367/2020

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaiseen maaseudun yritysten toiminnan väliaikaiseksi tukemiseksi myönnettäviin avustuksiin. Tässä asetuksessa tarkoitettuja avustuksia voidaan myöntää enintään 25 miljoonaa euroa.

2 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on maatilakytkentäisen yritystoiminnan sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavien 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettujen mikroyritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettu valtionapuviranomainen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilakytkentäisellä yritystoiminnalla maatalouden yhteydessä harjoitettavaa maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa;

2) maataloustuotteiden jalostuksella ja kaupan pitämisellä maataloustuotteiden käsittelyä niin, että käsittelyn tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa;

3) mikroyrityksellä yritystä, joka täyttää mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun komission suosituksen K(2003) 1422 mukaisen asianomaista yritystä koskevan määritelmän.

5 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustusta voidaan myöntää maatilakytkentäistä yritystoimintaa harjoittaville sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville mikroyrityksille, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt covid-19 -epidemian takia vuoden 2020 aikana, mutta joilla on kannattavan toiminnan edellytykset.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettavalla toiminnalla on avustuksen saajalle olennainen taloudellinen merkitys ja sen vuosittainen liikevaihto on vähintään 10 000 euroa. Maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavien mikroyrityksen osalta myöntämisen edellytyksenä on, että yritys antaa toimeentulon yrittäjälle tai vähintään yhdelle työntekijälle.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on myös, että on laadittu selvitys yrityksen toiminnan heikentymisestä ja suunnitelma talouden vakauttamisesta sekä selvitys siitä, miten 1 ja 2 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Jos avustuksensaaja harjoittaa myös maataloutta, tulee muun yritystoiminnan tulot olla erotettavissa maatalouden yritystoiminnan tuloista.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että avustuksensaaja ei ole saanut muuta avustusta samaan tarkoitukseen.

6 §
Avustukseen sovellettavat valtiontukisäännöt

Avustus myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena (de minimis –tuki) tai tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19 -epidemiassa annetussa komission tiedonannossa C(2020) 1863 tarkoitettuna väliaikaisena valtiontukena.

Avustusta ei saa myöntää yritykselle, joka on ollut vaikeuksissa jo 31 päivänä joulukuuta 2019. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan kyseiseen tukeen sovellettavassa valtiontukea koskevassa komission asetuksessa, puitteissa ja suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01) tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä.

7 §
Avustuskelpoinen toiminta ja hyväksyttävät menot

Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin välttämättömiksi arvioituihin menoihin aikaisintaan 16 päivänä maaliskuuta 2020 alkaneelle enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuullisiksi arvioituihin yrityksen menoihin:

1) palkkamenot;

2) vuokramenot ja kiinteistömenot;

3) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot;

4) muut 1–3 kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.

Tukea ei voida myöntää investointeihin eikä tuotantopanosten hankintaan.

8 §
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään vähintään 5 000 euroa ja sitä voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.

Avustuksen määrä on enintään 80 prosenttia 7 §:ssä tarkoitetuista menoista.

9 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa.

Ruokavirasto voi päättää avustuksen hakemisen määräajasta.

Hakemuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) selvitys siitä, että avustusta hakeva yritys täyttää 5 §:n 1 momentissa tuensaajalle säädetyt edellytykset;

3) hakemuksen perusteena olevat kustannukset;

4) selvitys muiden viranomaisten kuluvana ja kahtena sitä edeltäneenä verovuotena avustuksen hakijalle myöntämistä de minimis -tuista;

5) selvitys samaan tarkoitukseen haetuista ja myönnetyistä muista julkisista avustuksista;

6) hakijan tuloslaskelma ja tase tai maatilatalouden osalta vastaavat taloustiedot vuodelta 2019; ja

7) selvitys yrityksen taloudellisen tilan heikentymisestä ja suunnitelma talouden vakauttamisesta.

10 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan yhdessä erässä myöntöpäätöksen perusteella.

11 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle selvitys avustuksen käytöstä ja vaikutuksesta yritystoiminnan jatkumiseen avustuspäätöksessä määrättyyn päivään mennessä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Markus Lounela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.