Säädökset alkuperäisinä: 2019

300/2019
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
299/2019
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
298/2019
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 3 luvun 3 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta
297/2019
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
296/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
295/2019
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
294/2019
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
293/2019
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
292/2019
Laki tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
291/2019
Laki päästökauppalain muuttamisesta
290/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista
289/2019
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta
288/2019
Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
287/2019
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
286/2019
Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
285/2019
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
284/2019
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
283/2019
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
282/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista
281/2019
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 25 a §:n muuttamisesta
280/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
279/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
278/2019
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 
277/2019
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
276/2019
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
275/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
274/2019
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
273/2019
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
272/2019
Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta
271/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
270/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
269/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta
268/2019
Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
267/2019
Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta
266/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista
265/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
264/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
263/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
262/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
261/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
260/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
259/2019
Valtioneuvoston asetus lievästi denaturoidun väkiviinan ja alkoholivalmisteen valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista
258/2019
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
257/2019
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta
256/2019
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
255/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n 2 momentin 3 kohdan kumoamisesta
254/2019
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
253/2019
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta
252/2019
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
251/2019
Laki merityöaikalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.