184/2020

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin valtion talousarviosta annetun lain 7 c § on laissa 689/2001:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuvista kustannuksista maksettavien avustusten käyttötarkoituksesta, enimmäismääristä ja myöntämismenettelyistä.

Avustuksiin sovelletaan tämän asetuksen lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Määritelmät

Mitä tässä asetuksessa säädetään:

1) hallin alueellisesta pyyntikiintiöstä, koskee metsästyslain (615/1993) 10 §:n 2 momentin nojalla annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella metsästysvuodeksi vahvistettua alueellista hallin kiintiötä;

2) poistetusta hallista, koskee halliurosta, joka on aiheuttanut vahinkoa kalastus- tai kalankasvatustoiminnalle ja joka on sen takia poistettu kalanpyydyksestä tai kalankasvatuslaitoksesta tai enintään 200 metrin etäisyydeltä niistä siten, että rysän osalta etäisyys lasketaan pyydyksen muusta osasta kuin johtoaidasta;

3) alkukäsittelystä, koskee kaupallisen kalastajan ja kalankasvatusyrityksen toimenpiteitä poistetun hallin siirtämiseksi rantaan edelleen kuljetettavaksi tai toimitettavaksi loppukäsittelyyn sekä tutkimustarkoituksiin tapahtuvaa alaleuan ottamista näytteeksi ja näytteiden lähettämistä Luonnonvarakeskukselle;

4) loppukäsittelystä, koskee menettelyä, jossa viranomainen tai yksityinen toimija käsittelee poistetun hallin lopullisesti hyljetuotteiden kauppaa ja riistaeläinten käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti ja jossa poistetun hallin sukupuoli kirjataan luotettavalla tavalla;

5) todistuksesta, koskee julkishallinnon toimihenkilön sekä kalastuksenvalvojan kokeen suorittaneen kalastuksen valvojan tai valtionapua saavan järjestön toimihenkilön antamaa todistusta siitä, että kyseinen poistettu halli on käsitelty loppukäsittelyn edellyttämällä tavalla;

6) kuljetuskustannuksista, koskee niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat poistetun hallin alkukäsittelyn jälkeisestä kuljettamisesta loppukäsittelyyn aiheutuneita kustannuksia;

7) loppukäsittelymaksusta, koskee poistetun hallin loppukäsittelystä perittävää maksua.

3 §
Avustuksen saajat ja käyttötarkoitus

Avustusta voidaan myöntää 1 ryhmään kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle ja 2 ryhmään kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle, jonka itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 3 000 euroa, sekä kalankasvatusta harjoittavalle yritykselle hallin alueellisen pyyntikiintiön mukaisesti poistettujen hallien alkukäsittely- ja kuljetuskustannuksiin sekä loppukäsittelystä aiheutuviin kustannuksiin.

4 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustusta voidaan myöntää enintään 400 poistetun hallin käsittelemiseksi tämän asetuksen mukaisesti vuodessa.

Avustus poistetun hallin alkukäsittelystä on 250 euroa ja kuljettamisesta 100 euroa. Avustus loppukäsittelystä on 150 euroa, jos poistettu halli haudataan maahan, ja muulle loppukäsittelystä vastaavalle taholle toimitettaessa sen perimän loppukäsittelymaksun suuruinen, kuitenkin enintään 300 euroa. Avustus todistuksesta on siitä perityn maksun suuruinen, kuitenkin enintään 50 euroa poistettua hallia kohden.

Kuljetuskustannuksiin avustus voidaan myöntää vain, jos poistettu halli kuljetetaan loppukäsittelyä varten vähintään 20 kilometrin etäisyydelle paikasta, jossa se on nostettu maihin.

5 §
Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää avustukset maa- ja metsätalousministeriön sille valtion talousarviossa osoittamista määrärahoista.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää avustuksen hakuajasta sekä myöntää ja maksaa avustusta sille toimitettujen hakemusten perusteella.

Avustushakemus on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen kuukauden kuluessa kunkin halliuroksen poistamisesta.

6 §
Hakemuksen sisältö

Avustuksen hakijan on esitettävä asian arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Hakemuksessa ja sen liitteissä on oltava:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) alkukäsittelyä koskeva selvitys erityisesti siitä, mistä halliuros on poistettu, tieto lähimmän kalanpyydyksen tai kalankasvatuslaitoksen sijainnista, tieto poistetun hallin hukkumisesta sekä hakijan vahvistus siitä, että poistetusta hallista tutkimusnäytteenä otettu alaleuka on lähetetty Luonnonvarakeskukselle;

3) tarvittaessa selvitys kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista eli tieto siitä, missä poistettu halli on alkukäsitelty ja mihin se on kuljetettu loppukäsittelyä varten; sekä

4) tarvittavat todistukset, tieto poistetun hallin sukupuolesta ja tositteet poistetun hallin loppukäsittelystä ja mahdollisista loppukäsittelymaksuista sekä muut maksatusta koskevat tarpeelliset tiedot.

7 §
Avustuksen ehdot

Sen lisäksi, mitä valtion talousarviossa, valtionavustuslaissa ja tässä asetuksessa säädetään, avustuksen saaja on velvollinen noudattamaan avustuksen myöntämis- ja maksatuspäätöksissä mainittuja avustuksen käyttämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Kalatalousneuvos
Risto Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.