178/2020

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (716/2014) 4 §:n 1 momentti väliaikaisesti ja

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 10 a, 10 b, 11 a ja 18 a § seuraavasti:

4 §
Avustusta koskevat Euroopan unionin säännökset

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä noudatetaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ellei jäljempänä säädetä, että avustus myönnetään de minimis -tukena tai tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena.


10 a §
Kehittämistoimenpiteisiin hyväksyttävät menot markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa

Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään, jos käsillä on covid-19-epidemian aiheuttama markkina- ja tuotantohäiriötilanne, kehittämistoimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) palkkamenoihin, lukuun ottamatta työnantajamaksuja;

3) tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menoihin;

4) prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 50 prosenttia 2 kohdan mukaisista palkkamenoista.

Hankkeen 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset menot korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin menoihin perustuen.

Menoihin, joista 1 momentin 4 kohdan prosenttimääräistä korvausta maksetaan, sisältyvät:

1) työnantajamaksut;

2) työterveysmenot;

3) hankkeen käyttöön varatuista rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot;

4) matkamenot; sekä

5) kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot.

10 b §
Tilanneanalyysin hyväksyttävät menot markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa

Covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa, avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen. Tilanneanalyysilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan nykytilannetta ja kehittämistoimenpiteitä koskevaa analyysia covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.

Tilanneanalyysin tekemiseen avustusta voidaan myöntää:

1) laskennallisiin palkkamenoihin;

2) prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 50 prosenttia 1 kohdan mukaisista palkkamenoista.

11 a §
Avustuksen enimmäismäärä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä säädetään, yrityksen kehittämisavustuksen määrä 10 b §:ssä tarkoitetun tilanneanalyysin tekemiseen 10 a §:ssä tarkoitetussa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa voi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 10 000 euroa.

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä kehittämistoimenpiteisiin 10 a §:ssä tarkoitetussa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa voi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 100 000 euroa.

Avustus 10 a §:ssä tarkoitetussa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa myönnetään de minimis -tukena tai tilapäisistä puitteista valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa annetun komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena.

18 a §
Avustuksen maksaminen markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa

Poiketen siitä, mitä 18 §:ssä säädetään, avustuksen ennakkoa voidaan 10 a §:ssä tarkoitetussa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa maksaa perustellusta syystä enintään 70 prosenttia myönnetyn avustuksen määrästä. Ennakko maksetaan hankkeen ensimmäisenä maksueränä.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitussihteeri
Emmi Äijälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.