101/2020

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2020

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen (1337/2011) 19 ja 49 §, sellaisina kuin ne ovat, 19 § asetuksessa 741/2019 ja 49 § asetuksessa 1129/2016, sekä

lisätään asetukseen uusi 46 b ja 49 a §, seuraavasti:

19 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa, henkilöstövoimavarojen ohjausta sekä muuten laaja-alaisesti hallinnonalan henkilöstöä;

2) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamista;

3) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksia ja heille suoritettavia korvauksia;

4) asevelvollisuuslain (1438/2007) 8 luvussa tarkoitettua maanpuolustusvelvollisuuteen perustumatonta palvelusta;

5) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä hallinnonalan neuvotteluviranomaisen toimintaa;

6) vuosien 1939–1945 sotien veteraaneja ja sotavainajia;

7) materiaalipolitiikkaa ja sen hankeohjausta, puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamista, vienninedistämistä, maanpuolustusta tukevaa huoltovarmuutta, ulkomaisia yritysostoja, hankintoja ja kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

8) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

9) yhteistoimintaa puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa;

10) strategisten hankkeiden valmistelua, ohjausta, yhteensovittamista ja ulkoista tarkastusta;

11) tietoyhteiskuntaa, taajuushallintaa ja digitalisaatioteknologiaa sekä tietohallintoa, tietoverkkoja ja teknistä tietoturvallisuutta niiltä osin, kuin ne eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

12) tiedonhallintaa siltä osin kuin se ei kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

13) maanpuolustuksen järjestelyiden ja etujen yhteensovittamista muihin yleisiin ja yksityisiin etuihin, alueiden ja tilojen käyttöä ja ylläpitoa sekä kiinteistöinvestointeja;

14) kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, energianhallintaa ja hallinnonalan päästövelvoitteiden saavuttamista;

15) puolustushallinnon kiinteistöjen omistaja- ja ylläpito-organisaatioita;

16) eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetussa laissa (470/2019) tarkoitettuja lupa-asioita, valtion etuosto-oikeutta ja kiinteän omaisuuden tai erityisen oikeuden lunastusta;

17) controller-toimintoa.

Controller toimii ministeriön ja hallinnonalan virastojen ylimmän johdon päätöksenteon tukena.

Edellä 1 momentin 5, 6 ja 17 kohdassa tarkoitetut asiat ovat suoraan resurssipoliittisen osaston osastopäällikön alaisuudessa.

46 b §
Materiaaliyksikön johtajan ratkaisuvalta

Materiaaliyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain (282/2012) 22 §:ssä tarkoitetut puolustustarvikemäärittelyä koskevat asiat.

49 §
Henkilöstöyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat puolustushallinnon palkkausehtoja tai niihin verrattavia palvelussuhteen ehtoja, joista ministeriö lainsäädännön tai virkaehtosopimusten nojalla päättää.

49 a §
Neuvottelujohtajana toimivan hallitusneuvoksen ratkaisuvalta

Neuvottelujohtajana toimiva hallitusneuvos ratkaisee virka- ja työehtosopimustoimintaa ja hallinnonalan neuvotteluviranomaisen toimintaa koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitusneuvos
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.