Säädökset alkuperäisinä: 2019

1050/2019
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1049/2019
Verohallinnon päätös vuonna 2020 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1048/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2019 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta
1047/2019
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
1046/2019
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1045/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
1044/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista elintarvikesekoituksista
1043/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
1042/2019
Laki tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1041/2019
Laki rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
1040/2019
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
1039/2019
Laki polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1038/2019
Laki autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1037/2019
Laki ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
1036/2019
Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1035/2019
Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1034/2019
Vuoden 2019 III lisätalousarvio
1033/2019
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen etuustulojen takaisinmaksun määräpäivästä etuudensaajan verotuksessa
1032/2019
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi
1031/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2020
1030/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2020
1029/2019
Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1028/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
1027/2019
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1026/2019
Laki varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
1025/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1024/2019
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1023/2019
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta
1022/2019
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
1021/2019
Laki varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
1020/2019
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
1019/2019
Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
1018/2019
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä
1017/2019
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä
1016/2019
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
1015/2019
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1014/2019
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1013/2019
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1012/2019
Verohallinnon päätös palautuksen maksamisesta maksuosoituksena
1011/2019
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
1010/2019
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta
1009/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1008/2019
Valtioneuvoston asetus maakaasun toimitusten selvityksestä ja mittauksesta
1007/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
1006/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1005/2019
Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta
1004/2019
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1003/2019
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille tehdystä sopimuksesta
1002/2019
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1001/2019
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan muutoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.