36/2020

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäasioiden rahastoista annetun asetuksen (351/2015) 11 §:n 1 momentin 3 kohta, 14 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti ja 3 momentin 1 kohta, 25 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta sekä

lisätään asetukseen uusi 26 a § seuraavasti:

11 §
Tukimuodot

Päätöksen hankkeen tai toiminnan tukimuodosta tekee vastuuviranomainen. Päätös tehdään hankkeen tai toiminnan koko toteuttamisajaksi ja se koskee tuen saajaa ja kaikkia siirron saajia.

Kustannukset voidaan korvata:


3) siten, että osa hankkeen tai toiminnan kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä osuutena hankkeen tai toiminnan 14 §:n mukaisista henkilöstön palkkakustannuksista taikka 26 a §:n mukaisista palkkakustannusten vakioyksikkökustannuksista;


14 §
Palkkakustannukset

Palkkakustannukset voidaan korvata hankkeelle tai toiminnalle joko tosiasiallisten kustannusten mukaan tai 26 a §:n mukaisesti vakioyksikkökustannuksina. Tuettavina palkkakustannuksina voidaan hyväksyä hankkeen tai toiminnan toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä aiheutuneet palkkakustannukset sekä lakiin taikka virka- tai työehtosopimukseen perustuvat kustannukset. Palkat ovat tukikelpoisia vain siltä osin kuin ne eivät ylitä tuen saajan vastaavasta tehtävästä yleisesti maksaman palkan määrää. Tulospalkkiot, luontoisedut tai bonukset eivät ole tukikelpoisia.


24 §
Prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset

Korvattava osuus 1 momentin mukaisista kustannuksista on 17 prosenttia 14 §:n mukaisista hankkeen tai toiminnan henkilöstön palkkakustannuksista taikka 26 a §:n mukaisista vakioyksikkökustannuksista.

Hankkeen tai toiminnan muut kuin 1 momentin mukaiset kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen ja ne on voitava todentaa kirjanpitotosittein.

Tällaisia kustannuksia ovat hankkeen tai toiminnan:


1) henkilöstön 14 §:n mukaiset palkkakustannukset;


25 §
Prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset eräissä tapauksissa

Vastuuviranomainen voi perustellusta syystä päättää, että hankkeessa tai toiminnassa, jossa on hankkeen tai toiminnan sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakustannukset, korvattavina kustannuksina hyväksytään 15 prosenttia 14 §:n mukaisista hankkeen tai toiminnan henkilöstön palkkakustannuksista taikka 26 a §:n mukaisista vakioyksikkökustannuksista.

Kustannuksiin, joista prosenttimääräistä korvausta voidaan maksaa, sisältyvät hankkeen tai toiminnan:


Hankkeen tai toiminnan muut kuin 1 momentin mukaiset kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen ja ne on voitava todentaa kirjanpitotosittein.

Tällaisia kustannuksia ovat hankkeen tai toiminnan:


2) henkilöstön 14 §:n mukaiset palkkakustannukset;


26 a §
Vakioyksikkökustannukset palkkakustannuksista

Vastuuviranomainen voi myöntää hankkeelle tai toiminnalle tukea palkkakustannuksiin tuntiperusteisesti. Tuen saajan tulee tällöin pitää hankkeen tai toiminnan toteuttamiseksi tehtävästä työstä työaikakirjanpitoa, josta ilmenee hankkeen tai toiminnan toteuttamiseksi tehty työ tunteina sekä tehdyn työn kokonaistuntimäärä. Työaikakirjanpidon tulee olla työntekijän ja työnantajan hyväksymä.

Palkkakustannusten määrittämiseksi sovellettava tuntihinta lasketaan jakamalla vuotuinen bruttotyövoimakustannus 1720 tunnilla. Vuotuinen bruttotyövoimakustannus tulee hakemuksessa osoittaa palkkalaskelmalla tai muulla vastaavalla kirjallisella tositteella. Myös palkan sivukulut tulee osoittaa kirjallisesti. Määriteltäessä bruttotyövoimakustannusten tukikelpoisuutta otetaan soveltuvin osin huomioon tukikelpoisista palkkakustannuksista 14 §:ssä todettu. Bruttotyövoimakustannukseen ei katsota kuuluvaksi ulkomaanedustuksen korvaukset, taikka vastaavat korvaukset, jotka korvataan tosiasiallisten kustannusten mukaan.

Vastuuviranomainen voi tuen saajan kirjallisesta hakemuksesta ja saajan esittämästä perustellusta syystä muuttaa palkkakustannusten määrää, jos muutos vakioyksikkökustannuksen perusteena olevissa vuotuisissa bruttotyövoimakustannuksissa on yli kymmenen prosenttia tukipäätöksellä vahvistetusta määrästä.

Hankkeen tai toiminnan kaikkiin palkkakustannuksiin tulee soveltaa samaa kustannusmallia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2020

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Erityisasiantuntija
Nina Routti-Hietala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.