51/2020

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2020

Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksusta annetun ulkoministeriön asetuksen (377/2014) 3 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 476/2019,

muutetaan 1 § ja liite 1, sellaisena kuin niistä on liite 1 asetuksessa 476/2019, ja

lisätään asetukseen uusi 3 b § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ulkoministeriön ja Suomen edustustojen suoritteiden maksullisuuteen siltä osin kuin siitä ei ole säädetty muualla laissa, muissa valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetuissa ministeriön asetuksissa tai yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) ja yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1155.

Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaatteihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten suoritteiden osalta.

3 b §
Viisumimaksut

Viisumimaksuista säädetään yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) ja yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1155.

Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen viisumimaksusta säädetään kuitenkin ulkomaalaislain (301/2004) 155 a §:n 3 momentissa.

Euroopan unionin ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen sopimuspuolen kansalaisen viisumimaksusta määrätään kuitenkin mainitussa sopimuksessa.

Sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 333/2002 mukaisesta lomakkeesta peritään liitteen 1 mukainen maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos henkilöltä ei peritä viisumimaksua.

Viisumipäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelystä peritään asetuksen liitteen 1 mukainen maksu.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2020.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2020

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Ulkoasiainneuvos
Pasi Tuominen

Liite 1

MAKSUTAULUKKO 1

Suorite

Julkisoikeudelliset suoritteet

Asia, joka koskee:

- henkilökorttia (poislukien alaikäisen henkilökortti ja väliaikainen henkilökortti) 90 € 3 § 1 mom. 1 k.
- henkilökorttia, yhteismyöntö passin kanssa 58 € 3 § 1 mom. 1 k.
- lukkiintuneen kortin henkilökortin avaamispyyntöä (sis. aktivointitunnuslukukirjeen tai PUK-koodin sisältävän kirjeen tilauksesta) 30 € 3 § 1 mom.
- passia, diplomaattipassia ja virkapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset) 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- pikapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset) 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- express-passia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset) 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- väliaikaista passia (+ postikulut) 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- hätäpassia (+ postikulut) 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistusta, väliaikaista muukalaispassia, Laissez-Passer-matkustusasiakirjaa, Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettava hätämatkustusasiakirjaa, Emergency Travel Documentia (+ postikulut) 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ postikulut); ei kuitenkaan yhteismyönnössä passin kanssa, jolloin henkilökortin hinta on 58 € 60 € 3 § 1 mom. 1 k.
- viisumipäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelymaksua 170 € 3 § 1 mom.
- lomakkeita, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta 15 € 3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkoministeriössä 20 € 3 § 1 mom. 4 k.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkomaanedustustoissa 30 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kaupanvahvistajan todistusta 160 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kauppa-aluksen väliaikaista kansallisuustodistusta 200 € 3 § 1 mom. 4 k.
- Kioton mekanismin käytöstä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksynnän ja valtuutuksen käsittelymaksua tai hanketta 105 € 3 § 1 mom. 5 k.
- ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvia, muita kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä 40 € 3 § 1 mom. 6 k.
- uuden laivapäiväkirjan laatimista 160 € 3 § 1 mom. 6 k.
- meriselityksen vastaanottamista 300 € 3 § 1 mom. 6 k.

Matkustusasiakirjan käsittelymaksua ei peritä passista, joka annetaan:

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

Oleskelulupien käsittelymaksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella;

4) niissä tapauksissa, joissa käsittelymaksun perimättä jättäminen perustuu Suomen toisen valtion kanssa tekemään sopimukseen.

Todistuksista ja otteista käsittelymaksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta;

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.