1462/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:

1) lyhytaikaiset pienriistaluvat metsästysalueittain:
– pienriistalupa sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 17 €/vuorokausi
– pienriistalupa muulle riistalle kuin kanalinnuille 10 €/vuorokausi;
2) pienriistan alueelliset kausiluvat seuraavasti:
– pienriistan kausiluvat ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 130 €
– kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille 80 €
– jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 65 €
– jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille 40 €
– osakausilupa ajalle 1.11.–30.4. 55 €
– pienpetokausilupa ajalle 1.8.–30.4. 10 €
– majavakausilupa ajalle 20.8.–30.4. 20 €
– kaiken pienriistan kausilupa Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 67 €;
3) henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä:
– vuorokausi 25 €
– kausi 50 €;
4) suden tai ilveksen metsästyslupa yhteisluvan jäsenenä 25 €/henkilö;
5) suurpetojen aluelupapäätös, ei pinta-alaperusteinen 40 €/päätös;
6) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa:
– vuorokausi 15 €
– 2 vuorokautta 30 €
– 3 vuorokautta 45 €
– kausi 45 €;
7) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa Kemin ja Tornion kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 25 €/kausi;
8) ulkomaalaisen metsästyslupa yleiselle vesialueelle ajalle 1.6.–31.12.:
– vuorokausi 10 €
– kausi 70 €;
9) metsästyslupa hylkeen pyyntiin valtion yksityisluonteisilla vesialueilla meressä tai ulkomaalaiselle yleiselle vesialueelle meressä ajalle 16.4.–31.12. seuraavasti:
– viikko 15 €
– kausi 42 €;
10) kalastuslain (379/2015) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kuntalaisen kausilupa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla: 40 €/kausi;
11) pyydyslupamaksut kalenterivuodeksi pyydyslupa-alueittain seuraavasti:
Pyydys Lupa-alueet I Lupa-alueet II Lupa-alueet III
– verkko; pituus enintään 31 m 4 € 6 € 10 €
– katiska (3 kpl) 4 € 6 € 10 €
– syöttikoukku, 10 kpl 4 € 6 € 10 €
– rysä, korkeus enintään 1,5 m 4 € 6 € 10 €
– pitkäsiima, enintään 100 koukkua 4 € 6 € 10 €
– nuotta alle 6 m tai paunetti 24 € 24 € 40 €
– atrain (tuulastus), harppuuna ja jousi 4 € 6 € 10 €
12) ravustusluvat lupa-alueittain seuraavasti:
– kalenterivuosi 5 €/merta, rapuhaavi tai muu vastaava pyydys;
13) pyydysluvat alueittain kaupalliseen kalastukseen kalenterivuodeksi seuraavasti:
Pyydys Maksu / kalenterivuosi
– nuotta 100 €
– rysä (enintään 1,5 m korkea) 10 €
– rysä (1,5–5 m korkea) 60 €
– rysä (yli 5 m korkea) 130 €
– trooli 200 €
– verkko, rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut 10 kpl ja enintään 100 koukun pitkäsiima 3 €;
14) Metsähallituksesta annetussa laissa (234/2016) tarkoitettua metsästystä tai kalastusta koskevaa aluekohtaista kiintiöpäätöstä koskevaan valitukseen erikseen annettava kirjallinen päätös 50 €/päätös;
15) metsästys- tai kalastuslupaa koskeva muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 30 €/päätös.
3 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu:

1) henkilökohtaiset pienriistaluvat alle 18-vuotiaalle sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden
– 1–7 vrk 10 €;
2) metsästyslupa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tapahtuvaan vahinkoa aiheuttavan tai turvallisuutta vaarantavan suurpedon metsästykseen seuruelupana 5€/henkilö;
3) kalastusta tai ravustusta koskeva tutkimuslupa 30 €/vuosi.

Rapu- ja kalakantojen seurantaa varten voidaan myöntää muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kalastuslupa kirjanpitokalastuslupana, josta perittävä maksu on puolet vastaavan tavanomaisen luvan maksusta.

Riistakantojen tutkimusta ja seurantaa varten voidaan myöntää muu kuin 1 momentissa tarkoitettu metsästyslupa kirjanpito- tai tutkimusmetsästyslupana, josta perittävä maksu on puolet vastaavan tavanomaisen luvan maksusta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat julkisoikeudelliset suoritteet ovat maksuttomia:

1) Kalastuslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan lupa kalastukseen edellä mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla;

2) kalastuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu Enontekiön, Inarin tai Utsjoen alle 18-vuotiaan kuntalaisen kausilupa viehekalastukseen henkilön kotikunnassa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla lohen sekä taimenen nousualueilla;

3) Metsähallituksen myöntämä valvontaa tai kalavedenhoitoa taikka riistanhoitotöitä vastaan annettu lupa kalastukseen tai metsästykseen;

4) Metsähallituksen myöntämä sidosryhmälupa;

5) kolttalain (253/1995) 9 §:ssä ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 87 §:ssä maksuttomaksi säädetyt suoritteet mainituissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin;

6) puunotto-oikeutta koskevat päätökset;

7) vapakalastuslupa viehekalastukseen alle 15-vuotiaalle, lukuun ottamatta:

a) lupaa kalastuskohteelle, jossa vuorokausikohtainen lupamäärää on rajoitettu enintään 8 lupaan kerrallaan;

b) lupaa kalastaa Teno- ja Näätämöjoen vesistön, Tuulomajoen ja Paatsjoen vesistöjen tai Tornion- ja Ounasjoen vesistöjen lohen sekä taimenen nousualueilla;

c) kalastuslupaa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kalastusoikeuden haltijoiden kanssa tekemään sopimukseen;

8) lupa osallistua metsästyslain (615/1993) 41 §:n 2 momentissa tarkoitettuun Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tapahtuvaan riistaeläimen tai rauhoittamattoman eläimen häiritsemiseen.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) Pohjois-Suomen metsäpuiden varmuusvarastosiemenen myynti;

2) metsästysoikeuden vuokraaminen;

3) metsäkauriin metsästyslupa;

4) kalastusoikeuden vuokraaminen;

5) vapakalastuslupa viehekalastukseen;

6) kilpailukalastusluvat tai lupa muuhun järjestettyyn kalastustilaisuuteen;

7) kalastuslupa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kalastusoikeuden haltijoiden kanssa tekemään sopimukseen;

8) metsästys- ja kalastuslupa, jota ei ole mainittu tässä asetuksessa;

9)  varaustuvan, vuokratuvan ja muun varattavan tai vuokrattavan taukopaikan käyttömaksu;

10) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus sekä palveluvarustuksen käyttö yritystoiminnassa;

11) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö;

12) opastuspalvelut ja -tuotteet;

13) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut;

14) julkaisut, lehdet ja muut vastaavat suoritteet;

15) muut vastaavat palvelut ja suoritteet;

16) jäljenteet;

17) muiden kuin Metsähallituksen myöntämien lupien välityspalkkiot;

18) kalastuslain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu lohen tai taimenen pyyntipaikan vuokraaminen kaupalliselle kalastajalle Suomen talousvyöhykkeellä tai yleisellä vesialueella meressä;

19) kalastuslain 9 §:ssä tarkoitettu lohen tai taimenen pyyntipaikan vuokraaminen kylän rajan sisäpuolisilla vesialueilla (lohiregalepaikka);

20) tietoaineistojen luovutus ulkopuolisille tilauksesta.

Jos tietoaineistojen luovutus liittyy viranomais- tai sen luonteiseen kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön tai velvoitteisiin, perustutkimukseen tai opetustarkoituksiin tai Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimeksiantoihin tai sen yhteistyöhankkeisiin, tietoaineistojen luovutuksesta ei peritä maksua.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsähallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §
Viivästyskorko

Jos tämän asetuksen perusteella määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien. Maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on enintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Suomen pankin julkaisema, säädöskokoelmassa vahvistettu viitekorko.

8 §
Erinäiset säännökset

Maksamatta olevan metsästystä tai kalastusta koskevan luvan muuttamisesta peritään maksuna 13 € käsittelykerralta.

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.