87/2020

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevan kokeilun järjestämiseen, jossa poiketaan Opetushallituksen antamista määräyksistä 785 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten 284 euroa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 284 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 284 euroa;

5) päätös riittävistä opinnoista antaa vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta, steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta tai montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta 420 euroa;

6) päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 353 euroa;

7) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 5 §:ssä tarkoitettu erivapauspäätös rehtorin tai opettajan kelpoisuusvaatimuksista 400 euroa;

8) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu 256 euroa;

9) edellä 8 kohdassa mainitun tutkinnon osan uusiminen 87 euroa;

10) osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:

a) tutkintolautakunnalle suoritettava tutkintokohtainen osallistumismaksu 227 euroa;

b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle suoritettava, tutkintokohtainen osallistumismaksu 114 euroa;

11) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 227 euroa;

12) kopio kadonneesta tai tuhoutuneesta kohdissa 1–11, 14–16 ja 2 §:n 1 momentin 1–6 kohdissa tarkoitetusta luvasta, todistuksesta tai päätöksestä taikka vahvistus suoritetusta tutkinnosta 25 euroa;

13) käsittelymaksu hakijan peruuttaessa 1–7 kohdassa ja 2 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen, jolloin hakemus ei johda Opetushallituksen maksulliseen päätökseen 70 euroa;

14) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 11 §:ssä tarkoitettu todistus Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta 114 euroa;

15) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 18 ja 20 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 160 euroa;

16) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 149 euroa;

17) oikeustulkkirekisteristä annetun lain (1590/2015) 5 §:n 1 momentissa ja 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hakemusten käsittelystä 400 euroa.

Maksu peritään myös silloin kun 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetaan kielteiset päätökset.

Edellä 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnastetaan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (1385/2015) nojalla. Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä tapauksissa hakijalle maksuton.

2 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii niiden omakustannus- arvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioimaan oikeutetun henkilön merkitseminen arvioijarekisteriin 66 euroa;

2) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tutkinnon tason rinnastamisesta 279 euroa, mainitun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottaman virkakelpoisuuden rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin 420 euroa. Jos hakijalle annetaan viimeksi mainitussa momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullinen mainitun lain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettu rinnastamispäätös 55 euroa;

3) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu tunnustamispäätös 420 euroa. Jos hakijalle annetaan mainitussa momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullinen mainitun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ammattipätevyyden tunnustamispäätös 55 euroa;

4) osallistuminen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) 7 §:ssä tarkoitettuun auktorisoidun kääntäjän tutkintoon 504 euroa;

5) todistus auktorisoinnista, joka annetaan

a) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 126 euroa;

b) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 168 euroa;

c) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 264 euroa;

6) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 120 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään;

7) edellä 1 §:n 1 momentin kohdassa 17 mainitun rekisterimerkinnän uusimismaksu 200 euroa.

Maksu peritään myös silloin kun 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetaan kielteiset päätökset.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnastetaan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain nojalla. Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä tapauksissa hakijalle maksuton.

3 §

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus perii kiinteän julkisoikeudellisen maksun yliopistolain (558/2009) 87 §:ssä ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 62 §:ssä tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioinnista. Arvioinnista perittävät maksut ovat:

1) 35 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on vähintään 20 000;

2) 30 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on alle 20 000;

3) 15 000 euroa, jos kyseessä on uusinta-arviointi.

4 §

Ylioppilastutkintolautakunta perii kiinteän julkisoikeudellisen maksun ylioppilastutkinnosta annetun lain (502/2019) 20 §:n mukaisesti seuraavista suoritteista:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta: 14 euron suuruinen kiinteä kokelaskohtainen perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 28 euron suuruinen kiinteä koekohtainen osallistumismaksu. Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon peritään jokaiselta tutkintokerralta.

2) koesuorituksen arvostelua koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelystä peritään 50 euroa. Maksun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa pistemäärän tai arvosanan korottamiseen.

5 §

Suoritteita, jotka Opetushallitus ja sen erillisyksikköinä toimivat Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Ylioppilastutkintolautakunta (erillisyksiköt) hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalien ja julkaisujen tuottaminen sekä niihin liittyvä kustannustoiminta;

3) kansainvälisten vierailujen järjestämiseen ja koulutusvientiin liittyvät palvelut;

4) Opetushallituksen ja sen erillisyksikköjen rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu sekä sähköiset tietotuotteet;

5) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset ja tiedonkeruupalvelut sekä muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut arvioinnit ja julkaisut;

6) ilmoitukset Opetushallituksen julkaisuissa;

7) Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden toimitilojen ja laitteiden käyttö;

8) kopiot- ja muut jäljennökset sekä niiden käännökset lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuja suoritteita ja 6 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

10) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne koskevat Opetushallituksen toimialaan liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan järjestämistä ja tukemista.

Edellä 1 momentin kohdassa 9 tarkoitetuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös omakustannusarvon perusteella.

Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

6 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Opetushallitus ottaen huomioon, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille tai toimeksianto- tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (1296/2019).

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2020

Opetusministeri
Li Andersson

Lainsäädäntöneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.