389/2020

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Beta vulgaris L. sokeri- ja rehujuurikkaiden siemenen tuotantoon, sertifiointiin, markkinointiin ja maahantuontiin.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa mainittujen sokeri- ja rehujuurikkaiden siementen maastavientiin lukuun ottamatta tämän asetuksen 4, 6 ja 7 §:ää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sertifiointiviranomaisella Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion siementarkastusviranomaista ja sellaisen Euroopan unioniin kuulumattoman valtion, jonka siementuotantojärjestelmän EU:n komissio on tunnustanut samanarvoiseksi EU:n järjestelmän kanssa, siementarkastusviranomaista;

2) sertifioinnilla esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun siemenen kauppaerän pakkausten sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta siemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että siemenerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa ja että se täyttää kysymyksessä olevalle siemenluokalle tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset;

3) virallisella jälkitarkastuksella valtuutetun viranomaisen siemenerälle tekemää EU:n lainsäädännön mukaista kenttäkoetarkastusta;

4) virallisilla toimenpiteillä Ruokaviraston suorittamia tämän asetuksen edellyttämiä tehtäviä ja toimenpiteitä, valtuutetun tarkastajan suorittamia tässä asetuksessa tarkoitettuja toimenpiteitä tai heitä avustavan henkilön tekemiä toimia;

5) pakkaamolla elinkeinonharjoittajaa, joka kunnostaa tai pakkaa siementä markkinoitavaksi;

6) toimittajan vakuudella pakkaajan tai siementavaran markkinoijan pakkaukseen kiinnittämää, virallisiin tarkastustuloksiin perustuvaa vakuustodistusta;

7) EY-pikkupakkauksilla pakkauksia, jotka sisältävät seuraavia sertifioituja siemeniä;

a) yksi-ituisten tai tarkkuussiementen pakkaus saa sisältää enintään 100 000 sykeröä tai siementä tai se saa olla nettopainoltaan enintään 2,5 kg, johon ei lueta mukaan rakeisia pestisidejä, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita;

b) muiden kuin yksi-ituisten tai tarkkuussiementen pakkauksen paino saa olla enintään 10 kg, johon ei lueta mukaan rakeisia pestisidejä, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita;

3 §
Siemenluokat

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) perussiemenellä, lyhenne B, siementä; joka

a) on tuotettu jalostajan vastuulla yleisesti hyväksyttyjen lajikkeen ylläpitomenetelmien mukaisesti;

b) on tarkoitettu sertifioidun siemenen tuottamiseen;

c) täyttää liitteissä 1 ja 2 perussiemenelle asetetut vaatimukset; ja

d) on sertifioitu;

2) sertifioidulla siemenellä, lyhenne C, siementä; joka

a) polveutuu suoraan perussiemenestä;

b) on tarkoitettu juurikkaiden tuotantoon;

c) täyttää sertifioidulle siemenelle liitteissä 1 ja 2 asetetut laatuvaatimukset; ja

d) on sertifioitu;

3) yksi-ituisilla siemenillä, geneettisesti yksi-ituisia siemeniä;

4) tarkkuussiemenillä, tarkkuuskylvöön tarkoitettuja siemeniä, jotka liitteessä 2 olevan kohdan 3.2 a, b ja c mukaisesti tuottavat vain yhden ainoan idun.

4 §
Pakkaamon hyväksyntä

Siemenlain 13 §:ssä tarkoitettua pakkaamon hyväksyntää on haettava Ruokavirastolta kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta. Hyväksynnän uudistamista koskeva hakemus on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen hyväksynnän voimassaoloajan päättymistä.

Hyväksynnän myöntämisen ehtona on, että seuraavat kohteet pakkaamon toiminnassa on järjestetty asianmukaisesti:

- siemenerien pito erillään;

- edustavan näytteen otto;

- siementavaran viljely, jos pakkaamo itse tuottaa siementä;

- raakaerien hankinta ja vastaanotto;

- raakaerien varastointi ja merkitseminen;

- valmiiden erien muodostaminen, tasalaatuisuus ja merkitseminen;

- siemenerien kunnostaminen;

- pakkaaminen;

- tasalaatuisten seosten tekeminen;

- vakuustodistuksien painaminen ja tulostaminen;

- vakuuskirjanpito;

- vakuustodistusten kiinnittäminen;

- valmiiden erien varastointi;

- varastokirjanpito;

- vaaka;

- siilojen katteet;

- koneiden, laitteiden ja tilojen puhdistettavuus ja pakkaamon siisteys;

- muu tuotanto ja rahtikunnostus;

- lajittelujätteen käsittely.

5 §
Pakkaamon valvonta

Ruokaviraston on suoritettava pakkaamoiden valvontaa tarkastamalla pakattujen siemenerien laatua ja pakkaamoiden kirjanpitoa sen varmistamiseksi, että myyntimäärät vastaavat tarkastettuja määriä.

6 §
Ilmoitusvelvollisuus

Siemenlain 14 §:ssä tarkoitettua toimijaa koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi toimijan nimi sekä yhteyshenkilö, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus.

Toiminnan aloittamista koskeva ilmoitus on toimitettava Ruokavirastolle vähintään seitsemän päivää ennen toiminnan aloittamista kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta. Toiminnan lopettamista tai toiminnassa tapahtuvia olennaisia muutoksia koskeva ilmoitus on toimitettava viivytyksettä kirjallisesti tai Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta.

7 §
Tiedosto

Siemenlain 15 §:ssä tarkoitetun toimijan tulee pitää ajan tasalla olevaa tiedostoa kaikista kauppaeristä. Tämä ei koske EY-pikkupakkauksissa markkinoitavia siemeneriä.

Tiedostoon on merkittävä kauppaeräkohtaisesti seuraavat tiedot:

1) kauppaerää myytäessä;

- myyjä;

- kauppaerän merkki;

- ensimmäisen ostajan nimi ja yhteystiedot;

- kauppaerän paino/myyty määrä;

- toimituspäivä;

2) kauppaerää ostettaessa;

- myyjä;

- kauppaerän merkki;

- kauppaerän paino/ostettu määrä;

- toimituspäivä.

Pakkaamon on lisäksi säilytettävä osana tiedostoa siemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset.

8 §
Sertifioitavat lajikkeet

Ruokavirasto saa sertifioida Suomessa markkinoitavaksi ainoastaan kansalliseen kasvilajikeluetteloon tai EU:n yleiseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden siemeneriä.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, saa lajikeluettelosta poistetun lajikkeen siemeneriä sertifioida ja markkinoida kahden vuoden ajan lajikkeen hyväksymisen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Aika luetaan lajikeluettelon julkaisuvuoden kesäkuun 30 päivästä. Syyslajikkeilla aika luetaan lajikeluettelon julkaisuvuoden lokakuun 31 päivästä.

Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään, voi Ruokavirasto lajikkeen omistajan tai edustajan pyynnöstä sertifioida lisäystarkoitusta varten siemenerän lajikkeesta, joka ei ole lajikeluettelossa. Tämä koskee myös jalostajan linja-aineistoa. Kyseessä olevasta lajikkeesta tai linja-aineistosta tulee olla vähintään alustava, viranomaisen laatima lajikekuvaus.

Ruokavirasto saa sertifioida muihin EU:n jäsenvaltioihin markkinoitavaksi vain EU:n yleiseen lajikeluetteloon merkittyjen lajikkeiden siemeneriä.

9 §
Sertifioinnin edellyttämät tarkastukset

Sertifioinnin edellytyksenä on:

1) Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tarkastaa siemenviljelyksen, jolla sertifioitavaksi tarkoitettu siemenerä tuotetaan. Tarkastuksessa varmistetaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) menetelmiä noudattaen täyttääkö viljelys liitteessä 1 säädetyt vaatimukset. Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja, joka on siemenliikkeen palveluksessa, saa tarkastaa vain perussiemenen jälkeisiä siemenluokkia;

2) Ruokaviraston valtuuttama näytteenottaja ottaa kansainvälisen siementarkastusjärjestön (ISTA) menetelmiä noudattaen virallisen, edustavan näytteen valmiiksi kunnostetusta, sertifioitavasta siemenerästä. Siemenerän, josta näyte otetaan, tulee olla yhtenäinen ja tasalaatuinen. Siemenerä saa olla enintään liitteessä 3 säädetyn suuruinen. Näytteen tulee olla vähintään liitteessä 3 säädetyn suuruinen;

3) Ruokaviraston tai hyväksytyn yksityisen laboratorion tulee tarkastaa ISTA:n menetelmiä noudattaen, täyttääkö 2 kohdan mukaisesti otettu näyte liitteessä 2 säädetyt vaatimukset;

4) Ruokaviraston tulee tarkastaa kantasiemeneksi tarkoitetun siemenerän aitous OECD:n menetelmien mukaisesti tehdyssä virallisessa jälkitarkastuksessa ja erän tulee täyttää tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset. Ruokaviraston tulee lisäksi tarkastaa virallisessa jälkitarkastuksessa vähintään 5 prosenttia sertifioidun luokan siemensukupolvien siemeneristä.

Tarkastuskausi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä.

10 §
Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä siemenlain 5 §:ssä ja edellä 8 §:ssä säädetään siementen sertifioinnista ja markkinoille saattamisesta Ruokavirasto voi sertifioida sellaista perussiemenluokan siementä, joka ei täytä perussiemenen itävyysvaatimusta, jos siemenen toimittaja takaa tietyn itävyyden ja ilmoittaa sen erityisessä päällykseen kiinnitetyssä vakuustodistuksessa, josta selviää toimittajan nimi, osoite ja kauppaerän numero.

Siemenen nopeaksi toimittamiseksi ensimmäiselle ostajalle Ruokavirasto tai pakkaamo voi antaa perussiemenen tai sertifioidun siemenen siemenerälle ennakkovakuustodistuksen, vaikka virallista tarkastusta itävyyden osalta ei olisi saatu päätökseen. Ennakkovakuustodistus voidaan myöntää, jos ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu ja siemenen toimittaja takaa itävyyden, joka on todettu ennakkotutkimuksessa. Itävyys on ilmoitettava päällykseen kiinnitetyssä vakuustodistuksessa, josta selviää toimittajan nimi, osoite ja kauppaerän numero.

Ruokavirasto julkaisee itävyyttä koskevat analyysitulokset ennakkovakuudella markkinoiduista siemeneristä verkkosivustollaan. Tuloksista on käytävä ilmi siemenerästä vastaava toimittaja sekä kauppaerän numero ja tietojen on oltava viljelijän pyynnöstä saatavissa Ruokavirastosta.

Pakkaamo saa painaa ja tulostaa itse ennakkovakuustodistuksen, jos sillä on käytössään Ruokaviraston hyväksymä menetelmä painaa siemensäkkiin lähtemättömästi vakuustodistuksia tai tulostaa niitä.

Esiperussiementä voidaan markkinoida seuraavin edellytyksin:

a) Ruokavirasto on tarkastanut siemenen perussiemenen sertifiointia koskevien säädösten mukaisesti;

b) siemenerä on säädösten mukaisessa pakkauksessa;

c) pakkaus on varustettu vakuustodistuksella, joka sisältää vähintään liitteessä 4 mainitut tiedot;

Markkinointia ei ole sokerijuurikkaan sopimustuotannossa tapahtuva siemenen toimittaminen sopimusviljelijöille. Siemen tarkastetaan virallisesti ja sen tulee täyttää liitteissä 1, 2 ja 3 asetetut vaatimukset.

11 §
Sertifioidun siemenen ja EY-pikkupakkausten sulkeminen

Myyntipakkaukset on suljettava ja sinetöitävä Ruokaviraston antamalla tai pakkaamon itsensä painamalla tai tulostamalla käyttämättömällä vakuustodistuksella tai sinetillä. Pakkaukset on suljettava siten, ettei pakkausta voi avata särkemättä tai jättämättä jälkiä vakuustodistukseen tai sinettiin.

EY-pikkupakkaukset suljetaan siten, ettei niitä voida avata uudelleen rikkomatta suljinjärjestelmää. EY-pikkupakkaukset on varustettava liitteen 4 mukaisella vähintään suomenkielisellä toimittajan vakuudella, painetulla ilmoituksella tai leimalla. Läpinäkyvissä pakkauksissa toimittajan vakuus voidaan laittaa myös sisäpuolelle, jos se on luettavissa pakkauksen läpi.

Suomessa pakatuissa EY-pikkupakkauksissa käytetään itseliimautuvaa virallista vakuustodistusta, joka sisältää liitteen 4 tiedot. Siltä osin, kun nämä tiedot ilmoitetaan itseliimautuvassa vakuustodistuksessa ei niitä tarvitse uudelleen ilmoittaa 2 momentissa mainituissa toimittajan vakuustodistuksessa.

12 §
Sertifioidun siemenen merkitseminen

Siemenen pakkauksen ulkopuolelle on Ruokaviraston valvonnan alaisena kiinnitettävä käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä 4 mainitut tiedot vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä. Vakuustodistuksessa on mainittava, jos siemenerä ei täytä itävyysvaatimusta. Siemenerän myyntipakkauksiin on painamalla tai leimaamalla merkittävä erän merkki.

Pakkaamo saa painaa ja tulostaa vakuustodistuksia ja ennakkovakuustodistuksia vain itse pakkaamiinsa eriin Ruokaviraston valvonnassa ja antamien ohjeiden mukaisesti. Ruokavirasto antaa pakkaamoille luvan vakuustodistuksien ja ennakkovakuustodistuksien painamiseen ja tulostamiseen pakkaamon hyväksynnän yhteydessä, jos pakkaamolla on riittävä ammattitaito ja laitteet vakuuksien painamiseen ja tulostamiseen sekä vakuuskirjanpitoon.

Vakuustodistuksen värit ovat seuraavat:

- esiperussiemenellä valkoinen, jossa on sinipunainen lävistäjä;

- perussiemenellä valkoinen;

- sertifioidulla siemenellä sininen;

- lopullisesti sertifioimattomille, toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa korjatuilla siemenellä harmaa.

Jos siemenerä on sertifioitu toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ei sille tarvitse antaa virallista vakuustodistusta suomenkielellä, jos erä markkinoidaan alkuperäisissä pakkauksissa ja jos pakkaukset on varustettu alkuperäisillä vakuustodistuksilla. Erän markkinoija voi tällöin painaa tai tulostaa itse pakkaukseen suomenkielisen, liitteen 4 mukaisen toimittajan vakuustodistuksen. Ruokavirasto valvoo toimittajan painamia ja tulostamia vakuustodistuksia.

Geneettisesti muunnetun lajikkeen siementä sisältävän erän osalta on vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa tai ennakkovakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä mainittava, että lajiketta on muunnettu geneettisesti.

Vakuustodistuksessa, toimittajan vakuustodistuksessa tai ennakkovakuustodistuksessa sekä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä tulee olla maininta siemenen kemiallisesta käsittelystä tai käsittelysuosituksesta.

Edellä 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun lajikkeen lisäystarkoitusta varten sertifioidun siemenerän tarkastus- ja vakuustodistukseen on merkittävä: " Ainoastaan lajikkeen siemenen lisäystuotantoon. Ei markkinoitavaksi."

Luonnonmukaisena siemenenä markkinoitavan siemenerän vakuustodistukseen, toimittajan vakuustodistukseen tai ennakkovakuustodistukseen on liitteen 4 tietojen lisäksi merkittävä: ”Luonnonmukaisesti tuotettu siemen”.

13 §
Pakkauksessa ilmoitettavien tietojen painaminen suoraan pakkauksiin

Perussiementen tai sertifioidun siemenen luokkaan hyväksyttyjen siemenerien pakkauksessa ilmoitettavat tiedot voidaan painaa suoraan pakkaukseen edellyttäen, että:

1) ilmoitettavat tiedot on painettu tai leimattu pysyvästi suoraan pakkaukseen;

2) painojälki tai leiman ulkoasu ja väri on virallisen vakuustodistuksen mallin mukainen;

3) näytettä otettaessa ilmoitettavista tiedoista on painettu tai leimattu pakkauksiin eränumero ja sulkemiskuukausi ja - vuosi muodossa: "suljettu (kk/v)" tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "näyte otettu (kk/v)";

4) ilmoitettavien tietojen lisäksi jokaisessa pakkauksessa on merkinnän tekevän toimijan pysyvästi pakkaukseen painama, leimaama tai rei'ittämä virallinen sarjanumero;

5) merkinnän tekevän toimijan on ilmoitettava Ruokavirastolle kuukausittain toimittamiensa pakkausten lukumäärät ja niiden sarjanumerot.

Ruokaviraston on pidettävä kirjaa kaikista näin merkittyjen siementen määristä, mukaan lukien kunkin siemenerän sisältämien pakkausten lukumäärä ja sisältö, sekä kohdassa 4 tarkoitetut sarjanumerot. Ruokaviraston on tarkastettava vähintään neljännesvuosittain pakkaajan ylläpitämä tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa koskeva kirjanpito.

14 §
Maahantuotavien ja maasta vietävien siemenerien yhdenmukaisuuden tarkastaminen

Ruokaviraston on valvottava maahantuotavien ja maasta vietävien siemenerien yhdenmukaisuutta siemenlain säännösten mukaisesti pistokokein suoritettavilla tarkastuksilla.

15 §
EU:n ulkopuolisessa valtiossa tuotetun siemenen sertifiointi ja suoritetun tarkastuksen hyväksyminen

Ruokaviraston on pyynnöstä sertifioitava toisessa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa tai ETA:n ulkopuolella tuotettu siemenerä; joka polveutuu:

a) suoraan ETA:n jäsenvaltiossa sertifioidusta perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta siemenestä; tai

b) muussa sellaisessa valtiossa, jonka siementuotantojärjestelmän EU on tunnustanut samanarvoiseksi EU:n siementuotantojärjestelmän kanssa, sertifioidusta perussiemenestä tai ensimmäisen sukupolven sertifioidusta siemenestä; tai

c) jossakin jäsenvaltiossa sertifioidun perussiemenen ja edellä tarkoitetussa kolmannessa maassa sertifioidun perussiemenen risteytyksestä.

Siemenerältä edellytetään lisäksi, että sen on viljelymaassa suoritetussa virallisessa viljelytarkastuksessa todettu täyttävän kysymyksessä olevalle siemenluokalle tämän asetuksen liitteessä 1 säädetyt vaatimukset ja täyttävän Ruokaviraston suorittamassa tarkastuksessa liitteessä 2 säädetyt vaatimukset.

Maahantuotaessa siementä EU:n ulkopuolisesta valtiosta, voidaan toisessa valtiossa suoritetut tarkastukset hyväksyä, jos EU on myöntänyt vastaavuuden EU:n siementuotantojärjestelmän ja ylläpidon kanssa ja mikäli tarkastukset on suoritettu kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta (114/00).

Neuvoston direktiivi 2002/54/EY (32002L0054); EYVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 12
Neuvoston direktiivi 2003/61/EY (32003L0061); EYVL N:o L 165, 3.7.2003, s. 23
Neuvoston direktiivi 2004/117/EY (32003L0014); EYVL N:o L 14, 18.1.2005, s. 18
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2016/317/EU (32016L0317); EUVL N:o L 60, 5.3.2016, s. 72

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite 1

SIEMENVILJELYKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

PERUSSIEMEN JA SERTIFIOITU SIEMEN

1 Viljelmää koskevat tuotantoehdot

1.1 Siemenviljeltävästä lajikkeesta ei viljelmällä saa olla muita viljelyksiä, joista korjataan tuleentunut siemensato.

1.2 Sertifioidun siemenen viljelys on tarkastettava vähintään kerran kasvukauden aikana ja perussiemenen viljelys vähintään kaksi kertaa, joista toinen kohdistuu lohkoihin ja toinen siementä tuottaviin kasveihin. Kasvuston tilan ja kehitysasteen on oltava sellainen, että lajikkeen tunnistettavuuden ja aitouden riittävä tarkastus on mahdollinen.

2 Esikasvirajoitukset

Viljelyksen edellinen kasvusto ei saa olla yhteensopimaton tuotettavan kasvuston lajien tai lajikkeiden kanssa, ja viljelyksen tulee olla riittävän puhdas edellisen sadon kasveista.

3 Eristysetäisyydet

Viljelyksellä on noudatettava seuraavia eristysetäisyyksiä sellaisiin kasvustoihin nähden, joiden kanssa on mahdollista syntyä ei toivottua vierasta pölytystä:

Kasvusto Vähimmäisetäisyys
1. Perussiemen
 - kaikki Beta-suvun kasvit 1 000 m
2. Sertifioitu siemen
a) sokerijuurikkaat
 - kaikki Beta-suvun siitepölyn lähteet, joita ei alla ole mainittu 1 000 m
 - etäisyys tetraploideista pölyttäjistä, jos pölyttäjä on diploidi tai jokin pölyttäjistä on diploidi 600 m
 - etäisyys diploidista pölyttäjistä, jos pölyttäjä on yksinomaan tetraploidinen 600 m
 - ploiditeetiltaan tuntemattomista sokerijuurikkaan siitepölyn lähteistä 600 m
 - etäisyys muista sokerijuurikkaan diploideista pölyttäjistä, jos pölyttäjä tai jokin tarkoitetuista pölyttäjistä on diploidi 300 m
 - etäisyys muista sokerijuurikkaan tetraploideista pölyttäjistä, jos pölyttäjä on yksinomaan tetraploidinen 300 m
 - kahden sokerijuurikasviljelyksen etäisyys, joilla heteen steriliteettiä ei käytetä 300 m
b) rehujuurikas
 - kaikki Beta-suvun siitepölyn lähteet, joita ei luetella jäljempänä 1 000 m
 - etäisyys tetraploideista rehujuurikkaan pölyttäjistä, jos pölyttäjä on diploidi tai jokin pölyttäjistä on diploidi 600 m
 - etäisyys diploidista rehujuurikkaan pölyttäjista, jos pölyttäjä on yksinomaan tetraploidinen 600 m
 - ploiditeetiltaan tuntemattomista rehujuurikkaan siitepölyn lähteistä 600 m
 - etäisyys muista rehujuurikkaan diploideista pölyttäjistä, jos pölyttäjä tai jokin tarkoitetuista pölyttäjistä on diploidi 300 m
 - etäisyys muista rehujuurikkaan tetraploideista pölyttäjistä, jos pölyttäjä on yksinomaan tetraploidinen 300 m
 - kahden rehujuurikasviljelyksen etäisyys, joilla heteen steriliteettiä ei käytetä 300 m

Edellä olevat etäisyydet voidaan jättää huomioimatta, jos suoja muita kuin toivottuja vieraita pölyttäjiä vastaan on riittävä. Samaa pölyttäjää käyttävien kasvustojen eristäminen ei ole tarpeen.

Siemeniä tuottavien kasvustojen sekä siemeniä kantavat, että pölyttävät ainesosat on määriteltävä yleisessä lajikeluettelossa ja jos tätä tietoa lajikkeesta ei anneta, ploiditeetti on katsottava tuntemattomaksi ja tällöin on vaadittava 600 metrin vähimmäisetäisyys.

4 Kasvuston ominaisuudet

4.1 AITOUS

Siemenviljelyksen tulee olla riittävän tunnistettavaa ja lajikepuhdasta.

Liite 2

SIEMENTAVARAN LAATUVAATIMUKSET

1. AITOUS

Siemenen on oltava riittävän tunnistettavaa ja lajikepuhdasta.

2. TERVEYS

Siemenen käyttöarvo vähentäviä tauteja on oltava mahdollisimman vähän.

3. PUHTAUS, ITÄVYYS JA KOSTEUS

3.1 Siementen on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset

Puhtaus vähintään *) (% painosta) Itävyys vähintään (% sykeröistä tai puhtaista siemenistä) Kosteuspitoisuus enintään *) (% painosta)
a) sokerijuurikkaat:
- yksi-ituiset siemenet 97 80 15
- tarkkuussiemenet 97 75 15
- moni-ituisten lajikkeiden siemenet, joista yli 85 % on diploideja 97 73 15
- muut siemenet 97 68 15
b) rehujuurikkaat:
- moni-ituisten lajikkeiden siemenet, joista yli 85 % on diploideja, yksi-ituiset siemenet ja rikotut siemenet 97 73 15
- muut siemenet 97 68 15

Muiden kasvilajien siementen määrä ei saa ylittää 0,3 % siementen painosta.

*) Lukuun ottamatta, milloin mahdollista, rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita.

3.2 Erityisvaatimukset yksi-ituisille ja tarkkuussiemenille

a) yksi-ituiset siemenet

vähintään 90 % itävistä siemensykeröistä on kasvatettava vain yksi itu. Vähintään kolme itua tuottavien sykeröiden määrä saa olla enintään 5 % itävien sykeröiden määrästä laskettuna

b) sokerijuurikkaan tarkkuussiemenet

vähintään 70 %:lla itävistä sykeröistä on kasvatettava vain yksi itu. Vähintään kolme itua tuottavien sykeröiden määrä saa olla enintään 5 % itävien sykeröiden määrästä laskettuna

c) rehujuurikkaan tarkkuussiemenet

lajikkeet, joiden diploidien siementen osuus on yli 85 %, vähintään 58 % itävistä siemensykeröistä on kasvatettava vain yksi itu. Muiden siementen osalta vähintään 63 % itävistä siemensykeröistä on kasvatettava vain yksi itu. Kolme tai useampia ituja tuottavien sykeröiden määrä saa olla enintään 5 % itävien sykeröiden määrästä laskettuna.

d) perussiemenluokan siementen osalta roskien määrä saa olla enintään 1,0 painoprosenttia ja sertifioidun luokan siementen osalta enintään 0,5 %. Pilleröidyillä siemenillä molemmilla siemenluokilla on edellä olevaa ehtoa roskien osalta tarkasteltava näytteistä, jotka on otettu 9 §:n mukaisesti, jotka on otettu kuorikerrosta ohentamalla (kiillottamalla tai hiomalla), mutta joita ei vielä ole pilleröity ja noudattaen pilleröidylle siemenelle asetettua vähimmäispuhtautta.

3.3 Muut vaatimukset

Juurikkaiden siemeniä, joiden roskien määrä on yli 0,5 %, ei saa käyttää alueella, joka on todettu vapaaksi Ritzomaniasta.

Liite 3

SIEMENERÄN JA NÄYTTEEN PAINO

Erän enimmäispaino 20 tonnia
Näytteen vähimmäispaino 500 grammaa

Erän painoon luetaan mukaan erän kemialliset käsittelyaineet. Tämä on otettava huomioon erän enimmäispainoa määritettäessä.

Erän enimmäispaino saa ylittyä enintään viisi prosenttia.

Liite 4

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Vakuustodistuksen vähimmäiskoko on 110 X 67 mm

PERUSSIEMEN (B) JA SERTIFIOITU (C) SIEMEN

 1. Euroopan yhteisön määräysten mukaan sertifioitu

 2. Ruokavirasto, Suomi tai niiden lyhenteet

 3. Virallinen sarjanumero

 4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas

 5. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin

 6. Siemenluokka

 7. Eränumero

 8. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu ....(kk ja vuosi) tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: "Näyte otettu .... (kk ja vuosi)"

 9. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai ilmoitettu sykeröiden tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu sekä arvioitu sykeröiden tai puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava.

11. Yksi-ituiset siemenet maininta: yksi-ituinen

12. Tarkkuuskylvöön tarkoitetut siemenet: maininta ”rikottu/tarkkuuskylvöön”

13. Tuotantomaa

14. Kun vähintään itävyys on määritetty uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty....(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksestä vastuussa oleva laitos. Tiedot voidaan kiinnittää virallisen vakuuslipukkeen päälle virallisella tarralipukkeella.

Perussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen ja sertifioidun siemenen sininen.

ESIPERUSSIEMEN (PB)

1. Sertifiointiviranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

2. Eränumero

3. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: " Suljettu .... (kk ja vuosi) " tai viimeisen sertifiointia varten tehdyn näytteenoton ajankohta muodossa: " Näyte otettu ..... (kk ja vuosi) "

4. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas.

5. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin

6. Esiperussiemen (PB)

7. Sukupolvien lukumäärä, joka osoittaa, kuinka monta sukupolvea saa tuottaa ennen sertifioidun siemenen ensimmäistä sukupolvea

Esiperussiemenen vakuustodistuksen väri on valkoinen, jossa on sinipunainen lävistäjä.

TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT (EY-PIKKUPAKKAUKSET):

 1. "EU-pikkupakkaus"

 2. Merkinnästä vastuussa olevan toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki

 3. Virallinen sarjanumero

 4. Virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

 5. Viitenumero, jos erää ei voida tunnistaa sarjanumeron perusteella

 6. Laji, latinalaisin kirjaimin; tarkentava mainita siitä onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas

 7. Lajike, latinalaisin kirjaimin

 8. "Sertifioitu siemen"

 9. Netto- tai bruttopaino tai sykeröiden tai puhtaiden siementen lukumäärä

10. Ilmoitettaessa sellaisten erien paino, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu sekä arvioitu sykeröiden tai puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava.

11. Yksi-ituiset siemenet: maininta "yksi-ituinen"

12. Tarkkuuskylvöön tarkoitetut siemenet: maininta "rikottu/tarkkuuskylvöön"

Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Toimittajan vakuustodistuksen väri on sama kuin kyseistä siemenluokkaa vastaavan virallisen vakuustodistuksen väri. Toimittajan vakuustodistuksessa ei saa olla viranomaiseen viittaavia merkintöjä, jotka aiheuttavat sekaantumisvaaran viralliseen vakuustodistukseen.

LOPULLISESTI SERTIFIOIMATON, TOISESSA ETA:n JÄSENVALTIOSSA KORJATTU SIEMEN

 1. Viljelystarkastuksesta vastaava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet

 2. Virallinen sarjanumero

 3. Laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä; tarkentava maininta siitä, onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas

 4. Lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin

 5. Siemenluokka

 6. Pellon tai erän viitenumero

 7. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino

 8. Sanat "lopullisesti sertifioimaton siemen"

Lopullisesti sertifioimattoman, toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa korjatun siemenen vakuustodistuksen väri on harmaa.

MAAHANTUONTIASIAKIRJASSA ILMOITETTAVAT TIEDOT:

 - asiakirjan antava viranomainen

 - virallinen sarjanumero

 - laji, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin kasvitieteellisen nimen alla, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorin nimiä; tarkentava mainita siitä onko kyseessä sokerijuurikas vai rehujuurikas

 - lajike, ilmaistuna ainakin latinalaisin kirjaimin

 - siemenluokka

 - peltoon kylvettyjen siementen eränumero/kantasiementiedot ja maa tai maat, jotka ovat sertifioineet kyseiset siemenet

 - pellon tai erän viitenumero

 - viljelty ala, jolla asiakirjassa mainittu erä on tuotettu

 - perussiementen jälkeisten sukupolvien ollessa kyseessä sertifioidun siemenen sukupolvien määrä

 - korjattujen siementen määrä ja pakkausten lukumäärä

 - todistus siitä, että kasvustolle asetetut vaatimukset täyttyvät

 - tarvittaessa alustavan laboratoriotarkastuksen tulokset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.