76/2020

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 14 b §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1067/2019,

muutetaan 2, 10 ja 11 §, 28 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 45, 53 ja 57 §, sellaisina kuin niistä ovat 2, 10 ja 53 § asetuksessa 594/2017, 11 § asetuksessa 1067/2019 ja 57 § asetuksessa 684/2017, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 594/2017 kumotun 28 §:n tilalle uusi 28 §, seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:ssä tarkoitettuja ministeriön osastoja ja muita toimintayksiköitä ovat konserniohjausosasto, palveluosasto, tieto-osasto, verkko-osasto, ministeriön viestintä ja kansainvälisten asioiden yksikkö erillisyksikkönä.

Mitä jäljempänä säädetään osastosta, koskee soveltuvin osin myös ministeriön viestintää.

10 §
Konserniohjausosaston tehtävät

Konserniohjausosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialan asiat, jotka koskevat:

1) talous- ja henkilöstöresursseja;

2) talousarviota ja toiminnan suunnittelua;

3) ministeriön tulosjohtamista, hallinnonalan tulosohjausta, tulostavoitteita ja niiden seurantaa;

4) säädösten laadun valvontaa ja säädösprosessia;

5) strategioiden valmistelua;

6) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden ja tehokkuuden valvontaa;

7) veroja ja maksuja, talousarvion mukaisia palveluiden ostoja, hinnoittelujärjestelmiä ja valtionavustuksia;

8) valtionyhtiöiden omistajaohjausta, rahastoja ja liiketoiminnan kehittämistä;

9) taloudellisia vaikutusarvioita;

10) henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä;

11) yleisiä hallinto- ja oikeusasioita sekä tietohallintoa;

12) tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan yhteensovittamista ja hankintoja;

13) ministeriön sekä sen toimialan virastojen ja laitosten suunnittelu-, seuranta- ja raportointijärjestelmien laadun sekä riskienhallinnan valvontaa;

14) hallinnonalan toimintayksiköiden taloutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevien tietojen arvioimista;

15) hallinnonalan raportoinnin, riskienhallinnan ja ennakoinnin kehittämistä luotettavaksi, korkealaatuiseksi ja riittäväksi;

16) kansliapäällikölle tuotettavia asiantuntijapalveluita ja selvityksiä hallinnonalan toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta;

17) osastoille ja hallinnonalan virastoille ja laitoksille annettavia asiantuntijapalveluita riskienhallinnan kannalta taloudellisesti merkittävissä asioissa; ja

18) muita asioita, jotka eivät kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

11 §
Konserniohjausosaston yksiköt

Konserniohjausosastossa on seuraavat yksiköt:

1) talouskehitysyksikkö;

2) hallintoyksikkö; ja

3) ohjausyksikkö.

Kansainvälisten asioiden yksikkö
28 §
Kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Kansainvälisten asioiden yksikkö on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva yksikkö. Kansainvälisten asioiden yksikön tehtäviin kuuluu kansainvälisten asioiden ja Euroopan unionia koskevien asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen.

Kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa siitä, että 1 momentissa tarkoitettujen asioiden hoito on ministeriössä laadukasta ja tuloksellista.

45 §
Virkamatkamääräys

Ministeri antaa valtiosihteerille, erityisavustajille ja kansliapäällikölle virkamatkamääräyksen. Kansliapäällikkö antaa osastopäällikölle, viestintäjohtajalle, kansainvälisten asioiden yksikön johtajalle sekä muille välittömille alaisilleen virkamatkamääräyksen.

Osastopäällikkö antaa yksikön johtajalle virkamatkamääräyksen. Viestintäjohtaja antaa virkamatkamääräyksen ministeriön viestinnän virkamiehelle. Muulle virkamiehelle matkamääräyksen antaa yksikön johtaja.

53 §
Vuosilomat

Ministeri vahvistaa kansliapäällikön vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa osastopäälliköiden, viestintäjohtajan ja kansainvälisten asioiden yksikön johtajan vuosilomajärjestyksen ja vuosilomat.

Yksikön johtajien vuosilomajärjestyksen vahvistaa asianomainen osastopäällikkö.

Muiden virkamiesten vuosilomat vahvistaa asianomainen yksikön johtaja tai muu vastaava esimies.

57 §
Kansliapäällikön ja osastopäälliköiden sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö tai muu valtioneuvoston nimittämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies.

Osastopäällikön sijaisena kaikissa työnantaja-, talous- ja henkilöstöasioissa toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa osastopäällikön sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies.

Viestintäjohtajan sijaisena kaikissa työnantaja-, talous- ja henkilöstöasioissa toimii kansliapäällikön määräämä ministeriössä esimiehenä toimiva virkamies. Muissa asioissa viestintäjohtajan sijaisena voi toimia muu kansliapäällikön määräämä virkamies.

Yksiköiden johtajien sijaiset kaikissa työnantaja-, talous- ja henkilöstöasioissa määrää osastopäällikkö ministeriön esimiestehtävissä toimivista virkamiehistä osastonsa osalta ja kansliapäällikkö kansainvälisten asioiden yksikön osalta. Muissa asioissa yksikön johtajan sijaisena voi toimia muu osastopäällikön tai kansliapäällikön määräämä virkamies.

Hallintoyksikössä hallintojohtajan sijaisena työnantaja-asioissa voi kuitenkin toimia muukin kuin esimiestehtävässä toimiva hallintoyksikön työnantajavirkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Hallintojohtaja
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.