387/2020

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020.

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1372/2018) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2020.

Työministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Liite

MAKSUTAULUKKO (1.6.2020) euroa (€)
A Ympäristö- ja luonnonvaratehtävien suoritteet
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset suoritteet
* Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat 570
* Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa 55 €/h
* Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 570
* Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely (YSL 136 §) 55 €/h
* Valvontatoimet, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tehdyn päätöksen johdosta.
- valvontatoimenpiteet alle 6 h 150
- valvontatoimenpiteet 6 – 13 h 385
- valvontatoimenpiteet 14 – 27 h 1155
- valvontatoimenpiteet 28 – 41 h 1925
* Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
* Muun suunnitelman hyväksyminen päätöksellä 55 €/h
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentissa tarkoitettu muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 570
Ympäristönsuojelulain mukainen valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus (205 §:n 1 mom.) ja 169 §:ssä tarkoitettu tarkastus
- Suuri IED-laitos tai muu vastaava laitoskokonaisuus tai useita muita ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja laitoksia. (Laitosryhmä A)Laaja valvontatoimenpide 1270 euroa, suppea valvontatoimenpide 910 euroa 1270/910
- Pieni IED-laitos tai keskisuuri muu laitos (Laitosryhmä B)Laaja valvontatoimenpide 1055 euroa, suppea 800 euroa 1055/800
- Pieni muu laitos (Laitosryhmä C)Laaja valvontatoimenpide 800 euroa, suppea valvontatoimenpide 655euroa 800/655
Muu säännöllinen valvonta
- Maksu toiminnanharjoittajan osavuosi- ja kuukausiraporttien tarkastamisesta (Laitosryhmät A/B/C) 730/545 /365
- Maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta (Laitosryhmät A/B/C/suppea) 730/545 /145/50
Kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus(YSL 175, 176 ja 181 §) 365
* Mikroyritykseltä ympäristönsuojelun valvontamaksut peritään vähentäen 25 prosentilla taulukon mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 momentissa taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden määräämistä varten.
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 220
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset
* Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 285
* Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 285
* Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 285
* Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 150
* Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 120
* Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 120
* Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen 150
Luonnonsuojelua edistävään tutkimus- tai opetustarkoitukseen myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia
Jätelain (646/2011) mukaiset suoritteet
* Jätehuoltorekisterimerkintöjä koskevat päätökset
* Jätelain 96 §:ssä tarkoitettu päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä 590
-* Jätelain 97 §:ssä tarkoitettu jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
- * Muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 55
* Päätökset tuottajarekisteriin hyväksymisestä
-* Jätelain 103 §:ssä tarkoitettu päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 570
-*Jätelain 106 §:ssä tarkoitettu päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
-* Päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- * Päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- * Päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 700
Jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 400
* Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 70
* Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* Yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on:
-* alle 100 000 euroa 130
-*100 000−1 000 000 euroa 265
-*1 000 001−10 000 000 euroa 385
- * yli 10 000 000 euroa 520
-* Tuottajayhteisöt (20−30 h) 1 400
-* Juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* Yksittäisen tuottajan palautusjärjestelmä (4−6 h) 285
-* Usean tuottajan palautusjärjestelmä (20−30 h) 1 400
* Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 % taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 % taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
Jätelain 124 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut määräaikaistarkastukset ja muu säännöllinen suunnitelman mukainen valvonta 300
Jätehuoltorekisteriin merkityn jätteenkuljettajan tai -välittäjän vuosiraportin tarkastusmaksu 145
Jätelain 126 tai 128 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvonta 365
* Mikroyritykseltä valvontamaksu peritään vähentäen 25 prosentilla taulukon mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan jätelain 144 a §:ssä ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua mikroyritystä. Mikroyritys on ympäristönsuojelulain mukaan taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden määräämistä varten.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettujen lakien (468/1994) ja (252/2017) mukaiset suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 9 §:ssä ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 18 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen (VNA 895/1999) 30 a §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen lausunto hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista kaavoituksen yhteydessä
-suppeassa hankkeessa (5–10 henkilötyöpäivää) 4 000
-tavanomaisessa hankkeessa (11−17 henkilötyöpäivää) 8 000
-vaativassa hankkeessa (18–24 henkilötyöpäivää) 12 000
-erityisen vaativassa hankkeessa 12 000 €ja lisäksi80 €/h 24 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 32 000 €
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 12 §:ssä tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:ssä tarkoitettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tai maan käyttö- ja rakennusasetuksen 30 b §:n 4 momentissa tarkoitettu perusteltu päätelmä, jos ympäristövaikutusten arviointi on tehty kaavoituksen yhteydessä
-suppeassa hankkeessa (7–13 henkilötyöpäivää) 6 000
-tavanomaisessa hankkeessa (14–23 henkilötyöpäivää) 11 000
-vaativassa hankkeessa (24–32 henkilötyöpäivää) 16 000
-erityisen vaativassa hankkeessa 16 000 €ja lisäksi80 €/h 32 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 42 000 €
Muut ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin liittyvät suoritteet
* Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
* Patoturvallisuuslain (494/2009) mukainen padon luokittelupäätös sekä vahingonvaaraselvityksen ja turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
* Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 155
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- Myönteinen päätös 570
-* Kielteinen päätös 285
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- Myönteinen päätös 570
-* Kielteinen päätös 285
B Tienpidon suoritteet ja muut liikenteen suoritteet
* Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (572/2018) 42 §:ssä tarkoitettu lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle rakenteita, rakennelmia ja laitteita (muita kuin viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesihuoltoputkia) tai käyttää tiealuetta tai sillä olevia rakenteita, rakennelmia ja laitteita muihin kuin maantietarkoituksiin 200
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesihuoltoputkia sekä näihin liittyviä rakenteita, rakennuksia ja laitteita
- Yksi vesihuoltoputken alitus, jos alitusta haetaan muun kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa (kotitalous) 200
- Enintään 500 metrin matkalla ja/tai enintään 3 ylitystä tai alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410
- Enintään 5 000 metrin matkalla ja/tai enintään 20 ylitystä tai alitusta sisältäen kolme maastokatselmusta 1 300
- Enintään 50 000 (50 km) metrin matkalla ja/tai enintään 100 ylitystä tai alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta 2 400
Yhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 000 metriä ja/tai sisältäessä yli 100 ylitystä tai alitusta, reitti jaetaan useaksi hakemukseksi ja luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta.
- Erillinen maastokatselmus työmaalla 200
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:ssä tarkoitettu sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sekä niihin liittyvien jakokaappien ja kaapelikaivojen tiealueelle sijoittamista koskeva ilmoitusmaksu
- Enintään 3 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta, ylitystä ja/tai jatkosta sekä enintään 500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 150 m. Maksu kattaa yhden maastokatselmuksen. 300
- Enintään 6 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta, ylitystä ja/tai jatkosta sekä enintään 1 500 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 300 m. Maksu kattaa yhden maastokatselmuksen. 600
- Enintään 10 samaan hankkeeseen kuuluvaa alitusta, ylitystä ja/tai jatkosta sekä enintään 3 000 m samaan hankkeeseen kuuluvia tiealueen ulkopuolelle sijoitettavia ilmajohtoja tai yksinomaan olemassa olevaan putkitukseen asennettavia kaapeleita taikka laajakaistahankkeen rakennustyön aikaisia uusia asiakasliittymiä, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 500 m. Maksu kattaa kaksi maastokatselmusta. 900
-Erillinen maastokatselmus 200
-Ilmoituksen lisähinta/alueurakka, jos kohde on useamman alueurakan alueella, sisältäen yhden maastokatselmuksen 200
* Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- * Palvelukohteiden viitoitus 350
- * Palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta 100
- * Muut liikenteenohjauslaitteet 180
-* Muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta 100
Lupa tien tilapäiseen sulkemiseen
Kanta- seutu- tai yhdystien sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa yksi maantie tai osa siitä, suljetaanPistemäinen tapahtuma kanta- seutu tai yhdysteiden risteysalueella 50
Kanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa vähintään kaksi maantietä tai osia niistä suljetaan, ja suljettava tiepituus on alle 100 km (pois lukien pistemäiset tapahtumat)Moottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, jossa suljettava tiepituus on alle 100 km 200
Valtatien, valtateiden tai niiden osien sulkemista edellyttävät tapahtumatKanta- seutu- tai yhdysteiden sulkemista edellyttävä tapahtuma, jossa vähintään kaksi maantietä tai osia niistä suljetaan, ja suljettava tiepituus on vähintään 100 kmMoottoriajoneuvoille tarkoitetut nopeuskilpailut, joissa suljettava tiepituus on vähintään 100 km 500
Lupa tilapäiseen liikennemerkkijärjestelyyn
- Paikallinen tapahtuma (1– 6 kpl liikennemerkkejä), ellei liikennemerkkijärjestely paranna liikenneturvallisuutta, jolloin maksua ei peritä 50
- Alueellinen tapahtuma (7–20 kpl liikennemerkkejä) 200
- Laaja tapahtuma (yli 20 kpl liikennemerkkejä) 500
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 110
Kelirikkoajan poikkeuslupa 110
* Liittymäluvat
- * Asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 200
- * Elinkeinonharjoittajan liittymä 400
Lupa liittymän siirrolle annetaan maksutta, jos siirto on vähäinen ja parantaa liikenneturvallisuutta
- * Moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 200
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle
-Asunto- ja loma-asuntokiinteistöihin liittyvät 200
-Yritystoimintaan liittyvät 400
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitettua tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevan ilmoituksen käsittelymaksu 320
Ilmoitus liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen uusimisesta 150 €
Ilmoitus koskien tienvarsimainosta ja -ilmoitusta, jolle on aikaisemmin myönnetty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa (ilmoituksenvaraiseksi muuttunutta mainosta tai ilmoitusta koskeva ilmoitus) 150 €
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa
- Kun ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä 60
- Kun ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 100
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23, 27 ja 30 b – 30 e §:n massa-arvot
- Massa enintään 120 tonnia 120
- Massa yli 120 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 180
- Massa yli 200 tonnia 510
- Ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta 50 % lupamaksusta
- Lupamaksun lisäksi maksu sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 375
- Käsittelymaksu lupapäätöksestä, jos sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena on jäänyt käyttämättä(Luvan saaneelle asiakkaalle palautetaan maksettujen käyttämättömien sillanylitysten valvontamaksujen ja käsittelymaksun erotus) 188
* Kielteinen päätös tässä maksutaulukossa edellä mainituista tienpitoa koskevista luvista 50
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot:
- Siirto varastoon 220
- Lähisiirto 110
Päätös kuorma-auton tai muun raskaan ajoneuvon lähisiirrosta tai siirrosta varastoonKuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannuksetlaskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti 90
Etuajo-oikeus lautalle 200
-lisäpäätös 65
Tilapäinen etuajo-oikeus lautalle 90
C Kalataloustehtävien suoritteet
Kalastuslain (379/2015) mukaiset suoritteet
Kalastuslain 13 §:ssä tarkoitettu päätös kaupallisen kalastuksen alueellisen harjoittamisen lupa-asiassa 110
Päätös kalastuslain 18 §:ssä tarkoitetussa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämislupa-asiassa 110
*Kalastuslain 54 §:ssä tarkoitettu päätös yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta 110
Kalastuslain 77 §:n tarkoitettu päätös kalojen ja rapujen maahantuonti-lupa-asiassa 110
Kalastuslain 89 §:ssä tarkoitettu rekisteröintipäätös ja todistus rekisteröinnistä (rekisteristä poistaminen maksutta) 30
Kalastuslain 103 §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös 22
Kalastuslain 104 §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös 22
Kalastuslain 105 §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus 11
* ELY-keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (55 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) * Kalastuslain 53 §:n nojalla tehty päätös kalastuksen rajoittamisesta, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
2)* Kalastuslain 57 §:ssä tarkoitettu päätös pyyntimitoista poikkeamista koskevassa asiassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
3) * Kalastuslain 67 §:ssä tarkoitettu päätös kalaväylän määräämistä koskevassa asiassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
4)* Kalastuslain 71 §:ssä tarkoitettu päätös kalastuksen kieltämiseksi padon alapuolella tai patoaltaassa, jos asia on pantu vireille muun kuin ELY-keskuksen aloitteesta
ELY-keskus perii ajankäyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) Päätös kalastuslain 47, 72 ja 76 §:ssä tarkoitetuissa poikkeuslupa-asioissa
2) Kalastuslain 74 §:ssä tarkoitettu päätös istutuslupa-asiassa
3) Muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai asetuksen nojalla tehty päätös
Edellä mainittujen ajankäyttöön perustuvien maksujen lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 39 §:ssä tarkoitetut suoritteet
-Sisävesialuksen rekisteröinti 50
-Sisävesialuksen omistajamuutoksen rekisteröinti(Rekisteristä poistaminen maksutta) 50
Merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet
-Aluksen rekisteröintipäätös ja rekisteröinnin yhteydessä annettava kalastuslisenssi 50
-Aluksen lisenssinhaltijan tai aluksen rekisteritilan (kapasiteetti) muutos (uusi kalastuslisenssi)(Rekisteristä poistaminen maksutta) 50
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 5 § ja 36 §:ssä tarkoitetut neuvoston asetuksen (EY) 1005/2008 12 ja 14 artiklan mukaiset suoritteet
-Saalistodistuksen varmentaminen 60
-Saalistodistuksen käsittelymaksu, jos tuontierä on enintään 1 000 kg 30
-Saalistodistuksen käsittelymaksu, jos tuontierä on yli 1 000 kg 50
Jälleenvientitodistuksen käsittelymaksu 30
Jalostustodistuksen käsittelymaksu 50
-Saalistodistuksen, jälleenvientitodistuksen ja jalostustodistuksen käsittelyn lisämaksu, jos hakemus toimitetaan ELY-keskukselle muulla tavoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta 50
D Muut suoritteet
Todistus palkkaturvarekisteristä 35
* Maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 51 §:ssä tarkoitettu päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 80
* Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisestä muusta kuin oikaisuvaatimuksen myöhästymisestä johtuvasta syystä 40
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämisestä oikaisuvaatimuksen myöhästymisen vuoksi 10
*Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 97 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakkotiedon antaminen 80
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 110
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 80
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista
1) Perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä
3) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 14 §:n mukainen moottorikalastuslupa;
4) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 18 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen kalastusnäytöksissä ja kalastuskilpailuissa;
5) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 19 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen tieteelliseen tarkoitukseen;
6) Tenojoen kalastuspiirin kalastussäännön (asetus 94/1989) sopimuksen 7 artiklan mukainen lupa poiketa paikallisesta soutajasta.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 33
Lainvoimaisuustodistus 60
Muu pyynnöstä annettu todistus 33
Toimitusmaksu 6 €/lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 6 €/asiakirja

* Varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.