284/2020

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (1322/2007) 1–3 § sekä

muutetaan 4, 6 ja 8 §, 17 §:n 2 momentti ja 19 § seuraavasti:

4 §
Perusselvitys

Ulosottohakemuksen saavuttua ulosottoviranomaiselle selvitetään ulosottorekisterissä olevat vastaajaa koskevat tiedot.

Jos ulosottorekisterissä ei ole vastaajaa koskevia tietoja tai ne eivät ole ajan tasalla, ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla selvitetään väestötietojärjestelmään, veroviranomaisen ja työvoimaviranomaisen tietojärjestelmiin sekä tulotietojärjestelmän tulorekisteriin merkityt vastaajan olinpaikkaa, tuloja ja omaisuutta koskevat tiedot.

6 §
Ulosoton kohde ja rekisteriselvitys suppeassa ulosotossa

Ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua omaisuutta ovat velallisen rahavarat ja rahasaatavat.

Ulosottomies etsii ulosottokaaren 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuloa ja omaisuutta ulosottorekisteristä sekä ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisen ja työvoimaviranomaisen tietojärjestelmistä sekä tulotietojärjestelmän tulorekisteristä.

Ulosottokaaren 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua rekisteriselvityksiä vastaava toimi on sitä varten perustetun tai ylläpidettävän ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuva velallisen varallisuustietojen tarkastaminen talletuspankista. Varallisuustietojen tarkastaminen talletuspankista on mahdollista vain, jos ulosottokaaren 3 luvun 64 §:ssä säädetyt yleiset edellytykset tietojen hankkimiselle sivulliselta täyttyvät.

8 §
Ennakkoilmoitus

Velalliselle annettavaan ulosmittauksen ennakkoilmoitukseen merkitään:

1) tarpeelliset asianhallintatiedot;

2) ulosmittaustoimituksen aika ja paikka, sekä se, kuka on vastaava ulosottoylitarkastaja tai ulosottotarkastaja, ja tämän tarvittavat yhteystiedot;

3) ulosmittauksen kohde, ulosmittaukseen liitettävät asiat sekä toistuvaistulon ulosmittauksessa, ulosmitattavan tulonosan ja ulosmittaamatta jätettävän tulonosan määräytymisperusteet;

4) ilmoitus, että velallinen voi estää ulosmittauksen maksamalla velan taikka esittää ulosmitattavaksi muuta omaisuutta sekä antaa ulosmittausta varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä viimeistään ulosmittaustoimituksessa;

5) ilmoitus siitä, että velallisen poissaolo ei estä ulosmittauksen toimittamista;

6) kutsu toimitukseen, jos se tulee ulosottokaaren 3 luvun 34 §:n mukaan antaa.

17 §
Tilitysmenettely

Varat siirretään ulosottomiehen virkavarojen tililtä tilisiirtona hakijan ilmoittamalle tilille. Jollei hakija ole ilmoittanut tiliä, varat tilitetään hakijan ilmoittamaan tilitysosoitteeseen maksuosoituksena. Jos hakijan tilitysosoitetta ei tiedetä, varat säilytetään ja tilitetään noudattaen mitä ulosottokaaren 6 luvun 22 ja 23 §:ssä säädetään.

19 §
Erikseen talletus

Ulosottokaaren 6 luvun 23 §:ssä tarkoitettu varojen erikseen talletettava huomattava määrä on 30 000 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020. Asetuksen 4 ja 6 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa erikseen talletettuina olleisiin varoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2020

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Veikko Minkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.