1588/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 6, 8, 17 ja 33 §, sellaisina kuin ne ovat 6 ja 17 § asetuksessa 1099/2017, 8 § asetuksissa 44/2016, 1099/2017 ja 1371/2018 sekä 33 § asetuksessa 1371/2018, seuraavasti:

6 §
Rajoitukset toimenpiteitä valittaessa

Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 7 tai 8 kohdassa, 2 momentin 2–5 kohdassa eikä 3 momentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sellaisen eläinlajin osalta, josta hän on antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta.

Viljelijä voi samanaikaisesti valita 4 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain yhden. Jos maatilalla on vain emolehmiä, viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä ei voi valita 4 §:n 1 momentin 5–8 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä toteutettavaksi läpi vuoden ulkona kasvatettavilla naudoilla. Viljelijä voi valita 4 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen.

Viljelijä voi valita 4 §:n 2 momentin 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen voi valita vain viljelijä, jolla on porsastuotantosikala tai yhdistelmäsikala.

Viljelijä voi valita 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä vain toisen. Viljelijä, jolla on virikehäkkikanala, ei voi valita 4 §:n 4 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä. Jos maatilalla on vain munivia kanoja, 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamiseen ei voi valita orsia.

8 §
Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Hyvinvointikorvauksen maksamisen edellytyksenä olevaa eläinyksikkömäärää laskettaessa maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana otetaan huomioon eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla.

Sikojen ja siipikarjan osalta viljelijän on ilmoitettava teurastamoon viedyt siipikarjan teuraserät ja sitoumuskauden kunkin kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärä. Lisäksi viljelijän on ilmoitettava korvausta hakiessaan arvio sitoumuskauden keskimääräisestä eläinyksikkömäärästä.

Jos 4 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä toteutetaan vain osan maatilan emakoiden ja ensikoiden osalta, eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain sellaiset toimenpiteen toteuttamiseen käytettävät porsituskarsinat, joissa emakot ja ensikot voivat porsia vapaasti. Eläinmäärä lasketaan siten, että yksi edellä mainittu porsituskarsina vastaa kahta eläinyksikköä. Edellä 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen osalta otetaan porsaiden eläinryhmässä huomioon puolet sikojen eläinmäärästä.

Edellä 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä eläinmäärä lasketaan toimenpiteen ehdot täyttävien teuraserien keskiarvona. Jos saapumiserä teurastetaan useammassa osassa, osat yhdistetään vastaamaan alkuperäistä erää. Sitoumuskauden eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka viljelijä on ilmoittanut viimeistään Ruokaviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki sitoumuskauden aikana tulleen saapumiserän eläimistä teurastetaan myöhemmin kuin sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää laskettaessa.

17 §
Emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet

Emakoiden ja ensikoiden parannettuja porsimisolosuhteita koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien niiden vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta, jotka porsivat vapaana. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia ja sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia, 4 §:n 3 ja 4 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 9 §:ää, 16 §:n 2 momenttia sekä 19 §:n 3 momenttia.

33 §
Hyvinvointikorvauksen määrä

Hyvinvointikorvausta voidaan maksaa vuosittain korvauskelpoisista eläimistä eläinyksikköä kohden:

euroa
– nautojen ruokinta ja hoito 11
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla 439
– vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 292
– emolehmätilojen vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 234
– vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 43
– vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen 126
– nautojen laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 49
– nautojen pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 24
– lypsylehmien ja emolehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 18
– nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat 15
– sikoja ruokinta ja hoito 7
– joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu 33
– emakoiden ja ensikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 38
– emakoiden ja ensikoiden parannetut porsimisolosuhteet 436
– vieroitettujen porsaiden, nuorten siitossikojen ja lihasikojen karsinoiden kuivittaminen 59
– karjuporsaiden kivunlievitys ennen ja jälkeen kirurgisen kastraation 27
– sikojen virikkeet 13
– sikojen sairas- ja hoitokarsinat 19
– lampaiden ja vuohien ruokinta 10
– lampaiden ja vuohien pito-olosuhteiden parantaminen 55
– lampaiden hoito 51
– vuohien hoito 33
– lampaiden ja vuohien laidunnus laidunkaudella ja jaloittelu laidunkauden ulkopuolella 33
– lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempi laidunnus laidunkaudella 8
– siipikarjan ruokinta ja hoito 8
– broilerien ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen 10
– munintakanalan ilmanlaadun parantaminen 5
– siipikarjan virikkeet 7
– munivien kanojen tasot, rampit ja orret 11
– kalkkunoiden tasot, rampit ja orret 14
– broilereiden tasot, rampit ja orret 34

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.