47/2020

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) 2 ja 4 §, liitteen 2 1.2. luku sekä liitteen 3 1, 2 ja 5 luku sellaisena kuin niistä ovat liitteen 2  1.2 luku asetuksessa 84/2017, liitteen 3 1 luku asetuksessa 449/2013 sekä liitteen 3  5 luku osaksi asetuksessa 84/2017 seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Luonnonvaraisten kasvien ja sienten alkutuotantoa eivät koske tämän asetuksen liitteen 1 veden laatua ja tutkimista koskevat vaatimukset.

Luonnonvaraisen riistan metsästystä eivät koske tämän asetuksen liitteen 1 veden laatua ja tutkimista koskevat vaatimukset eivätkä liitteen 2 vaatimukset teuraseläimiä koskevista tiedoista.

Kalastusta ja vesiviljelyä eivät koske tämän asetuksen liitteen 1 veden laatua ja tutkimista koskevat vaatimukset.

4 §
Omavalvonta

Omavalvonnasta säädetään yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 4 artiklassa ja liitteessä I, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteissä II ja III sekä elintarvikelain 19 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o 226, 25.6.2004, s. 3-21
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o 226, 25.6.2004, s. 22-82
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 (32019R0624); EYVL L 131, 17.5.2019, s.1-17

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Maaria Hackzell

Liite 2

TOIMIALAKOHTAISET VAATIMUKSET ALKUTUOTANNOLLE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 1. Teuraseläimet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.2. Teurastamisen aloittaminen alkutuotantopaikalla

1.a) Biisoneiden sekä tarhattujen sorkkaeläinten ja tarhattujen sileälastaisten lintujen teurastus voidaan aloittaa alkutuotantopaikalla virkaeläinlääkärin luvalla eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson III kohtien 3 ja 4 mukaisesti.

b) Lisäksi 1.5.–30.9. välisenä aikana sellaiset yksittäiset porot, jotka asettuvat poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukaisella poronhoitoalueella viljelyksille tai pihoille ja joita ei saada kiinni eikä palaamaan niiden luontaisille laidunalueille, voidaan lopettaa ampumalla alkutuotantopaikalla, hyödynnettäessä lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista erityispoikkeusta.

2.Siipikarjan teurastus voidaan aloittaa alkutuotantopaikalla virkaeläinlääkärin luvalla eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson II luvun VI mukaisesti.

Liite 3

VAATIMUKSET LUOVUTETTAESSA TAI TOIMITETTAESSA ALKUTUOTANNON TUOTTEITA VÄHÄRISKISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN ASETUKSEN 2 JA 3 §:N MUKAISESTI

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 1. Kasveista ja sienistä saatavat alkutuotannon tuotteet sekä hunaja

Kun kasveista ja sienistä saatavia alkutuotannon tuotteita tai hunajaa luovutetaan suoraan kuluttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 2 §:n kohdan 1 mukaisesti tai toimitetaan paikalliseen vähittäismyyntiin saman asetuksen 3 §:n kohdan 1 mukaisesti, alkutuotantoon, luovutukseen ja toimittamiseen sovelletaan tämän asetuksen kasvien, sienten ja hunajan alkutuotantoa koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta liitteen 1 veden laatua ja tutkimista koskevia vaatimuksia.

Vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen mukaiseen itujen tuotantoon sovelletaan kuitenkin kaikkia kasvien alkutuotannolle tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Luku 2. Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina

Kun kalastustuotteita luovutetaan suoraan kuluttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 2 §:n kohdan 2 mukaisesti, alkutuotantoon ja luovutukseen sovelletaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson VIII alkutuotantoa koskevia vaatimuksia sekä tämän asetuksen kalastusta ja vesiviljelyä koskevia vaatimuksia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 5. Munat

5.1. Suoraan kuluttajalle luovutettavat munat

Kun munia luovutetaan suoraan kuluttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 2 §:n kohtien 6 ja 7 mukaisesti, alkutuotantoon ja luovutukseen sovelletaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson X alkutuotantoa koskevia vaatimuksia, tämän asetuksen munien tuotantoa koskevia vaatimuksia, ja lisäksi seuraavaa vaatimusta:

Munat eivät saa olla rikkinäisiä, eikä niitä saa pestä.

5.2. Vähittäismyyntiin toimitettavat munat

Kun munia toimitetaan vähittäismyyntiin vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 3 §:n kohtien 4 ja 5 mukaisesti, alkutuotantoon ja toimittamiseen sovelletaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson X alkutuotantoa koskevia vaatimuksia, tämän asetuksen munien tuotantoa koskevia vaatimuksia, ja lisäksi seuraavaa vaatimusta:

Munat eivät saa olla rikkinäisiä, eikä niitä saa pestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.