72/2020

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään elintarvikelain (23/2006) sekä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston ilmoituksesta sekä laitoksen ja itujen alkutuotantopaikan hyväksymishakemuksesta. Asetuksessa säädetään myös elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä, laitoksen ja itujen alkutuotantopaikan hyväksymispäätöksestä ja ehdollisesta hyväksymisestä sekä eräistä virkatehtävissä edellytetyistä kelpoisuusvaatimuksista.

2 luku

Elintarvikealan toiminnan ilmoittaminen valvonnan piiriin

2 §
Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Elintarvikelain 22 §:n 1 momentin mukaisesta alkutuotantopaikan ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus;

3) alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi;

4) tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on myös ilmoitettava edellä 1 momentin mukaisissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Poronhoitolain (848/1990) 6 §:n mukainen paliskunta voi tehdä ilmoituksen porotaloutta harjoittavan alkutuotannon toimijan puolesta.

Alkutuotantopaikan ilmoituksen vastaanottava valvontaviranomainen voi pyytää toimijalta muita tarpeellisia selvityksiä.

3 §
Itujen alkutuotantopaikan hyväksymishakemus

Elintarvikelain 22 a §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa itujen alkutuotantopaikan hyväksymistä varten on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi;

4) harjoitettava toiminta ja sen laajuus;

5) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta;

6) kuvaus omavalvonnasta.

Hakemukseen on liitettävä myös pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu.

4 §
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikelain 13 §:n 1 momentin mukaisesta elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite;

4) harjoitettava toiminta ja sen laajuus;

5) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta;

6) kuvaus omavalvonnasta.

Tori- tai muun ulkoalueen haltija voi tehdä ilmoituksen elintarvikehuoneistosta sisältäen kuvauksen alueella harjoitettavasta toiminnasta.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen vastaanottava valvontaviranomainen voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

5 §
Laitoksen hyväksymishakemus

Elintarvikelain 13 §:n 2 momentin mukaisesta laitoksen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta, joka on toimitettava liitteineen valvontaviranomaiselle kahtena kappaleena, on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) laitoksen nimi ja käyntiosoite;

4) harjoitettava toiminta ja sen laajuus;

5) selvitys mahdollisesta tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi;

6) selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä;

7) kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous- ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista;

8) toiminnan aloittamisajankohta;

9) kuvaus omavalvonnasta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenee laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Laitoksen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi:

a) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit;

b) henkilökunnan, mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, kulkureitit;

c) vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu;

d) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat.

2) tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

Laitoksen hyväksyvä valvontaviranomainen voi pyytää hakijalta muita hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä ja asiakirjoja.

3 luku

Elintarvikealan toiminnan liittäminen valvonnan piiriin

6 §
Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen Ruokaviraston ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin, joka tehdään elintarvikelain 47 §:n mukaisen valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti.

7 §
Ehdollinen hyväksyminen

Laitoksen ja itujen alkutuotantopaikan voi hyväksyä ehdollisesti. Ehdollisesta hyväksymisestä säädetään virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625  148 artiklan 4 kohdassa.

8 §
Laitoksen hyväksymistä koskeva päätös

Laitoksen hyväksymispäätöksestä on käytävä ilmi:

1) toimijan nimi ja laitoksen sijainti;

2) päätöksen perusteena käytetyt hakemusasiakirjat;

3) tiedot hyväksytyistä tai ehdollisesti hyväksytyistä toiminnoista;

4) pyydetyt lausunnot;

5) tehdyt tarkastukset;

6) selvitys toimijan kuulemisesta;

7) selvitys asianosaisten kuulemisesta;

8) mahdollisten tutkimusten ja selvitysten tulokset;

9) mahdollisesti annetut määräykset tai toimintaa koskevat ehdot taikka kiellot ja niiden perustelut.

Päätökseen on liitettävä hallintolain (434/2003) mukainen muutoksenhakuohje.

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

9 §
Itujen alkutuotantopaikan hyväksymistä koskeva päätös

Elintarvikelain 22 a §:n 2 momentin mukaisesta itujen alkutuotantopaikan hyväksymispäätöksestä on käytävä ilmi:

1) toimijan nimi ja alkutuotantopaikan sijainti;

2)  päätöksen perusteena käytetyt hakemusasiakirjat;

3)  tiedot hyväksytyistä tai ehdollisesti hyväksytyistä toiminnoista;

4) tehdyt tarkastukset;

5) selvitys toimijan kuulemisesta;

6) mahdollisten tutkimusten ja selvitysten tulokset;

7) mahdollisesti annetut määräykset tai toimintaa koskevat ehdot taikka kiellot ja niiden perustelut.

Päätökseen on liitettävä hallintolain (434/2003) mukainen muutoksenhakuohje.

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös itujen alkutuotantopaikalla, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

4 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Leikkaamon ja kananmunanpakkaamon valvontaa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena leikkaamon valvontaa suorittavalla viranhaltijalla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamisesta sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624  13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ammattipätevyys.

Kananmunanpakkaamon valvonnasta vastaa kunnan virkaeläinlääkäri.

11 §
Teurastustoimintaa tai maitotiloja valvovan virkaeläinlääkärin ammattipätevyyttä koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena teurastamon, poroteurastamon tai riistan käsittelylaitoksen valvontaa ja lihantarkastusta taikka maitotilojen valvontaa suorittavalla virkaeläinlääkärillä on oikeus toimia laillistettuna eläinlääkärinä.

Kelpoisuusvaatimuksena on 1 momentissa säädetyn lisäksi 10 §:n 1 momentissa mainitun asetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ammattipätevyys, jonka Ruokavirasto arvioi mainitun asetuksen liitteessä II olevassa I luvussa säädetyllä tavalla. Sen, joka on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon, katsotaan kuitenkin hankkineen mainitun ammattipätevyyden osana opintojaan.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske virkaeläinlääkäriä, jonka tehtäviin kuuluu vain ajoittain valvoa pienten yritysten harjoittamaa toimintaa tai maitotiloja taikka suorittaa teurastamon ulkopuolella ante mortem-tarkastuksia.

Tässä pykälässä säädetyt kelpoisuusvaatimukset koskevat myös viransijaisia. Eläinlääketieteen opiskelijan oikeudesta toimia teurastamoa valvovan ja lihantarkastusta suorittavan virkaeläinlääkärin sijaisena säädetään kuitenkin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 §:n 3 momentissa.

12 §
Teurastustoimintaa valvovan valtion virkaeläinlääkärin kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena teurastamon, poroteurastamon tai riistan käsittelylaitoksen valvontaa ja lihantarkastusta suorittavalla valtion palveluksessa olevalla virkaeläinlääkärillä on kaksikielisessä viranomaisessa suomen tai ruotsin kielen ja yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen, jonka tehtäviin kuuluu laitoksessa suoritettavan valvonnan ja lihantarkastuksen johtaminen, kelpoisuusvaatimuksena on kuitenkin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetty kielitaito.

Kunnallisten viranomaisten henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta säädetään 1 momentissa mainitussa laissa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (420/2011).

Se, joka hoitaa 11 §:n 1 momentissa mainittuja tehtäviä ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneessä virkasuhteessa, saa tämän asetuksen estämättä jatkaa tehtävien hoitamista kyseisessä virkasuhteessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o 226, 25.6.2004, s. 3-21
Komission asetus (EU) N:o 210/2013 (32013R0210); EUVL L 68, 12.3.2013, s. 24–25
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (32017R0625); EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 (32019R0624); EUVL L 131, 17.5.2019, s.1-17

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Hannu Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.