1566/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 25 §:n 3 momentti, 35 §:n 3 momentti ja 73 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 51 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

25 §
Veroilmoituksessa olevan virheen korjaaminen

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ennakonpidätystä tai lähdeveroa koskeva virhe havaitaan vasta kalenterivuoden päättymisen jälkeen, virheen korjaamisen edellytyksenä on, että verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun vuosi-ilmoitukseen tehdyt merkinnät on oikaistu.


35 §
Myöhästymismaksu

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, myöhästymismaksua määrättäessä yhdeksi verolajiksi katsotaan ennakonpidätys, joka on toimitettu muusta kuin osingosta, osuuskunnan maksamasta ylijäämästä, voitto-osuudesta, puun myyntitulosta, ennakonpidätyksen alaisesta korosta tai osakesäästötililtä nostetusta tuotosta sekä lähdevero, joka on peritty muusta kuin osakesäästötililtä nostetusta tuotosta taikka rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitetusta korosta tai osingosta tai korkotulon lähdeverosta annetun lain nojalla.


51 §
Suorituksen maksajaa koskevia erityisiä säännöksiä

Suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos suorituksen saaja maksaa suorituksen maksajalle takaisin aikaisempana vuonna saamaansa tuloa niin myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on otettu huomioon suorituksen saajan verotuksessa. Verohallinto määrää, mihin alkuperäisen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden kalenteripäivään mennessä suorituksen saajan on tehtävä takaisinmaksu, jotta suorituksen maksajan verokauden veroa voidaan oikaista takaisin maksetusta suorituksesta toimitetun ennakonpidätyksen tai perityn lähdeveron osalta.

73 §
Seurannaismuutos

Jos verovelvollisen joltakin verokaudelta suoritettavan tai vähennettävän veron määrä on muuttunut Verohallinnon tai muutoksenhakuviranomaisen antaman päätöksen taikka verovelvollisen antaman veroilmoituksen, oikaisuilmoituksen tai tulorekisteriin talletettujen tietojen johdosta samalta tai toiselta verokaudelta suoritettavan tai vähennettävän veron määrään vaikuttavalla tavalla, Verohallinto määrää tai oikaisee viimeksi mainitulta verokaudelta suoritettavan tai vähennettävän veron muutosta vastaavaksi.

Jos verovelvollisen suoritettavan tai vähennettävän veron määrä on Verohallinnon tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksen taikka verovelvollisen antaman veroilmoituksen, oikaisuilmoituksen tai tulorekisteriin talletettujen tietojen johdosta muuttunut toisen verovelvollisen suoritettavan tai vähennettävän veron määrään vaikuttavalla tavalla, Verohallinto määrää tai oikaisee viimeksi mainitun veron muutosta vastaavaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Lain 51 §:n 5 momenttia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen takaisin maksetuista suorituksista toimitettuun ennakonpidätykseen ja perittyyn lähdeveroon.

HE 62/2019
VaVM 15/2019
EV 62/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.