89/2020

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2020

Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aselain (1/1998) 42 c, 89, 103 ja 119 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 42 c § laissa 724/2019, 89 ja 119 a § laissa 623/2017 sekä 103 § laeissa 532/2007, 124/2011, 764/2015 ja 623/2017, seuraavasti:

42 c §
Aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen poliisille

Aseluvanhaltijan on ilmoitettava aseen tai sen osan hankkimisesta, lainaamisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta poliisille 30 päivän kuluessa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai 119 a §:ssä tarkoitettua sähköistä asiointia käyttäen.

Ilmoituksessa on esitettävä:

1) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitiedot;

2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi, osoite ja syntymäaika;

3) korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi;

4) ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaksiantajan ja lainaksisaajan nimi, osoite ja syntymäaika;

5) säilyttäjän ja säilytyspaikan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, jos ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai ampuma-aseen kokoamisen mahdollistavat aseen osat säilytetään muutoin kuin tilapäisesti 106 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla muun kuin ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun luvanhaltijan luona;

6) tieto ampuma-aseen muuntamisesta, jos ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muuttuu taikka ase deaktivoidaan tai hävitetään;

7) hankkimisen, lainaamisen, valmistamisen tai muuntamisen ajankohta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava myös luovuttajan tai lainaksiantajan luovutuksen, lainaamisen tai lainasta palauttamisen yhteydessä, jos luovuttaja tai lainaksiantaja on 20 §:ssä tarkoitettu asealan elinkeinoluvan haltija.

Ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan lainaksiantaja saa jättää 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemättä, jos ase tai sen osa on lainaksisaajan hallussa enintään 30 päivän ajan lainaksiantamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamista koskevista menettelyistä ja ilmoitusten sisällöstä.

89 §
Luovutusilmoitus

Sen, joka luovuttaa pysyvästi toiselle ampuma-aseen tai aseen osan, on tehtävä 30 päivän kuluessa luovuttamisesta asiasta ilmoitus poliisilaitokselle. Ilmoitus voidaan tehdä sähköistä asiointia käyttäen.

Ase-elinkeinonharjoittajien välisestä luovutuksesta on tehtävä ilmoitus 10 päivän kuluessa sähköistä asiointia käyttäen poliisin asetietojärjestelmään.

Äänenvaimentimen luovutuksesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, ellei luovutuksensaajan oikeus hankkia äänenvaimennin perustu äänenvaimentimelle annettuun aselupaan tai luovuttajan hallussapito-oikeus perustu äänenvaimentimelle annettuun ase- tai rinnakkaislupaan.

Ilmoituksessa on esitettävä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävät tiedot.

103 §
Ampuma-aserikkomus

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) laiminlyö 22 §:n 1 momentissa, 24 §:n 2 momentissa, 89 §:ssä tai 111 §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai 59 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa säilytystiloja koskevista muutoksista,

2) laiminlyö 42  c §:n 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden,

3) laiminlyö 42  c §:n 1 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 42  d §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille ampuma-ase tai aseen osa tai ulkomailta hankittu tai yksityisesti valmistettu tai muunnettu ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa taikka 42  d §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää poliisille pyynnöstä ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa,

4) laiminlyö 42  d §:n 2 momentissa taikka 90 tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa lupatodistus poliisille, 74 §:n 3 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää tai luovuttaa Euroopan ampuma-asepassi poliisille taikka 96 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden luovuttaa lupatodistus, kortti sekä hyväksyntä tai suostumus poliisille,

5) laiminlyö 70 §:ssä säädetyn velvollisuuden tehdä ilmoitus aseen osan, tehokkaan ilma-aseen tai deaktivoidun aseen hankkimisesta taikka esittää aseen osa, tehokas ilma-ase tai deaktivoitu ase poliisille,

6) laiminlyö valvontavelvollisuutensa annettuaan ampuma-aseen 88 §:n nojalla toisen käytettäväksi,

7) säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta,

8) tekee ampuma-aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan pysyvästi toimintakelvottomaksi taikka laiminlyö 108 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 112 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisille,

9) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa ampuma-ase yksityiseen valmistamislupaan 110 §:n 2 momentin nojalla sisällytetyn ehdon mukaisesti taikka

10) laiminlyö 117 §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää lupatodistus tai Euroopan ampuma-asepassi taikka lupatodistuksen tai Euroopan ampuma-asepassiin merkittyjen lupien nojalla hallussa pidetyt ampuma-aseet, aseen osat, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset,

on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon.

119 a §
Sähköinen asiointi

Edellä 22 ja 25 §:ssä, 42 §:n 2 momentissa, 42  c §:n 1 ja 3 momentissa, 70 §:n 3 momentissa ja 89 §:ssä tarkoitettu sähköinen asiointi edellyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua tunnistusvälinettä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020. Sen 42 c §:n 3 momentti ja 103 §:n 2 kohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2024.

Mitä 42 c §:n 1 momentissa ja 89 §:ssä säädetään sähköisestä asioinnista, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2024. Ennen 89 §:ssä tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista pykälässä tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella. Ennen 42 c §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa. Poiketen kuitenkin siitä, mitä 42  c §:ssä säädetään, ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2024.

HE 101/2019
HaVM 2/2020
EV 2/2020

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.