287/2020

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2017) 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1154/2017, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;

2) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;

3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;

4) Säteilyturvakeskus;

5) sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta;

6) työterveyslaitos;

7) työsuojeluhallinto;

8) Alko Oy;

9) työsuojelurahasto;

10) Työllisyysrahasto;

11) työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta;

12) Lääkkeiden hintalautakunta;

13) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus;

14) terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto;

15) Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen;

16) STUK International Oy;

17) FinnHEMS Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriössä on seuraavat osastot:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto;

2) sosiaaliturva- ja vakuutusosasto;

3) turvallisuus ja terveys -osasto;

4) yhteisöt ja toimintakyky -osasto;

5) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto;

6) työ- ja tasa-arvo-osasto.

Osastojen ulkopuolella ovat erillisyksiköinä johdon tuki -yksikkö, hallintoyksikkö, viestintäyksikkö ja kansainvälisten asioiden yksikkö.

Osastojen ja erillisyksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osastot voivat jakautua yksiköihin ja tulosryhmiin ja erillisyksiköt voivat jakautua tulosryhmiin. Osaston ja erillisyksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai erillisyksikön päällikkö vahvistaa.

Sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön alaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Kansliapäällikkö
Kirsi Varhila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.