374/2020

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2020

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen väliaikaisesta muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen (1457/2019) 3 § sekä liite seuraavasti:

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

2) muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

3) uutta määräaikaista oleskelulupaa, kun hakija on alaikäinen tai opiskelija;

4) oleskelulupakorttia;

5) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

6) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi;

7) Euroopan unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä;

8) todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta;

9) Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia tai pysyvää oleskelukorttia;

10) pyynnöstä annettavaa todistusta; sekä

11) oleskelupahakemusta henkilöltä, joka ei koronaviruspandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten vuoksi voi poistua maasta oleskeluoikeutensa päätyttyä.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2020. Asetus on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2020

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija
Satu Kaskinen

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu

MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT

Asia, joka koskee

– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 45 €

– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 45 €

– viisumia 1.1.-1.2.2020 60 €

2.2.2020 alkaen 80 €

– viisumia, alennettu maksu 1.1.-1.2.2020 35 €

2.2.2020 alkaen 40 €

– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi 520 €

– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 420 €

– hakemusta Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi 520 €

– kansalaisuusilmoitusta 200 €

– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 150 €

– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €

– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 640 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 490 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa 560 €

– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten,

ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 410 €

– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 640 €

– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten, sähköinen hakemus 490 €

– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 480 €

– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 350 €

– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 260 €

– pysyvää oleskelulupaa 190 €

– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €

– kausityötodistusta 100 €

– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 75 €

– tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan Unionin

sisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta 100 €

– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisenmatkustusasiakirjaa 120 €

– tulkkausmaksua 180 €

– peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu 50 €

OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT MAKSUT

Asia, joka koskee

– kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 100 €

– ensimmäistä oleskelulupaa 520 €

– ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 470 €

– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 270 €

– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 240 €

– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 450 €

– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, sähköinen hakemus 350 €

– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen 200 €

– oleskelulupakortin uusimista 80 €

– kadotetun tilalle annettavaa oleskelulupakorttia 120 €

– hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 €

– hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 €

– Euroopan unionin kansalaisen tai rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä 54 €

– todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 €

– Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia

tai pysyvää oleskelukorttia 48 €

– oleskelukortin uusimista 48 €

– pyynnöstä annettavaa todistusta 50 €

– oleskelupahakemusta henkilöltä, joka ei koronaviruspandemiasta johtuvien

matkustusrajoitusten vuoksi voi poistua maasta oleskeluoikeutensa päätyttyä 150 €

– oleskelupahakemusta henkilöltä, joka ei koronaviruspandemiasta johtuvien

matkustusrajoitusten vuoksi voi poistua maasta oleskeluoikeutensa päätyttyä,

hakija alaikäinen 100 €

MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Maahanmuuttovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.