314/2020

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 9, 10 ja 117 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 9 § laissa 1166/2018 ja 10 § osaksi laissa 1064/2017:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien toimintaan, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Lisäksi asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien toimintaan, johon tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain 30 §:n perusteella.

Asetusta ei sovelleta kaasujen jakeluasemiin eikä maatilan tai alle 12 kuukautta kestävään työmaan polttoaineen jakeluun.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) jakeluasemalla kiinteää paikkaa jakelualueineen, jakelulaitteineen, nestemäisen polttoaineen säiliöineen sekä mahdollisine huolto- ja pesuhalleineen, josta nestemäistä polttoainetta myydään tai muutoin luovutetaan siirrettäväksi jakelumittarista moottorikäyttöisen ajoneuvon, vesikulkuneuvon, raidekulkuneuvon tai ilma-aluksen polttoainesäiliöön;

2) nestemäisellä polttoaineella moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, vesikulkuneuvossa, raidekulkuneuvossa tai ilma-aluksessa polttoaineena käytettävää palavaa nestettä;

3) jakelualueella aluetta tai laituria, jolla jakelulaitteet sijaitsevat ja jolla moottorikäyttöinen ajoneuvo, raidekulkuneuvo tai ilma-alus pysäytetään tai moottorikäyttöinen vesikulkuneuvo kiinnitetään polttoainetäydennystä varten;

4) säiliöiden täyttöpaikalla polttoainesäiliöiden täyttöputkien ympärillä olevaa aluetta, johon säiliöauto tai säiliövaunu pysäytetään polttoaineen siirtoa varten säiliöautosta tai säiliövaunusta varastosäiliöön;

5) kaksivaippasäiliöllä säiliötä, jossa tiiviin teräksisen sisäsäiliön ympärillä on tiivis teräksinen umpinainen vaippa, joka ulottuu vähintään sisäsäiliön korkeimman mahdollisen nestepinnan tasolle.

3 §
Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö

Jakeluaseman toimintaa koskevassa ympäristönsuojelulain 116 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan ja jakeluaseman yhteystiedot;

2) tiedot jakeluaseman sijainnista ja sen ympäristöstä sekä alueen kaavoituksesta;

3) tiedot jakeluaseman toiminnasta ja polttoaineista;

4) tiedot jakeluaseman teknisistä rakenteista;

5) tiedot jäte-, sade- ja sulamisvesien käsittelystä sekä päästöistä veteen tai viemäriin;

6) tiedot päästöistä ilmaan;

7) tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta;

8) tiedot riskien hallinnasta ja tarkkailusta sekä merkittävien työvaiheiden laadunvarmistuksesta;

9) tiedot jakeluaseman voimassa olevista luvista, sopimuksista, päätöksistä ja ilmoituksista.

Rekisteröinti-ilmoitukseen on liitettävä:

1) kartta, josta ilmenee jakeluaseman kiinteistön rajat sekä lähimmät asuin- tai virkistyskäytössä olevat rakennukset, virkistysalueet, luonnonsuojelukohteet, pohjavesialueet ja muut häiriölle alttiit tai herkät kohteet;

2) asemapiirros, johon jakeluaseman toiminnat on merkittävä;

3) asemakaavakartta, jos jakeluasema sijaitsee asemakaava-alueella;

4) poikkileikkauspiirustus säiliöiden täyttöpaikan ja jakelualueen suojauksesta ja maarakenteesta;

5) viemäröintiasemapiirros;

6) 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimintasuunnitelma.

4 §
Toiminnan sijoittaminen

Toiminnan sijoittamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ssä.

5 §
Jakeluaseman tekninen rakenne

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, jakeluaseman teknistä rakennetta koskevista vaatimuksista säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005).

Jakeluaseman, josta polttoainetta luovutetaan pääasiassa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon polttoainesäiliöön, teknisestä rakenteesta säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (682/1990) 67 §:n nojalla voimaan jätetyissä säännöksissä.

Jakeluaseman, josta polttoainetta luovutetaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tai vesikulkuneuvon taikka ilma-aluksen polttoainesäiliöön, nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden ja rakenneosien on oltava jakeluasemia ja niiden laitteita koskevan standardin SFS 3352 vaatimusten tai muiden vastaavan tasoisten vaatimusten mukaisia.

6 §
Maaperän ja pohjaveden suojelu

Jakeluaseman polttoainesäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on suojattava korroosiolta ja niiden on oltava hyväkuntoisia.

Säiliöt on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä. Säiliöiden on oltava kaksivaippasäiliöitä taikka suoja-altaaseen sijoitettuja yksivaippasäiliöitä. Maan alle sijoitettujen säiliöiden tulee kuitenkin olla aina kaksivaippasäiliöitä. Suoja-altaan tilavuus on mitoitettava siten, että vuototilanteessa suoja-altaaseen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun suurimman yksittäisen säiliön tilavuus.

Polttoaineputkisto ei saa läpäistä hiilivetyjä eikä muita polttoaineiden aineosia ja se on suojattava korroosiolta. Putkisto on asennettava ja suojattava siten, että se kestää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

Viemäriputkiston ja siihen liitettyjen tarkastuskaivojen, hiekanerottimien ja öljynerottimien sekä liitoksissa käytettävien tiivisteiden on kestettävä polttoaineiden kemiallista vaikutusta. Pesuhallin lattian, hiekanerottimien ja viemäreiden on kestettävä käytettävien pesuaineiden vaikutusta. Viemärijärjestelmä on asennettava siten, että se kestää mekaanista rasitusta.

Säiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue on päällystettävä standardissa SFS 3352 määritellyllä kestopäällysteellä tai muulla vastaavan tasoisella kestopäällysteellä. Alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden jakeluasemalla käsiteltävien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy.

Säiliöiden täyttöpaikan ja jakelualueen maaperä on tehtävä niin kantavaksi, ettei ajoneuvojen paino aiheuta painumia eikä vaurioita maanalaisia putkistoja ja suojarakenteita.

7 §
Öljyisten jätevesien käsittely ja johtaminen

Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäröitävä öljynerottimeen, ei kuitenkaan yksinomaan moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttöön tarkoitetun jakeluaseman jakelualue. Pesuhallin ja huoltohallin lattiakaivot on viemäröitävä omaan öljynerottimeen. Käytettävät öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti.

Jos öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Jos öljynerottimesta poistuvia vesiä ei johdeta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän jälkeen ne voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai vesistöön.

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy vesihuoltolaitoksen viemäriin tai muuhun jakeluaseman jätevesien purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa.

8 §
Muiden jätevesien käsittely ja johtaminen

Jakeluaseman talousjätevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla säädetään ympäristönsuojelulain 16 luvussa sekä talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (157/2017).

Jakeluaseman piha-alueen sade- ja sulamisvesien pääsy öljynerottimiin on estettävä.

9 §
Ilmaan joutuvien päästöjen rajoittaminen

Jakeluaseman bensiinisäiliöiden täytössä syntyvät bensiinihöyryt on otettava talteen. Bensiinin vuotuiselle kokonaishävikille asetetusta tavoitearvosta säädetään bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (468/1996).

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä syntyvien bensiinihöyrypäästöjen talteenotosta säädetään bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1085/2011).

10 §
Meluntorjunta

Jakeluaseman sekä siihen liittyvän liikenteen meluhaittojen ehkäiseminen on otettava huomioon toimintoja sijoitettaessa ja suunniteltaessa. Melutason ohjearvoista säädetään melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992).

11 §
Jätehuolto

Jakeluaseman jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista tai haittaa ter-veydelle tai ympäristölle. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että:

1) vaaralliset ja hyödyntämiskelpoiset jätteet kerätään talteen ja pidetään erillään muista jätteistä;

2) vaaralliset jätteet ryhmitellään, pakataan ja merkitään ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoidaan lukitussa ja katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa tiivispohjaisella alustalla;

3) nestemäiset vaaralliset jätteet varastoidaan suoja-altaissa;

4) öljynerottimien pohjalietteen määrä ja öljykerroksen paksuus mitataan vähintään kerran vuodessa ja liete ja öljy poistetaan tarvittaessa sekä toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn;

5) öljyjätteet ja muut vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa:

6) vaarallisten jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti;

7) jäte toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu.

12 §
Laitteiston ja rakenteiden määräaikaistarkastukset

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että jakeluaseman laitteistojen kunto ja toimintakelpoisuus tarkastetaan määräajoin. Polttoainesäiliöiden kunto on kuitenkin tarkistettava vähintään kymmenen vuoden välein. Tarkastuksista laadittavat tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Viat tai puutteet, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa on korjattava viipymättä.

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan päällysteen kunto on tarkastettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti jakelulaitteen alustan ja sitä ympäröivän alueen tiiviyteen sekä jakelualueella näkyviin painaumiin. Tarkastuksessa havaitut vauriot ja puutteet on korjattava viipymättä.

13 §
Poikkeukselliset tilanteet

Toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 123 §:ssä tarkoitettujen poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi huolehdittava siitä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu.

Toiminnanharjoittajan on laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään ohjeet toimenpiteistä polttoainevuototilanteissa. Toimintasuunnitelma on toimitettava rekisteröinti-ilmoituksen jättämisen yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristöluvan hakemisen yhteydessä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Toimintasuunnitelmaa voidaan täydentää tai muuttaa myöhemmin ja se on pidettävä ajan tasalla.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä häiriö- tai muun poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristölle haitallisten vaikutusten estämiseksi. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen toiminnanharjoittajan on varauduttava asianmukaisin toimenpitein siihen, ettei vastaava tilanne toistu. Poikkeuksellisia tilanteita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 123 §:ssä.

Poikkeustilanteita varten jakeluasemalla on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Jakelulaitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.

14 §
Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä jakeluaseman toiminnan käyttötarkkailu, päästötarkkailu ja vaikutusten tarkkailu.

Polttoainesäiliöt on varustettava jatkuvasti seurattavissa olevalla polttoaineen pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä. Mitattua polttoaineen määrää on verrattava tankkauskirjanpidosta saatavaan määrään mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.

Kaksivaippasäiliön välitilan vuodonilmaisimen, öljynerottimen öljytilan täyttymisen ilmaisimen sekä maaperän suojarakenteissa mahdollisesti olevien vuodonilmaisimien hälytykset on yhdistettävä jatkuvasti seurattavissa olevaan valvontaan tai hälytysjärjestelmään.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jakeluaseman rakenteiden ja laitteistojen, kuten polttoainesäiliöiden ja -putkistojen, öljynerottimien, polttoaineiden jakelulaitteiden sekä hälytysjärjestelmän huollosta ja kunnossapidosta siten, ettei niissä käytön aikana ilmene ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttavia vikoja tai muutoksia.

Säiliöiden tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

15 §
Merkittävien työvaiheiden laadunvarmennus

Kaikki jakeluaseman suunnitteluun, rakentamiseen ja sen laitteiden asentamiseen liittyvät työvaiheet on suoritettava erityistä huolellisuutta noudattaen. Jakeluaseman tekninen rakenne on tarkastettava rakennus- ja kemikaaliturvallisuusmääräysten ja standardisoitujen ohjeiden mukaisesti työvaiheittain ja ennen aseman käyttöönottoa.

Maaperään asennettavien tiivistysrakenteiden sekä muiden suojarakenteiden asentamisessa on käytettävä pätevää ja kokenutta urakoitsijaa. Työn valvojan on oltava riittävästi asiaa tunteva ja riippumaton. Valvoja vastaa siitä, että asennuksiin liittyvät laadunvalvontatestit ja tiiviyskokeet tehdään ja dokumentoidaan huolellisesti.

Ympäristönsuojelun kannalta erittäin vaativista työvaiheista on laadittava maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 121 a §:ssä tarkoitettu laadunvarmistusselvitys. Selvitys on tehtävä ainakin seuraavista työvaiheista:

1) tiivistysrakenteen saumaussuunnitelmasta;

2) tiivistysrakenteen saumauksesta, suojaamisesta kiviltä ja rakenteeseen tehtävien läpivientien saumauksesta;

3) säiliön asennuksesta, ankkuroinnista ja peittämisestä;

4) täyttökerrosten tiivistämisestä kantavaksi;

5) putkiston asentamisesta ja tukemisesta sekä liitoksista;

6) viemäreiden ja kaivojen asentamisesta;

7) maaperän huokosilman sekä pohjaveden havaintoputkien asentamisesta.

Tarkastuksista laadittavat tarkastuspöytäkirjat ja laadunvarmistusselvitys on säilytettävä ja esitettävä pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

16 §
Kirjanpito

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jakeluaseman toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on säilytettävä kuuden vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kirjanpitoon on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

1) hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä;

2) öljynerottimien tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen lietteen määrästä;

3) toiminnasta syntyneiden vaarallisten jätteiden toimituspaikasta ja määrästä;

4) polttoaineiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä;

5) poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista;

6) toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta;

7) henkilökunnan koulutuksesta.

17 §
Ilmoitus toiminnan muutoksista

Valvonnan kannalta olennaisia muutoksia sekä toiminnan pitkäaikaista keskeyttämistä ja lopettamista koskevasta luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 170 §:ssä.

18 §
Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimet

Jakeluaseman toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan on esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelma jakeluaseman rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä.

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alueen siistimisestä ja alueelle varastoitujen jätteiden toimittamisesta käsiteltäviksi säädetään jätelaissa. Toiminnan lopettamisen jälkeisistä vastuista säädetään ympäristönsuojelulain 94 §:ssä.

19 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (444/2010).

Sellaiseen ilmailu- ja raideliikenteen, auto- ja työkonevarikoiden sekä vähintään 12 kuukautta kestävään työmaan polttoaineen jakeluasemaan, jonka toiminta on aloitettu tai jota koskeva ympäristölupahakemus tai ympäristönsuojelulain 10 a luvussa tarkoitettu ilmoitus on kuulutettu ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, sovelletaan tätä asetusta siitä alkaen, kun:

1) jakeluaseman toiminnan tai muun ympäristönsuojelulain liitteen 1 nojalla ympäristöluvanvaraisen toiminnan, jonka osaksi jakeluasema kuuluu, olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla;

2) ympäristönsuojelulain liitteen 4 nojalla ilmoituksenvarainen toiminta, johon jakeluasema liittyy, muuttuu olennaisesti ympäristönsuojelulain 115 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla; tai

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä on tarpeen muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, tätä asetusta sovelletaan sanotussa momentissa tarkoitettuihin jakeluasemiin kuitenkin viimeistään 1 päivästä elokuuta 2023.

Sen estämättä, mitä 3 ja 4 momentissa säädetään, tämän asetuksen 4 §:ää, 5 §:n 3 momenttia sekä 6 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan 3 momentissa tarkoitettuihin jakeluasemiin kuitenkin vasta, kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti ympäristönsuojelulain 29 §:ssä tai 115 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla siten, että kyse on jakeluaseman merkittävästä teknisestä parantamisesta, jossa aseman tekniset järjestelmät, säiliöt ja putkistot uusitaan.

Sellaiseen muuhun kuin 3 momentissa tarkoitettuun moottorikäyttöisen ajoneuvon tai vesikulkuneuvon polttoaineen jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan, jonka toiminta on aloitettu tai jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen 1 päivää kesäkuuta 2010, sovelletaan tämän asetuksen 4 §:ää, 5 §:n 3 momenttia sekä 6 §:n 2 ja 3 momenttia vasta, kun jakeluaseman toiminta muuttuu olennaisesti ympäristönsuojelulain 29 §:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että kyse on jakeluaseman merkittävästä teknisestä parantamisesta, jossa aseman tekniset järjestelmät, säiliöt ja putkistot uusitaan. Asetuksen 7 §:n 3 momenttia sovelletaan tässä momentissa tarkoitettuihin jakeluasemiin viimeistään 1 päivästä elokuuta 2023.

Sellaisen muun kuin 3 momentissa tarkoitetun moottorikäyttöisen ajoneuvon tai vesikulkuneuvon polttoaineen jakeluun tarkoitetun jakeluaseman, jonka toiminta on aloitettu tai jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on toimitettava 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimintasuunnitelma viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta rekisteröinnistä vastaavalle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva jakeluasemaa koskeva ympäristölupahakemus, jota ei ole kuulutettu, raukeaa asetuksen voimaan tullessa ja viranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sekä ilmoittaa siitä toiminnanharjoittajalle, jollei kyse ole ympäristönsuojelulain 30 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva jakeluasemaa koskeva ympäristölupahakemus, joka on kuulutettu, sekä asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus käsitellään tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Mitä 8 ja 9 momentissa säädetään ympäristölupahakemuksesta, sovelletaan myös ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaiseen ilmoitukseen.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Hallitussihteeri
Sini Pietilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.