370/2020

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisiin maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaiseksi tukemiseksi myönnettäviin avustuksiin. Tässä asetuksessa tarkoitettuja avustuksia voidaan myöntää enintään 5 miljoonaa euroa.

2 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I lueteltuja muita kuin kalastus- ja vesiviljelyalan tuotteita tuottavien maatalouden alkutuotannon yritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettu valtionapuviranomainen on elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

4 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää maatalouden alkutuotannon yritykselle, jonka taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid-19 -epidemian takia vuoden 2020 aikana mutta jolla on kannattavan toiminnan edellytykset ja joka harjoittaa:

1) sellaista maataloustuotantoa, jonka markkinat ovat olennaisesti supistuneet tai loppuneet kokonaan covid-19 -epidemian johdosta eikä tuotteelle ole vaihtoehtoista markkinaa; tai

2) sellaista itse tuottamiensa tuotteiden suoramyyntiä, joiden edelleen markkinointi on covid-19 -epidemian johdosta estynyt eikä tuotteelle ole vaihtoehtoista markkinaa.

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä yritykselle, joka on oikeutettu saamaan maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (367/2020) mukaista avustusta.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavalla toiminnalla on yritykselle olennainen taloudellinen merkitys ja että yrityksen vuosittainen liikevaihto on vähintään 10 000 euroa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on myös, että on laadittu selvitys yrityksen toiminnan heikentymisestä ja suunnitelma talouden vakauttamisesta sekä selvitys siitä, miten 1 ja 3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Jos avustuksensaaja harjoittaa myös muuta kuin maatalouden alkutuotannon yritystoimintaa, tulee maatalouden alkutuotannon yritystoiminnan tulojen olla erotettavissa muun yritystoiminnan tuloista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että avustuksensaaja ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013), eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) ja valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) mukainen tuki ei kuitenkaan estä tämän asetuksen mukaisen tuen myöntämistä.

5 §
Avustukseen sovellettavat Euroopan unionin valtiontukisäännöt

Avustus myönnetään tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä Covid-19 -epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena.

Tukea ei saa myöntää yritykselle, joka on ollut vaikeuksissa jo 31 päivänä joulukuuta 2019. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission asetuksessa ja puitteissa sekä suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä.

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on Euroopan unionin valtiontukia koskevan ilmoitusmenettelyn loppuun saattaminen siten, ettei Euroopan komissio vastusta tässä asetuksessa säädettyjä avustuksen myöntämisen edellytyksiä.

Sen estämättä, mitä muualla säädetään, salassa pidettäviä eivät ole sellaiset tämän tuen toimeenpanoon liittyvät asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, jotka on julkaistava 1 momentissa mainitun komission tiedonannon perusteella.

6 §
Avustuskelpoinen toiminta ja hyväksyttävät menot

Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin menoihin aikaisintaan 16 päivänä maaliskuuta 2020 alkaneelle enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiksi arvioituihin yrityksen menoihin:

1) palkkamenot;

2) vuokramenot ja kiinteistömenot;

3) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot; ja

4) muut 1–3 kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.

Tukea ei myönnetä investointeihin eikä tuotantopanosten hankintaan.

7 §
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään vähintään 5 000 euroa ja sitä voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.

Avustuksen määrä on enintään 80 prosenttia 6 §:ssä tarkoitetuista menoista.

8 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa.

Ruokavirasto voi päättää avustuksen hakemisen määräajasta.

Hakemuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) selvitys siitä, että avustusta hakeva yritys täyttää 4 §:n 1 momentissa tuensaajalle säädetyt edellytykset;

3) hakemuksen perusteena olevat kustannukset;

4) selvitys muiden viranomaisten kuluvana vuotena hakijalle myöntämistä 5 §:n 1 momentissa mainitussa komission tiedonannossa tarkoitetuista tuista;

5) selvitys samaan tarkoitukseen haetuista ja myönnetyistä muista julkisista avustuksista;

6) hakijan tuloslaskelma ja tase tai maatilatalouden osalta vastaavat taloustiedot vuodelta 2019;

7) selvitys yrityksen taloudellisen tilan heikentymisestä ja suunnitelma talouden vakauttamisesta.

9 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan yhdessä erässä myöntöpäätöksen perusteella.

10 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle selvitys avustuksen käytöstä ja vaikutus yritystoiminnan jatkumiseen avustuspäätöksessä määrättyyn päivään mennessä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.