1463/2019

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun ministeriön asetuksen (658/2016) 6 §:n 4 momentti, 12, 13, 49 ja 55−57 §, sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n 4 momentti asetuksessa 799/2017 ja 12, 49 ja 57 § asetuksessa 1347/2018, sekä

lisätään asetukseen uusi 49 a § seuraavasti:

6 §
Ministeriön osastot, toimialat ja yksiköt

Tieto- ja tutkimustoimialalla on tieto- ja tutkimusyksikkö. Hallinto- ja kehittämistoimialalla on henkilöstö- ja hallintoyksikkö, ohjaus- ja talousyksikkö sekä viestintäyksikkö.


12 §
Tieto- ja tutkimustoimialan tehtävät

Tieto- ja tutkimustoimiala vastaa asioista, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tutkimusasioiden yleistä valmistelua ja yhteensovittamista;

2) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä ja yhteistä tietohallintoa, tietoturvallisuutta ja tietovarantoja sekä hallinnonalan tilastotehtäviä;

3) maanmittausta, yleisiä kartastotöitä, geodeettista tutkimusta, kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevia kirjaamisasioita sekä paikkatietojen yhteiskäyttöä;

4) saamelaisasioiden yhteensovittamista;

5) Ruokaviraston ohjausta toimialan vastuualueella;

6) säädösvalmistelun kehittämistä;

7) ministeriötä koskevien hallintosäädösten valmistelua.

Tieto- ja tutkimustoimiala tukee ja avustaa ministeriön osastoja ja toimialoja niiden vastuualueiden tietohallintoon liittyvissä asioissa.

Tieto- ja tutkimustoimialan ohjausvastuuseen kuuluvat Luonnonvarakeskus ja Maanmittauslaitos.

13 §
Hallinto- ja kehittämistoimialan tehtävät

Hallinto- ja kehittämistoimiala vastaa asioista, jotka koskevat:

1) hallinnonalan ohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä;

2) henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöhallintoa;

3) hankinta-asioiden ohjausta;

4) hallintotehtäviä, jotka eivät kuulu valtioneuvoston hallintoyksikölle, ministeriön osastolle tai muulle toimialalle;

5) tulosjohtamista ja sen kehittämistä ministeriössä sekä hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista;

6) henkilöstön kehittämistä;

7) ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua;

8) kirjanpitoyksikköön liittyviä tehtäviä, hallinnonalaa koskevia kertomuksia ja muuta talousarvion toimeenpanoa ja seurantaa;

9) valtiontalouden tarkastusviraston vuositilintarkastuksen tarkastushavaintojen seurantaa;

10) ministeriön ulkoista ja sisäistä viestintää sekä hallinnonalan viestinnän yhteensovittamista.

Hallinto- ja kehittämistoimialan ohjaus- ja talousyksikkö on kalatalousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitettu todentamisviranomainen sekä ERI-rahastojen yleisasetuksen 123 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomainen. Yksikkö valmistelee 9 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

49 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustasojen vahvistamista;

2) muiden kuin vuotuisiin tulos- ja kehityskeskusteluihin perustuvien suoritustasojen vahvistamista;

3) vuosilomakorvauksen sekä muun virka- tai työehtosopimukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanlisän ja lisäpalkkion myöntämistä ministeriön virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle henkilölle lukuun ottamatta harkinnanvaraisten lisäpalkkioiden myöntämistä;

4) todistuksen antamista virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

5) todistuksen antamista ministeriön hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikön irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annettavaa lausuntoa, jos valitus koskee ministeriön virkamieheksi nimittämistä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

49 a §
Viestintäyksikön päällikön ratkaisuvalta

Viestintäyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön yleiseen käyttöön tarkoitettuja viestinnällisiä palveluita ja sovelluksia.

55 §
Lähiesimiehen ratkaisuvalta henkilöstöasioissa

Lähiesimies ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) työajan kohdentamista;

2)  ylityökorvausta ja työaikakorvausta;

3) etätyötä;

4)  saldovapaata;

5)  vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä sekä lomarahan vaihtamista;

6) työtodistuksen antamista.

Kansliapäällikköä koskevan, 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun asian ratkaisee henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ilman esittelyä.

Osastopäällikköä, toimialan päällikköä ja sisäisen tarkastuksen yksikön päällikköä lukuun ottamatta kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa olevaa henkilöä koskevan, 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisee henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ilman esittelyä.

56 §
Henkilöstöhallinnollisten päätösten ja määräysten esittely

Edellä 51 §:ssä, 52 §:n 2 momentissa sekä 53 ja 54 §:ssä tarkoitetut päätökset ja määräykset esitellään henkilöstö- ja hallintoyksiköstä.

57 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena toimivat ensisijaisesti osastojen päälliköt kansliapäällikön määräämässä järjestyksessä sekä tarvittaessa muut kansliapäällikön määräämät virkamiehet.

Osastojen, toimialojen ja yksiköiden päälliköt määräävät omat sijaisensa.

Edellä 52 §:n 1 momentissa ja 55 §:ssä tarkoitetuissa asioissa osastolle sijoitetun lähiesimiehen sijaisena toimii osastopäällikön määräämä virkamies ja osastojaon ulkopuolelle sijoitetun lähiesimiehen sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies. Lähiesimiehen sijaiseksi voidaan määrätä vain lähiesimiehenä toimiva virkamies.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut päätökset esitellään henkilöstö- ja hallintoyksiköstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.