Säädökset alkuperäisinä: 2019

1300/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista
1299/2019
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1298/2019
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1297/2019
Valtioneuvoston asetus eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta
1296/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1295/2019
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1294/2019
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1293/2019
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
1292/2019
Laki Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
1291/2019
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n ja liitteen kohdan 2 muuttamisesta
1290/2019
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1289/2019
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista
1288/2019
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1287/2019
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1286/2019
Sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista
1285/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1284/2019
Laki rikoslain 46 luvun 4 §:n muuttamisesta
1283/2019
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta
1282/2019
Laki rehulain 4 ja 23 §:n muuttamisesta
1281/2019
Laki eläintautilain muuttamisesta
1280/2019
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1279/2019
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1278/2019
Laki elintarvikelain muuttamisesta
1277/2019
Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta
1276/2019
Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta
1275/2019
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta
1274/2019
Verohallinnon työjärjestys
1273/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä
1272/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2020 myönnettävästä avustuksesta
1271/2019
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2020 ja 2021
1270/2019
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta
1269/2019
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2020 maksettavasta rintama-avustuksesta
1268/2019
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020
1267/2019
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
1266/2019
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1265/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1264/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1263/2019
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022
1262/2019
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022
1261/2019
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022
1260/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2020
1259/2019
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1258/2019
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1257/2019
Valtioneuvoston asetus asuinympäristöstä ja ruokahuollosta kalastusaluksella
1256/2019
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta
1255/2019
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1254/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1253/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2020 ja 2021
1252/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista
1251/2019
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.