307/2020

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (519/2017) 5, 7, 13, 32, 35, 37, 38, 39 ja 48 § sellaisina kuin niistä ovat 5 § asetuksessa 843/2018, 7 § asetuksessa 1595/2019 sekä 32 § asetuksessa 1158/2017 sekä

lisätään uusi 5 a, 5 b ja 38 a § seuraavasti:

5 §
Turvallisuus ja terveys -osasto

Turvallisuus ja terveys -osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaa;

2) lääkehuoltoa;

3) ehkäisevää päihdetyötä;

4) tartuntatautien torjuntaa;

5) ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja terveydensuojelua;

6) alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa sekä rahapelihaittojen ehkäisyä;

7) koti- ja vapaa-ajan tapaturmien, lähisuhdeväkivallan, ihmiskaupan ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyä;

8) geenitekniikkaa, biopankkeja ja genomitiedon käsittelyä;

9) ministeriön, hallinnonalan ja toimialan valmiussuunnittelua ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista, toimialan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua sekä ministeriön toimitilaturvallisuutta siltä osin kuin se ei kuulu valtioneuvoston kanslian toimialaan; sekä

10) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta, Säteilyturvakeskusta sekä Alko Oy:n, STUK International Oy:n ja FinnHEMS Oy:n omistajaohjausta.

5 a §
Yhteisöt ja toimintakyky -osasto

Yhteisöt ja toimintakyky -osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä iäkkäiden palveluja ja vammaispalveluja;

2) sosiaalista ja lääkinnällistä kuntoutusta sekä sotainvalidien ja veteraanien palveluja;

3) terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä;

4) valtionavustustoiminnan kehittämis- ja yhteensovittamistehtäviä Euroopan unionin rakennerahastohankkeita lukuun ottamatta;

5) rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettäviä avustuksia; sekä

6) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta.

5 b §
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaali- ja terveyspalveluja siltä osin kuin tässä työjärjestyksessä ei toisin määrätä;

2) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia sekä asiakasmaksuja;

3) toimeentulotukea; sekä

4) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa sekä aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

7 §
Johdon tuki -yksikkö

Johdon tuki -yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön hallinnonalan konsernistrategiatyötä ja ennakointityötä;

2) hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta;

3) konserniyhteistyön kokonaisuutta;

4) ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä;

5) ministeriön säädösvalmistelun ja säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä;

6) etuuksiin ja menoihin liittyvien analyysimenetelmien kehittämistä sekä säädösvaikutusten, erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointien tukemista; sekä

7) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

13 §
Valmiuspäällikkö

Valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikön tähän tehtävään määräämä henkilö.

Valmiuspäällikön tehtävänä on kansliapäällikön apuna yhteistyössä turvallisuus ja terveys -osaston valmiusyksikön kanssa ohjata, kehittää ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan ja toimialan valmiussuunnittelua ja varautumista.

Valmiuspäällikkö esittelee valmiusasiat suoraan kansliapäällikölle.

32 §
Hallinnonalan ohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulosohjauksesta.

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto vastaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tulosohjauksesta.

Turvallisuus ja terveys -osasto vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen tulosohjauksesta. Turvallisuus- ja terveys -osasto vastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sosiaali- ja terveysministeriön toimialan tehtävien tulosohjauksesta yhdessä työ- ja tasa-arvo-osaston kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjauksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto vastaa Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisesta ohjauksesta yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

Työ- ja tasa-arvo-osasto vastaa Työterveyslaitoksen ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta. Työ- ja tasa-arvo-osasto huolehtii aluehallintovirastojen tulosohjauksen yhteensovittamisesta siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

Johdon tuki -yksikkö vastaa Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen tulosohjauksesta.

Kukin osasto ja erillisyksikkö osallistuu hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaukseen ja valvontaan sekä tulostavoitteiden valmisteluun oman toimialansa osalta.

Turvallisuus ja terveys -osaston valmiusyksikkö ohjaa ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiussuunnittelua ja varautumista.

Hallintoyksikkö antaa tarkemmat ohjeet hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjauksessa noudatettavista menettelytavoista.

Johdon tuki -yksikkö antaa tarkemmat ohjeet tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisistä suuntaviivoista.

35 §
Osastopäällikön ja erillisyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomaiselle osaston toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia kuulu 34 §:n 7 kohdan mukaan ministerin tai kansliapäällikön ratkaistaviin;

2) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

3) osaston toimialaan kuuluvan valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämistä, palauttamisvelvollisuutta ja takaisinperintää, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa, sekä avustuspäätösten vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia, avustuksen siirtoa ja avustuksen käyttöajan pidentämistä;

4) osaston käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä 24 §:n 1 momentissa tarkoitettujen selvityshenkilöiden asettamista lukuun ottamatta;

5) osaston toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteerien palkkioiden vahvistamista siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettaviin asioihin;

6) viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisen asiakirjojen saamiseen sekä muussa lainsäädännössä tarkoitettua ministeriön lupaa salaisten tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamiseen;

7) virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston tai ministeriön nimitettävälle ministeriön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi, jos asia kuuluu ministeriön ratkaistavaksi; sekä

8) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkalla.

Mitä edellä todetaan osastopäälliköstä, sovelletaan vastaavasti myös erillisyksikön päällikköön.

37 §
Sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) lakisääteisen työeläkevakuutuksen laskuperusteita; sekä

2) vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuutuksenvälittäjien toimintaan liittyvien säännösten ja ohjeiden antamista.

38 §
Turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö ratkaisee 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat tartuntatautien valvontaan tarkoitetun määrärahan ja terveysvalvontaan tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman vahvistamista sekä rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten ja sopimusten tekemistä.

38 a §
Yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Yhteisöt ja toimintakyky -osaston osastopäällikkö ratkaisee 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelua ja vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanoa;

2) rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen avustusten takaisinperintää; sekä

3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 41 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamista.

39 §
Työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee työsuojeluviranomaisena samoin kuin 35 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista työsuojeluhallinnolle;

2) työ- ja tasa-arvo-osaston tulosryhmien ja virkamiesten sijoituspaikkakuntaa;

3) ministeriön puhevallan käyttämistä sen toimiessa työsuojeluviranomaisena; sekä

4) Euroopan unionin rakennerahastohankkeita.

48 §
Lähimmän esimiehen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla;

2) ylityömääräystä ja ylityökorvausta; sekä

3) vuosilomia 45 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja vuosilomakorvauksia lukuun ottamatta.

Virkamiehen 1 momentissa tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia kansliapäällikkö, osastopäällikkö, erillisyksikön tai yksikön päällikkö ja tulosryhmän päällikkö. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa tässä tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia myös ryhmän esimies.

Kansliapäällikköä koskevan asian ratkaisee hallintoyksikön hallintopalveluryhmän päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Kansliapäällikkö
Kirsi Varhila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.