Säädökset alkuperäisinä: 2019

1250/2019
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2020 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1249/2019
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1248/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
1247/2019
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1246/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1245/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista, elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n kumoamisesta
1244/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1243/2019
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1242/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1241/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
1240/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020
1239/2019
Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020–2022
1238/2019
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1237/2019
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 35 §:n muuttamisesta
1236/2019
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta
1235/2019
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 143 §:n muuttamisesta
1234/2019
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1233/2019
Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1232/2019
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan
1231/2019
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1230/2019
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1229/2019
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1228/2019
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
1227/2019
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1226/2019
Laki kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta
1225/2019
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
1224/2019
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1223/2019
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1222/2019
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta
1221/2019
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1220/2019
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1219/2019
Laki elatustukilain 9 ja 39 §:n muuttamisesta
1218/2019
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1217/2019
Laki työttömyysturvalain 6 ja 14 luvun muuttamisesta
1216/2019
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
1215/2019
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1214/2019
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
1213/2019
Laki opintotukilain muuttamisesta
1212/2019
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1211/2019
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1210/2019
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
1209/2019
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1208/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1207/2019
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1206/2019
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2019 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1205/2019
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
1204/2019
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1203/2019
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 147 §:n muuttamisesta
1202/2019
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1201/2019
Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.