179/2020

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 276/2018, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/362; EUVL L 67, 5.3.2020, s. 116
Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/363; EUVL L 67, 5.3.2020, s. 119

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Neuvotteleva virkamies
Tarja-Riitta Blauberg

Liite 1

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
1a. Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b. Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat
2a. Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b. Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c.a) Työstettäväksi tarkoitetut alumiiniseokset, joiden painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä 1)
2c.b) Alumiiniseokset, jotka eivät sisälly 2c. a kohtaan ja joiden painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä1a) 2)
3. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä 1)
4a. Laakerikuoret ja helat Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b. Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osat Poikkeuksen sovelta-misala ja soveltamisen päättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
5a. Lyijy suurjännitejärjestelmien akuissa2a), joita käytetään ainoastaan M1- ja N1-luokan ajoneuvojen käyttövoimana Ennen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
5b. Lyijy sellaisten akkusovellusten akuissa, jotka eivät sisälly 5a- kohtaan 1) X
6. Tärinänvaimentimet Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X
7a. Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissäkäytettävien elastomeerienvulkanointi- ja stabilointiaineet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b. Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissäkäytettävien elastomeerienvulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c. Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissakäytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettumarkkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009
8a. Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektronisille piirilevyille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektronisten piirilevyjen pintakäsittelyyn Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8b. Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektronisten piirilevyjen juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamatta Ennen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8c. Lyijy alumiinielektrolyyttikondensaattoreidenliitäntöjen pintakäsittelyaineissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8d. Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijyilmamassa-antureissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8e. Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia) 2) X
8f. a) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8f. b) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä, muualla kuin ajoneuvojen johdinsarjojen liittimien kytkentäalueella Ennen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
8g. a) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa Ennen 1 päivää lokakuuta 2022 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
8g. b) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa, kun sähköliitäntä koostuu jostakin seuraavista: i) puolijohdeteknologian solmupiste, joka on vähintään 90 nm, ii) yksi puolijohdepala, jonka koko on vähintään 300 mm2 missä tahansa puolijohdeteknologian solmupisteessä, iii) pinotut puolijohdepalaryhmät, joissa yksi puolijohdepala on vähintään 300 mm2 tai piivälittäjä vähintään 300 mm2. 2)1 päivää lokakuuta 2022 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
8h. Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun teho-puolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A/mm2 mikrosirun pinta-alaa kohden Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8i. Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8j. Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
8k. Lämmityslaitteiden juotteet, joissa kuumennusvirta seinämäpaksuudeltaan enintään 2,1 mm olevien laminoitujen lasien yksittäisten levyjen juotosliitosta kohti on 0,5 A tai suurempi. Tämä poikkeus ei koske välikerrospolymeeriin upotettuihin liittimiin käytettäviä juotoksia. Ennen 1 päivää tammikuuta 2024 tyyppi-hyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 4)
9. Venttiilien istukat Ennen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10a. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä.Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä:– hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,– kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa. X 5) (muissa osissa kuin moottorinpietso-komponenteissa)
10b. Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissaeristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10c. Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissakondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DC Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat
10d. Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissakondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2017 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat
11. Pyrotekniset sytyttimet Ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12. Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2 -päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpö Ennen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X

C. Kuudenarvoinen kromi

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamis-ala ja soveltamisenpäättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
13a. Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b. Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14. Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena seuraavien absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa: i) jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on alle 75 W tasaisissa käyttöolosuhteissa, ii) jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on 75 W tai suurempi tasaisissa käyttöolosuhteissa, iii) jäähdytyskoneet, jotka on suunniteltu toimimaan täysin muulla kuin sähkölämmittimellä. Ennen 1 päivää tammikuuta 2020 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat Ennen 1 päivää tammikuuta 2026 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat. X

D. Elohopea

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisenpäättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
15a. Ajovalosovellusten purkauslamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X
15b. Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytytajoneuvot ja niiden varaosat X

E. Kadmium

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisenpäättymisaika Merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi
16. Sähköajoneuvojen akut Varaosat ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta2008

1) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2021.

1a) Sovelletaan alumiiniseoksiin, joihin lyijyä ei ole lisätty tarkoituksellisesti vaan sitä esiintyy kierrätetyn alumiinin käytön vuoksi.

2) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2024.

2a) Järjestelmät, joiden jännite on suurempi kuin 75 V DC, siten kuin ne määritellään tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/95/EY (EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10).

4) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

5) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a–8j kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

– Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

– Sellaisiin varaosiin, jotka on saatettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 4 §:n 1 momentissa säädettyä kieltoa. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasapainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.