Säädökset alkuperäisinä: 2019

250/2019
Laki merityösopimuslain 1 luvun 7 §:n ja 13 luvun 17 a §:n muuttamisesta
249/2019
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
248/2019
Laki tupakkalain muuttamisesta
247/2019
Laki jätelain 148 §:n muuttamisesta
246/2019
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta
245/2019
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
244/2019
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksesta
243/2019
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta
242/2019
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
241/2019
Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta
240/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
239/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
238/2019
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2018 suoritettavista korvauksista
237/2019
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipaikoista
236/2019
Laki sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta
235/2019
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
234/2019
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
233/2019
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
232/2019
Laki valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille
231/2019
Laki veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta
230/2019
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
229/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
228/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
227/2019
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
226/2019
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
225/2019
Laki joukkorahoituslain 2 §:n muuttamisesta
224/2019
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta
223/2019
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
222/2019
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
221/2019
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
220/2019
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
219/2019
Laki kiinteistörahastolain 1 ja 15 §:n muuttamisesta
218/2019
Laki sijoituspalvelulain 1 luvun 2 §:n ja 11 luvun 15 §:n muuttamisesta
217/2019
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
216/2019
Laki lahjanlupauslain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
215/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
214/2019
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
213/2019
Sijoitusrahastolaki
212/2019
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 7 §:n kumoamisesta
211/2019
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
210/2019
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain muuttamisesta
209/2019
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta
208/2019
Laki lääkelain muuttamisesta
207/2019
Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
206/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
205/2019
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista
204/2019
Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista
203/2019
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
202/2019
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta 
201/2019
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.