhdistelmän pölyttäjästä riippuva hybridi ja pölyttäjä on kuorrutettava käyttäen erivärisiä siemenkuorrutteita.

13 §
Pakkauksessa ilmoitettavien tietojen painaminen suoraan pakkauksiin

Perussiementen tai sertifioidun siemenen luokkaan hyväksyttyjen siemenerien pakkauksessa ilmoitettavat tiedot voidaan painaa suoraan pakkaukseen edellyttäen, että:

1) ilmoitettavat tiedot on painettu tai leimattu pysyvästi suoraan pakkaukseen;

2) painojälki tai leiman ulkoasu ja väri on virallisen vakuustodistuksen mallin mukainen;

3) näytettä otettaessa ilmoitettavista tiedoista on painettu tai leimattu pakkauksiin eränumero ja sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "suljettu (kk/v)" tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "näyte otettu (kk/v)";

4) ilmoitettavien tietojen lisäksi jokaisessa pakkauksessa on merkinnän tekevän toimijan pysyvästi pakkaukseen painama, leimaama tai rei'ittämä virallinen sarjanumero;

5) merkinnän tekevän toimijan on ilmoitettava Ruokavirastolle kuukausittain toimittamiensa pakkausten lukumäärät ja niiden sarjanumerot.

Ruokaviraston on pidettävä kirjaa kaikista näin merkittyjen siementen määristä, mukaan lukien kunkin siemenerän sisältämien pakkausten lukumäärä ja sisältö sekä kohdassa 4 tarkoitetut sarjanumerot. Ruokaviraston on tarkastettava vähintään neljännesvuosittain pakkaajan ylläpitämä tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa koskeva kirjanpito.

14 §
Maahantuotavien ja maasta vietävien siemenerien yhdenmukaisuuden tarkastaminen

Ruokaviraston on valvottava maahantuotavien ja maasta vietävien siemenerien yhdenmukaisuutta siemenlain säännösten mukaisesti pistokokein suoritettavilla tarkastuksilla.

15 §
EU:n ulkopuolisessa valtiossa tuotetun siemenen sertifiointi ja suoritetun tarkastuksen hyväksyminen

Ruokaviraston on pyynnöstä sertifioitava toisessa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa tai ETA:n ulkopuolella tuotettu siemenerä, joka polveutuu:

a) suoraan ETA:n jäsenvaltiossa sertifioidusta perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta siemenestä; tai

b) muussa sellaisessa valtiossa, jonka siementuotantojärjestelmän EU on tunnustanut samanarvoiseksi EU:n siementuotantojärjestelmän kanssa, sertifioidusta perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta siemenestä; tai

c) jossakin jäsenvaltiossa sertifioidun perussiemenen ja edellä tarkoitetussa kolmannessa maassa sertifioidun perussiemenen risteytyksestä.

Siemenerältä edellytetään lisäksi, että sen on viljelymaassa suoritetussa virallisessa viljelytarkastuksessa todettu täyttävän kysymyksessä olevalle siemenluokalle tämän asetuksen liitteessä 2 säädetyt vaatimukset ja täyttävän Ruokaviraston suorittamassa tarkastuksessa liitteessä 3 säädetyt vaatimukset.

Maahantuotaessa siementä EU:n ulkopuolisesta valtiosta, voidaan toisessa valtiossa suoritetut tarkastukset hyväksyä, jos EU on myöntänyt vastaavuuden EU:n siementuotantojärjestelmän ja ylläpidon kanssa ja mikäli tarkastukset on suoritettu kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- kuitukasvien siemenkaupasta (9/16).

Neuvoston direktiivi 2002/57/EY (32002L0057); EYVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 74
Neuvoston direktiivi 2002/68/EY (32002L0068); EYVL N:o L 195, 24.7.2002, s. 32
Komission direktiivi 2003/45/EY (32003L0045); EYVL N:o L 138, 5.6.2003, s. 40
Neuvoston direktiivi 2003/61/EY (32003L0061); EYVL N:o L 165, 3.7.2003, s. 23
Neuvoston direktiivi 2004/117/EY (32003L0014); EYVL N:o L 14, 18.1.2005, s. 18
Komission direktiivi 2009/74/EY (32009L0074); EUVL N:o L166, 27.6.2009, s. 40
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2016/11/EU (32016L0011); EUVL N:o L 3, 6.1.2016, s. 48
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2016/317/EU (32016L0317); EUVL N:o L 60, 5.3.2016, s. 72
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2020/177/EU (32020L0177); EUVL N:o L 41, 13.2.2020, s. 1

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite 1

SIEMENLUOKAT

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) perussiemenellä, lyhenne B, muiden lajikkeiden kuin hybridien osalta siementä, joka
a) on tuotettu jalostajan vastuulla yleisesti hyväksyttyjen lajikkeen ylläpitomenetelmien mukaisesti,
b) on tarkoitettu sertifioidun siemenen tuottamiseen,
c) täyttää liitteissä 2 ja 3 perussiemenelle asetetut vaatimukset, ja
d) on sertifioitu.

Pellavan perussiementä saa tuottaa kolme sukupolvea, muilla lajeilla yhden sukupolven.

2) sisäsiitoslinjojen siementä, joka perussiemenellä, lyhenne B, hybridit
a) täyttää liitteissä 2 ja 3 perussiemenelle asetetut vaatimukset, ja
b) on sertifioitu.
yksinkertaisten hybridien osalta siementä, joka
a) on tarkoitettu kolmoisristeytyshybridien tai kaksoisristeytyshybridien tuotantoon,
b) täyttää liitteissä 2 ja 3 perussiemenelle asetetut vaatimukset, ja
c) on sertifioitu.
3) sertifioidulla siemenellä,lyhenne C, rypsin, rapsin, sareptansinapin, mustasinapin, keltasinapin, kuminan, kaksikotisen hampun, saflorin, auringonkukan ja unikon siementä, joka
a) polveutuu suoraan perussiemenestä,
b) on tarkoitettu muuhun kuin siementuotantoon,
c) täyttää sertifioidulle siemenelle liitteissä 2 ja 3 asetetut laatuvaatimukset; ja
d) on sertifioitu.

Sertifioiduksi siemeneksi voidaan lajikkeen jalostajan tai omistajan pyynnöstä sertifioida myös sellainen siemenerä, joka polveutuu jalostajan tuottamasta perussiementä edeltävästä perussiemenen laatuvaatimukset täyttävästä lajikkeen lisäysaineistosta.

4) ensimmäisen sukupolven sertifioidulla siemenellä, lyhenne C1 pellavan, yksikotisen hampun, maapähkinän, soijan ja puuvillan siementä, joka
a) polveutuu suoraan perussiemenestä,
b) on tarkoitettu muuhun kuin siementuotantoon tai toisen sukupolven taikka pellavan osalta kolmannen sukupolven sertifioidun siemenen tuotantoon, tai,
c) täyttää ensimmäisen sukupolven sertifioidulle siemenelle liitteissä 2 ja 3 asetetut laatuvaatimukset, ja
d) on sertifioitu.

Ensimmäisen sukupolven sertifioiduksi siemeneksi voidaan lajikkeen jalostajan tai omistajan pyynnöstä sertifioida myös sellainen siemenerä, joka polveutuu jalostajan tuottamasta perussiementä edeltävästä perussiemenen laatuvaatimukset täyttävästä lajikkeen lisäysaineistosta.

5) toisen sukupolven sertifioidulla siemenellä, lyhenne C2, pellavan, maapähkinän, soijan ja puuvillan siementä, joka
a) polveutuu suoraan perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta siemenestä,
b) on tarkoitettu muuhun kuin siementuotantoon tai, jos on kyse pellavan siemenestä, kolmannen sukupolven siemenen tuotantoon,
c) täyttää toisen sukupolven sertifioidulle siemenelle liitteissä 2 ja 3 asetetut laatuvaatimukset, ja
d) on sertifioitu.
sekä yksikotisen hampun siementä, joka
a) polveutuu suoraan ensimmäisen sukupolven sertifioidusta siemenestä ja on tuotettu ja virallisesti tarkastettu toisen sukupolven sertifioiduksi siemeneksi,
b) on tarkoitettu kukintavaiheessa korjattavan hampun tuotantoon,
c) täyttää toisen sukupolven sertifioidulle siemenelle liitteissä 2 ja 3 asetetut laatuvaatimukset, ja
d) on sertifioitu.

Toisen sukupolven sertifioiduksi siemeneksi voidaan jalostajan pyynnöstä sertifioida myös sellainen siemenerä, joka polveutuu jalostajan tuottamasta perussiementä edeltävästä perussiemenen laatuvaatimukset täyttävästä lajikkeen lisäysaineistosta.

6) kolmannen sukupolven sertifioidulla siemenellä,lyhenne C3, pellavan siementä, joka
a) polveutuu suoraan perussiemenestä, ensimmäisen tai toisen sukupolven sertifioidusta siemenestä tai sellaisesta perussiementä aikaisempien sukupolvien siemenestä, joka on täyttänyt virallisessa tarkastuksessa perussiemenille liitteissä 2 ja 3 asetetut laatuvaatimukset,
b) on tarkoitettu muuhun kuin öljy- ja kuitukasvien siemenen tuotantoon,
c) täyttää kolmannen sukupolven sertifioidulle siemenelle liitteissä 2 ja 3 asetetut laatuvaatimukset, ja
d) on sertifioitu.
7) lajikkeettomalla kaupallisella siemenellämustasinapin siementä, joka
a) on lajiltaan tunnistettavaa,
b) täyttää liitteissä 2 ja 3 lajikkeettomalle kaupalliselle siemenelle asetetut laatuvaatimukset ja joka on tuotettu viljelyksellä, jolla ei esiinny hukkakauraa, ja
c) on sertifioitu.

Liite 2

SIEMENVILJELYKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

1 Viljelmää koskevat tuotantoehdot

1.1. Siemenviljeltävästä lajikkeesta ei viljelmällä saa olla muita viljelyksiä, joista korjataan tuleentunut siemensato. Ristipölytteisistä lajeista saa viljellä yhdellä viljelmällä vain yhtä lajiketta kustakin lajista. Saman lajin yhtä kevät- ja syysmuotoista lajiketta voi tuottaa samalla kasvukaudella yhdellä viljelmällä. Kuitenkin ristipölytteisten hybridilajikkeiden tapauksessa sallitaan lisäksi pölyttäjävanhemman tuotanto.

1.2. Viljelystarkastuksia on tehtävä vähintään yksi kasvukauden aikana. Auringonkukan hybridilajikkeille on suoritettava vähintään kaksi viljelystarkastusta kasvukauden aikana, rypsin, rapsin ja puuvillan hybridilajikkeille kolme. Rypsin ja rapsin hybridilajikkeiden ensimmäinen viljelystarkastus tulee tehdä ennen kukintaa, toinen kukinnan alkuvaiheessa ja kolmas kukinnan loputtua. Puuvillan hybridilajikkeiden ensimmäinen viljelystarkastus tehdään kukinnan alkuvaiheessa, toinen ennen kukinnan päättymistä ja kolmas kukinnan päätyttyä sen jälkeen, kun siitepölyä tuottavat vanhemmaiskasvit on tarvittaessa poistettu.

2 Esikasvirajoitukset

Alla olevan luettelon mukainen aika tulee olla kulunut siitä, kun viljelyksellä on viimeksi viljelty saman kasvilajin eri lajiketta tai saman lajikkeen aitoudeltaan tuntematonta erää:

Rypsi, rapsi*, sinapit 5 vuotta
Kumina 2 vuotta
Pellava, auringonkukka, hamppu, unikko, puuvilla, saflori, maapähkinä ja soija 1 vuosi

*Rapsihybridi on tuotettava peltolohkolla, jolla ei ole kasvatettu ristikukkaisia kasveja viiteen vuoteen.

3 Eristysetäisyydet

Viljelyksellä on noudatettava seuraavia eristysetäisyyksiä sellaisiin kasvustoihin nähden, joiden kanssa on mahdollista syntyä vierasta risteytymistä:

Laji Vähimmäisetäisyys
Rypsi, lukuun ottamatta hybridejä, hamppu, lukuun ottamatta yksikotisia, kumina, sinapit, saflori
- perussiemenen tuotannossa 400 m
- sertifioidun siemenen tuotannossa 200 m
Rapsi, lukuun ottamatta hybridejä
- perussiemenen tuotannossa 200 m
- sertifioidun siemenen tuotannossa 100 m
Rypsin ja rapsin hybridilajikkeet
- perussiemenen tuotannossa 500 m
- sertifioidun siemenen tuotannossa 300 m
Hamppu, yksikotinen
- perussiemenen tuotannossa 5000 m
- sertifioidun siemenen tuotannossa 1000 m
Auringonkukka
- perussiemenen tuotannossa, hybridit 1500 m
- perussiemenen tuotannossa, muut kuin hybridit 750 m
- sertifioidun siemenen tuotannossa 500 m
Puuvilla (Gossypium hirsutum ja/tai Gossypium barbadense)
- Gossypium hirsutum, perussiemenen tuotannossa 100 m
- Gossypium barbadense, perussiemenen tuotannossa 200 m
- Gossypium hirsutum,lajinsisäisten hybridien sertifioidun siemenen tuotannossa 800 m
- Gossypium barbadense,lajinsisäisten hybridien sertifioidun siemenen tuotannossa 800 m
- Gossypium hirsutum- ja Gossypium barbadense-lajienvälisten hybridien sertifioidun siemenen tuotannossa 200 m
- Gossypium hirsutum, ei-hybridilajikkeiden ja ilman sytoplasmista hedesteriliteettiä tuotettujen lajinsisäisten hybridien sertifioidun siemenen tuotannossa 30 m
- Gossypium barbadense,ei-hybridilajikkeiden ja ilman sytoplasmista hedesteriliteettiä tuotettujen lajinsisäisten hybridien sertifioidun siemenen tuotannossa 150 m
- Gossypium hirsutum-jaGossypium barbadense,kiinteiden lajien välisten hybridien ja ilman lajin sisäistä sytoplasmista hedesteriliteettiä tuotetun sertifioidun siemenen tuotannossa 150 m
- Gossypium hirsutum-jaGossypium barbadense,lajin sisäisten, sytoplasmisen hedesteriliteetin avulla tuotettujen hybridien sertifioidun siemenen tuotannossa 800 m

Pellavan, unikon, maapähkinän ja soijan siemenviljelys ei saa sijaita niin lähellä toista saman lajin viljelystä, että on olemassa sekoittumisvaara esimerkiksi korjuun yhteydessä.

4 Kasvuston ominaisuudet

4. 1 AITOUS

Lajikkeen tunnistettavuuden ja puhtauden on oltava riittäviä. Sisäsiitoslinjojen osalta kyseisen linjan ominaisuuksien tunnistettavuuden ja puhtauden on oltava riittäviä.

Hybridilajikkeiden siementen tuotannossa tässä liitteessä olevia säännöksiä sovelletaan myös vanhemmaislinjojen ominaisuuksiin, mukaan lukien hedesteriliteetti ja hedelmällisyyden palauttaminen.

4.1.1 Rypsi ja rapsi, lukuun ottamatta hybridejä ja rehukäyttöön tarkoitettuja lajikkeita
aitous vähintään
- perussiemen 99,9 %
- sertifioitu siemen 99,7 %

4.1.2. Rypsi ja rapsi, muut kuin hybridit, yksinomaan rehukäyttöön tarkoitetut lajikkeet, keltasinappi ja auringonkukka lukuun ottamatta niiden hybridilajikkeita ja vanhemmaislinjoja

- perussiemen 99,7 %
- sertifioitu siemen 99,0 %
4.1.3 Pellava
- perussiemen 99,7 %
- sertifioitu siemen 1. sp. 98,0 %
- sertifioitu siemen 2. sp. ja 3. sp. 97,5 %
4.1.4 Unikko
- perussiemen 99,0 %
- sertifioitu siemen 98,0 %
4.1.5 Maapähkinä
- perussiemen 99,7 %
- sertifioitu siemen 99,5 %
4.1.6 Soija
- perussiemen 99,5 %
- sertifioitu siemen 99,0 %

4.1.7. Sareptansinappi, mustasinappi, kumina, hamppu, saflori ja puuvilla,lukuun ottamatta puuvillan hybridilajikkeita

Viljeltävästä lajikkeesta selvästi poikkeavia tyyppejä enintään:
- perussiemen 1 kpl/30 m2
- sertifioitu siemen 1 kpl/10 m2

4.1.8. Hybridiauringonkukka

4.1.8.1 Sisäsiitoslinjasta tai vanhemmaislinjasta selvästi poikkeavien yksilöiden määrä enintään:

a) tuotettaessa perussiementä
1) sisäsiitoslinja (inbred lines) 0,2 %
2) yksinkertaiset hybridit (simble hybrid)
- hedekasvit, jotka ovat varistaneet siitepölyn, kun 2 tai useammalla prosentilla emikasvista on vastaanottavia kukkia 0,2 %
- emikasvit 0,5 %
b) tuotettaessa sertifioitua siementä
1) hedekasvit, jotka ovat varistaneet siitepölyn, kun 5 tai useammalla prosentilla emikasveista on vastaanottavia kukkia 0,5 %
2) emikasvit 1,0 %

4.1.8.2 Hybridilajikkeiden siementuotannon on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) hedekasvien on tuotettava riittävästi siitepölyä, kun emikukat kukkivat;
b) kun emikukan luotit ovat vastaanottavia, siitepölyn varistaneiden tai varistavien emikasvien osuus ei saa olla enempää kuin 0,5 %;
c) perussiementä tuotettaessa selvästi poikkeavaa tyyppiä olevien emikasvien, jotka ovat varistaneet tai varistamassa siitepölyä, kokonaismäärä ei saa ylittää 0,5 %; ja
d) jos liitteen 2, 1.2 kohdan a alakohdan edellytys ei täyty, menetellään seuraavasti: kun tuotetaan sertifioitua siementä käyttämällä hedesteriiliä linjaa, tulee käyttää hedevanhemmistoa, jossa on yksi tai useampi hedelmällisyyden palauttajalinja, niin että ainakin kolmasosa tuloksena saatavasta hybridistä kasvatetuista kasveista tuottaa kaikin puolin tavanomaiselta vaikuttavaa siitepölyä.
4.1.9 Rypsin ja rapsin hybridit
4.1.9.1 Itseinkompatibiliteettiä käyttäen tuotetut hybridit aitous vähintään
perussiemen, itsepölytyslinja 98,0 %
perussiemen, yksinkertainen hybridi 95,0 %
sertifioitu siemen 90,0 %
4.1.9.2 Hedesteriliteettiä käyttäen tuotetut hybridit aitous vähintään
itsepölytyslinja tuotettaessa perussiementäyksinkertainen hybridi tuotettaessa perussiementä 99,9 %
- hedevanhempi 99,9 %
- emivanhempi 99,8 %
tuotettaessa sertifioitua siementä
- hedevanhempi 99,7 %
- emivanhempi 99,0 %

Hedesteriiliä risteytysvanhempaa käytettäessä hedesteriliteetin on oltava vähintään 99 prosenttia perussiemenen tuotannossa ja vähintään 98 prosenttia sertifioidun siemenen tuotannossa. Hedesteriliteetin aste arvioidaan tutkimalla kukista hedelmällisten ponsien puuttuminen.

4.1.10 Puuvillan hybridilajikkeet

Gossypium hirsutuminjaGossypium barbadensenvanhemmaislinjan perussiemeniä tuottavassa kasvustossa on sekä hede- että emilinjan aitouden oltava vähintään 99,8 prosenttia, kun vähintään viidellä prosentilla siemenkasveista on siitepölyä vastaanottavia kukkia. Siemenellisen vanhemmaislinjan hedesteriliteetin on oltava vähintään 99,9 prosenttia ja se arvioidaan tutkimalla kukista steriilit ponnet.

Gossypium hirsutuminja/taiGossypium barbadensen hybridilajikkeiden sertifioituja siemeniä tuottavassa kasvustossa on sekä siementä tuottavan, että siitepölyä tuottavan vanhemmaislinjan aitouden oltava vähintään 99,5 prosenttia, kun vähintään viidellä prosentilla siemenkasveista on siitepölyä vastaanottavia kukkia. Siemenellisen vanhemmaislinjan hedesteriliteetin asteen on oltava vähintään 99,7 prosenttia ja se arvioidaan tutkimalla kukista steriilit ponnet.

4.2 TERVEYS

Kasvuston on oltava käytännössä vapaa kaikista tuhoojista, jotka vähentävät lisäysaineiston käyttökelpoisuutta ja laatua. Kasvuston on myös noudatettava unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevia asetuksen (EU) 2016/2031 (*) nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen viljelykasveissa on täytettävä seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset:

Sienet ja munasienet
Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet Öljy- ja kuitukasvin suku tai laji Kynnysarvot esiperussiementen tuotannossa Kynnysarvot perussiementen tuotannossa Kynnysarvot sertifioitujen siementen tuotannossa
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 %

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).”

4.3 PUHTAUS

Viljelykseltä on kasvukauden aikana poistettava vieraat lajit ja lajikkeet. Siemenviljelys voidaan hylätä, jos haitallisia viljelykasveja tai rikkakasveja esiintyy runsaasti.

LAJIKKEETON KAUPALLINEN SIEMEN

1. Viljelmää koskevat tuotantoehdot

1.1. Viljelmällä ei saa olla siemenviljeltävästä lajista muita viljelyksiä, joista korjataan tuleentunut siemensato. Saman lajin yhtä kevät- ja syysmuotoista lajiketta voi tuottaa samalla kasvukaudella yhdellä viljelmällä.
1.2 Viljelystarkastuksia on tehtävä vähintään yksi kasvukauden aikana.

2. Eristysetäisyydet

Viljelyksellä on noudatettava seuraavia eristysetäisyyksiä sellaisiin kasvustoihin nähden, joiden kanssa on mahdollista syntyä ei-toivottua vierasta risteytystä:

Mustasinappi 200 m

3. Kasvuston ominaisuudet:

3.1 TERVEYS

Haitallisia, siemenen käyttöarvoa alentavia tauteja sallitaan vähän.

3.2 PUHTAUS

a) Siemenviljelys voidaan hylätä, jos haitallisia viljelykasveja tai rikkakasveja esiintyy runsaasti.
b) Kasvuston on oltava lajiltaan tunnistettava eikä siinä saa esiintyä vieraita lajeja.

4. Siemeniä koskevat ehdot

Liitteessä 3 esitettyjä siementavaran laatuvaatimuksia sovelletaan myös lajikkeettomaan kaupalliseen siemeneen lukuun ottamatta kohtaa aitous ja kosteus.

Liite 3

SIEMENTAVARAN LAATUVAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

1. AITOUS

Siemenen tulee olla riittävän lajiketunnistettavaa ja -puhdasta. Aitous tarkastetaan viljelystarkastuksessa ja jälkitarkastuksessa, jotka suoritetaan liitteessä 2 vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Hybridien jälkitarkastus suoritetaan liitteessä 3 vahvistettujen aitousvaatimusten mukaisesti. Hedesteriliteetti arvioidaan liitteessä 2 vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Hybridin vanhempien on virallisessa jälkitarkastuksessa täytettävä aitousvaatimukset sekä hedesteriliteetin aste jotta hybridin saa sertifioida.

1.1 Rypsin ja rapsin hybridit
1.1.1 Itseinkompatibiliteettiä käyttäen tuotetut hybridit aitous vähintään
- perussiemen, itsepölytyslinja 98,0 %
- perussiemen, yksinkertainen hybridi 95,0 %
- sertifioitu siemen 90,0 %
1.1.2 Hedesteriliteettiä käyttäen tuotetut hybridit aitous vähintään
- perussiemen, emilinja 99,0 %
- perussiemen, hedelinja 99,9 %
- syysrapsilajikkeiden sertifioitu siemen 90,0 %
- kevätrapsilajikkeiden sertifioitu siemen 85,0 %
1.2 Hybridiauringonkukka aitous vähintään
- perussiemen, itsepölytyslinja 99,8 %
- perussiemen, yksinkertainen hybridi 99,5 %
- sertifioitu siemen 99,0 %

a) Kun liitteessä 2 kohdan 4.1.8.2 alakohdan d edellytys ei täyty, menetellään seuraavasti: Kun sertifioidun siemenen tuotantoon käytetään hedesteriiliä linjaa ja hedevanhemmistoa, joka ei palauta hedesteriilin linjan hedelmällisyyttä, hedesteriilin vanhemman tuottamaan siemeneen on sekoitettava täysin hedelmällisen vanhemman tuottamaa siementä. Hedesteriilin ja fertiilin vanhemman siemenen määrän suhde ei saa ylittää kahden suhdetta yhteen.

2. ITÄVYYS kts. taulukko 1.

3. PUHTAUS kts. taulukko 1.

Lisäksi kylvösiemenen on täytettävä seuraavat vaatimukset ja ehdot:

Taulukko 1. Kylvösiemenen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Taulukko 1.

4. KOSTEUS

Kosteus saa olla enintään:
Rypsi, rapsi, sinapit 10 %
Pellava 10 %
Kumina 12 %
Muut lajit 10 %

5. TERVEYS

Siementen on oltava käytännössä vapaat kaikista tuhoojista, jotka vähentävät lisäysaineiston käyttökelpoisuutta ja laatua.

Siementen on myös noudatettava unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevia asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä säädettyjä vaatimuksia sekä kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen siemenissä ja vastaavissa luokissa on oltava seuraavassa taulukossa 2 esitettyjen vaatimusten mukaista:

Taulukko 2.

Liite 4

ERÄN JA NÄYTTEEN PAINOT

Laji Erän paino enintään, tonnia Näytteen paino vähintään, grammaa Näytteen paino liitteessä 3, taulukossa 1 sarakkeissa 5–11 ja taulukossa 2, tarkoitettujen lukumäärien määrittämistä varten, grammaa
Sareptansinappi 10 300 40
Rapsi 10 300 100
Rypsi 10 300 70
Mustasinappi 10 100 40
Hamppu 10 1000 600
Kumina 10 400 80
Auringonkukka 25 2500 1000
Pellava 10 300 150
Unikko 10 200 10
Keltasinappi 10 400 200
Maapähkinä 30 1000 1000
Saflori 25 900 900
Puuvilla 25 1000 1000
Soijapapu 30 1000 1000

Erän painoon luetaan mukaan erän kemialliset käsittelyaineet. Tämä on otettava huomioon erän enimmäispainoa määritettäessä.

Erän enimmäispaino saa ylittyä enintään 5 prosenttia.

Liite 5

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Vakuustodistuksen vähimmäiskoko on 110x67 mm

PERUSSIEMEN (B) JA SERTIFIOITU SIEMEN (C)

Vakuustodistuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) "EU:n säännöt ja vaatimukset”
2) "Ruokavirasto, Suomi" tai niiden lyhenteet;
3) Virallinen sarjanumero
4) Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman lähteiden nimiä;
5) Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin;
6) Siemenluokka;
7) Eränumero;
8) Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu ....(kk ja vuosi)" tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu .... (kk ja vuosi)";
9) Ilmoitettu netto- tai bruttopaino;
10) Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
11) Tuotantomaa;
12) Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty....(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella;
13) Hybridit tai sisäsiitoslinjat:
- perussiemenestä, kun hybridi tai sisäsiitoslinja on virallisesti hyväksytty direktiivin 2003/53/EY mukaisesti: vanhemmaislinjan nimi ja hybridi tai sisäsiitoslinja, joka on tarkoitettu lopullisen lajikkeen vanhemmaislinjaksi, merkintä "vanhemmaislinja" ja haluttaessa vanhemmaislinjasta tuotettavan lajikkeen nimi
- perussiemenestä muissa tapauksissa: perussiemenen vanhemmaislinjan nimi, joka voidaan antaa koodimuodossa, vanhemmaislinjasta tuotettavan lajikkeen nimi sekä merkintä "vanhemmaislinja"
- sertifioidusta siemenestä: lajikkeen nimi sekä ilmaisu "hybridi"
14) Siemenerää myytäessä on ilmoitettava erän itävyys. Lisäksi voidaan ilmoittaa siementen lukumäärä.

Tiedot on ilmoitettava joko virallisessa vakuustodistuksessa tai toimittajan vakuustodistuksessa. Toimittajan vakuustodistuksessa on oltava liitteessä 6 määrätyt tiedot.

Perussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, ensimmäisen sukupolven sertifioidun siemenen sininen, toisen ja kolmannen sukupolven sertifioidun siemenen punainen ja lajikeyhdistelmän sertifioidun siemenen sininen, jossa on vihreä lävistäjä.

Lajikeyhdistelmän sertifioidun siemenen osalta ilmoitetaan edellä mainitut perussiemeneltä (B) ja sertifioidulta siemeneltä (C) vaaditut tiedot, lukuun ottamatta kohtaa 4, jonka sijasta on ilmoitettava lajikeyhdistelmän nimi (”lajikeyhdistelmä” ja sen nimi). Myös lajikekohtaisesti tai linjakohtaisesti esitettyjen eri ainesosien painon prosentuaalinen osuus on ilmoitettava.

LAJIKKEETON KAUPALLINEN SIEMEN

Vakuustodistuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) "EU:n säännöt ja vaatimukset”
2) "Lajikkeeton kaupallinen siemen (ei sertifioitu lajikkeena)";
3) "Ruokavirasto Suomi" tai niiden lyhenteet;
4) Virallinen sarjanumero
5) Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman lähteiden nimiä;
6) Eränumero;
7) Sulkemiskuukausi ja -vuosi ilmoitettuna: "Suljettu....(kk ja vuosi)";
8) Tuotantoalue;
9) Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä;
10) Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
11) Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty....(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella; ja
12) Siemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys. Lisäksi voidaan ilmoittaa siementen lukumäärä.

Toimittajan vakuustodistuksen on sisällettävä liitteessä 6 mainitut tiedot, lukuun ottamatta kohtia kolme ja neljä.

Lajikkeettoman kaupallisen siemenen vakuustodistuksen väri on ruskea.

ESIPERUSSIEMEN (PB)

Vakuustodistuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) "Ruokavirasto, Suomi" tai niiden lyhenteet;
2) Eränumero;
3) Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: " Suljettu.... (kk ja vuosi) " tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: " Näyte otettu ..... (kk ja vuosi) ";
4) Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman lähteiden nimiä;
5) Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin;
6) Esiperussiemen;
7) Sukupolvien lukumäärä, joka osoittaa, kuinka monta sukupolvea saa tuottaa ennen sertifioidun siemenen ensimmäistä sukupolvea; ja
8) Siemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys. Lisäksi voidaan ilmoittaa siementen lukumäärä.

Esiperussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, jossa on violetti lävistäjä.

LOPULLISESTI SERTIFIOIMATON, TOISESSA ETA:n JÄSENVALTIOSSA KORJATTU SIEMEN

Tuoteselosteessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) Viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet;
2) Virallinen sarjanumero
3) Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman lähteiden nimiä;
4) Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin, ainoastaan hybridilajikkeiden vanhemmaislinjoiksi tarkoitettujen lajikkeiden (sisäsiitoslinjat, hybridit) osalta myös merkintä "vanhemmaislinja";
5) Siemenluokka;
6) Pellon tai erän viitenumero;
7) Ilmoitettu netto- tai bruttopaino;
8) Sanat "lopullisesti sertifioimaton siemen"; ja
9) Hybridilajikkeen tapauksessa sana "hybridi".

Lopullisesti sertifioimattoman, toisessa ETA:n jäsenvaltiossa korjatun siemenen vakuustodistuksen väri on harmaa.

Maahantuontiasiakirjassa ilmoitettavat seuraavat tiedot:

- asiakirjan antava viranomainen;
- virallinen sarjanumero
- laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla
- lyhennetyssä muodossa ja ilman viranomaisten nimiä;
- lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin;
- siemenluokka;
- peltoon kylvettyjen siementen eränumero tai kantasiementiedot ja maa tai maat, jotka ovat sertifioineet kyseiset siemenet;
- pellon tai erän viitenumero;
- viljelty ala, jolla asiakirjassa mainittu erä on tuotettu;
- korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä;
- perussiementen jälkeisten sukupolvien ollessa kyseessä sertifioidun siemenensukupolvien määrä;
- todistus siitä, että öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY mukaiset kasvustolle asetettavat vaatimukset täyttyvät;
- tarvittaessa alustavan laboratoriotarkastuksen tulokset.

Liite 6

TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Toimittajan vakuustodistuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) "Toimittajan vakuustodistus";
2) Toimittajan nimi ja osoitetiedot;
3) Sarjanumero;
4) Laji ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman lähteiden nimiä;
5) Lajike;
6) Siemenluokka;
7) Eränumero;
8) Itävyys;
9) Muiden lajien siementen määrä;
10) Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
11) Hybridit tai sisäsiitoslinjat:
- perussiemenestä, kun hybridi tai sisäsiitoslinja on virallisesti hyväksytty direktiivin 2003/53/EY mukaisesti: vanhemmaislinjan nimi ja hybridi tai sisäsiitoslinja, joka on tarkoitettu lopullisen lajikkeen vanhemmaislinjaksi, merkintä "vanhemmaislinja" ja haluttaessa vanhemmaislinjasta tuotettavan lajikkeen nimi
- perussiemenestä muissa tapauksissa: perussiemenen vanhemmaislinjan nimi, joka voidaan antaa koodimuodossa, vanhemmaislinjasta tuotettavan lajikkeen nimi sekä merkintä "vanhemmaislinja"
- sertifioidusta siemenestä: lajikkeen nimi sekä ilmaisu "hybridi"

Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Toimittajan vakuustodistuksen väri on sama kuin kyseistä siemenluokkaa vastaavan virallisen vakuustodistuksen väri. Toimittajan vakuustodistuksessa ei saa olla viranomaiseen viittaavia merkintöjä, jotka aiheuttavat sekaantumisvaaran viralliseen vakuustodistukseen.

Lajikkeettoman kaupallisen siemenen osalta kohtien 4 ja 5 sijasta ilmoitetaan: "lajikkeeton kaupallinen siemen".

Lajikeyhdistelmän sertifioidun siemenen osalta ilmoitetaan edellä mainitut tiedot, lukuun ottamatta kohtaa 5, jonka sijasta on käytettävä lajikeyhdistelmän nimeä (”lajikeyhdistelmä” ja sen nimi). Myös lajikekohtaisesti tai linjakohtaisesti esitettyjen eri ainesosien painon prosentuaalinen osuus on ilmoitettava.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.