1461/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 10 §:n 1 momentin, huoneistotietojärjestelmästä annetun lain (1328/2018) 23 §:n 3 momentin sekä huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (1329/2018) 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta sekä sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävistä maksuista.

Lisäksi asetuksessa säädetään kaupanvahvistuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista.

Asetusta ei sovelleta niihin Maanmittauslaitoksen suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) tai kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla.

2 §
Julkisuuslakiin perustuvat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maanmittauslaitos, jolloin sen lisäksi on otettava huomioon mitä sanotussa lainkohdassa muutoin säännellään.

3 §
Viivästysseuraamukset

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen viivästysmaksusta ja viivästyskorosta säädetään valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992).

2 luku

Kirjaamisasioiden suoritteet ja sähköisten asiointijärjestelmien käyttö

4 §
Maakaaressa säänneltyjen kirjaamisasioiden muut maksut kuin asiointimaksut

Maakaaressa (540/1995) tarkoitetun kirjaamisasian tullessa vireille muun kuin maakaaren 9 a luvussa tarkoitetun sähköisen asiointijärjestelmän kautta, sen käsittelystä julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat omakustannusarvoihin perustuvat maksut:

1) lainhuudatus, kuulutuslainhuuto, omistusoikeuden rekisteröinti tai maakaaren 11 luvun 6 §:ssä tarkoitettu selvennyslainhuuto 119 euroa;

2) kiinnityksen vahvistamista, muuttamista tai kirjallisen panttikirjan haltijan merkitsemistä koskeva asia 35 euroa; mikäli hakemus koskee kiinnitysten yhdistämistä tai jakamista maksu peritään jokaista yhdistämisessä tai jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohden; kiinnityksen kuolettamisesta tai kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua; sähköisen panttikirjan saajaa koskeva asia 17 euroa, ellei jäljempänä kohdasta 9 muuta johdu;

3) samaan hakemukseen perustuva kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi 19 euroa panttikirjalta, kuitenkin jos samaan sähköiseen hakemukseen perustuen muutetaan Maanmittauslaitokselle sen määrittämässä sähköisessä muodossa toimitetun aineiston pohjalta yli 100 kirjallista panttikirjaa sähköisiksi panttikirjoiksi, peritään ensimmäiseltä sadalta panttikirjalta kultakin 19 euroa ja lisäksi 1 euroa jokaiselta seuraavalta panttikirjalta;

4) maakaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentissa säännellyn kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden tai sen siirron kirjaaminen 119 euroa; kun erityisen oikeuden perustamista koskeva sopimus on allekirjoitettu Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä maanvuokrasopimuksen sähköisessä allekirjoituspalvelussa, erityisen oikeuden kirjaamisesta perittävä maksu on 95 euroa;

5) muun kuin edellä 4 kohdassa tarkoitetun erityisen oikeuden tai sen siirron kirjaaminen 160 euroa; kun erityisen oikeuden perustamista koskeva sopimus on allekirjoitettu Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä maanvuokrasopimuksen sähköisessä allekirjoituspalvelussa, erityisen oikeuden kirjaamisesta perittävä maksu on 95 euroa;

6) erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen, selventäminen tai poistaminen 87 euroa muutettavalta kirjaukselta; erityisen oikeuden etusijajärjestyksen muuttaminen 35 euroa muutettavalta kirjaukselta;

7) merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta taikka muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 65 euroa; lainhuudatuksen tai omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tehtävästä kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevasta merkinnästä ei kuitenkaan peritä maksua; kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

8) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 24 §:n 2 momentissa säännellystä kirjauksen kohteesta tehdystä selventävästä merkinnästä ei peritä maksua; sekä

9) kun lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan nimi, toiminimi, y-tunnus tai muu vastaava yksilöintitieto on muuttunut nimenmuutoksen, fuusion tai muun vastaavan syyn vuoksi ja kun uuden yksilöintitiedon merkitsemistä haetaan samalla hakemuksella tehtäväksi eräajona hakijaa koskevien rekisterissä olevien kirjausten tai merkintöjen osalta, maksu peritään ainoastaan käytetystä työajasta; työajasta peritään 88 euroa tunnilta; tehtävään käytetty työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin.

Maksu 1 momentin 1 ja 7 kohdan asian käsittelystä peritään kiinteistökohtaisena, jolloin kiinteistöön rinnastetaan sekä kiinteistön määräala että määräosa. Jos yhteisomistajat hakevat määräosiin samasta kiinteistöstä tai määräalasta lainhuutoa samalla hakemuksella, peritään maksu vain yhdestä lainhuudatuksesta.

Maksua ei peritä asiasta, joka on tullut vireille kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta.

5 §
Sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävät maksut

Maakaaren 9 a luvussa tarkoitettujen sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät asiointimaksut:

1) kiinteistön, sen määräosan tai sen määräalan luovutusta koskevan esisopimuksen laatiminen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 51 euroa esisopimukselta; mitä tässä kohdassa säädetään kiinteistöstä koskee myös kiinteistöjen yhteistä aluetta tai sen määräalaa sekä kiinteistöstä luovutettavaa yhteisalueosuutta;

2) kiinteistön, sen määräosan tai sen määräalan luovutuskirjan laatiminen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 170 euroa luovutukselta; mitä tässä kohdassa säädetään kiinteistöstä koskee myös kiinteistöjen yhteistä aluetta tai sen määräalaa sekä kiinteistöstä luovutettavaa yhteisalueosuutta; asiointimaksu, joka on suoritettu sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehdystä luovutuksesta, sisältää maksun lainhuudon käsittelystä;

3) maakaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden luovutus sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 95 euroa luovutukselta; asiointimaksu sisältää maksun sanotussa lainkohdassa tarkoitetun erityisen oikeuden siirron kirjaamisesta; sekä

4) sähköisen panttikirjan siirtoa koskevan hakemuksen tekeminen sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen kuolettamista koskevan hakemuksen tekeminen on maksutonta; muuta kiinnitysasiaa koskevan hakemuksen tai ilmoituksen tekeminen 20 euroa kiinnitykseltä; asiointimaksu sisältää maksun kiinnitystä koskevan kirjaamisasian käsittelystä; sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä luovutuksen yhteydessä syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta ei peritä maksua; panttikirjaa tai kiinnitystä koskevan hakemuksen taikka ilmoituksen tekeminen sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä edellyttää, että panttikirja on sähköinen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa peritään lisäksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla säännellyt tulostepalvelun todistus- ja otemaksut.

Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän asiointimaksu ja 2 momentissa tarkoitetut todistus- ja otemaksut peritään asiointijärjestelmän käytön yhteydessä. Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän asiointimaksusta vastaa 1 momentin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa luovutuksensaaja.

Sähköisen kiinnitysjärjestelmän asiointimaksu ja 2 momentissa tarkoitetut todistus- ja otemaksut peritään hakijalta asiointijärjestelmän käytön yhteydessä.

6 §
Osakehuoneistorekisteriin tehtävistä kirjauksista ja muista merkinnöistä perittävät maksut

Huoneistotietojärjestelmästä annetussa laissa (1328/2018) tarkoitetun kirjaamisasian tai muun oikeuden taikka rajoituksen merkitsemistä koskevan asian tullessa vireille sen käsittelystä julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat maksut:

1) osakkeenomistajan tai saannon kirjaamista koskeva asia 58 euroa yhtiöjärjestykseen merkityltä huoneistolta; kuitenkin jos asunto-osakeyhtiön koko osakekannan omistaa sama taho ja sen koko osakekanta luovutetaan samalla kertaa samalle taholle, peritään kirjaamismaksu saannon kirjaamista koskevasta asiasta käytetyn työajan mukaan 88 euroa tunnilta, jolloin tehtävään käytettyyn työaikaan sovelletaan mitä jäljempänä kohdassa 6 määrätään;

2) panttauksen kirjaamista tai panttausta koskevan kirjauksen muuttamista koskeva asia taikka etusijajärjestyksen kirjaamista koskeva asia 25 euroa;

3) muun osakkeeseen tai sen tuottamaan hallintaoikeuteen kohdistuvan rajoituksen merkitsemistä koskeva asia 58 euroa huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetulta hakemukselta; jos samalla hakemuksella haetaan rajoituksen merkitsemistä kahteen tai useampaan huoneistoon, maksu peritään huoneistokohtaisesti; osakkeeseen tai siihen liittyvään hallintaoikeuteen kohdistuvan, edellä tässä kohdassa tarkoitetun rajoituksen poistamista koskevan asian käsittely on maksutonta;

4) asuntokauppalain (843/1994) 2 luvun 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta koskeva asia 58 euroa ilmoitukselta; asuntokauppalain 2 luvun 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen perustuva saannon kirjaamista koskeva asia 58 euroa; asuntokauppalain 2 luvun 6 a §:n 3 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen perustuva panttauksen kirjaamista koskeva asia 25 euroa; niin ikään samassa momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen perustuva panttausten keskinäisen etusijajärjestyksen kirjaamista koskeva asia 25 euroa; jos samalla asuntokauppalain 2 luvun 6 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla ilmoituksella pyydetään kirjausta tai merkintää kahteen tai useampaan huoneistoon, maksu peritään huoneistokohtaisesti; saannon kirjaamisen yhteydessä tapahtuvasta asuntokauppalain 2 luvun 6 a §:n 1 momentissa säännellyn merkinnän poistamisesta ei peritä maksua; asuntokauppalain 2 luvun 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän poistaminen lain 2 luvun 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa 58 euroa ilmoitukselta;

5) selvennyskirjaus tai muu osakehuoneistorekisteriin huoneistotietojärjestelmästä annetun lain nojalla tehtävä kirjaus tai merkintä 58 euroa hakemukselta; jos samalla hakemuksella haetaan kirjausta tai merkintää kahteen tai useampaan huoneistoon, maksu peritään huoneistokohtaisesti; sekä

6) kun osakehuoneistorekisteriin merkityn hakijan nimi, toiminimi, y-tunnus tai muu vastaava yksilöintitieto on muuttunut nimenmuutoksen, fuusion tai muun vastaavan syyn vuoksi ja kun uuden yksilöintitiedon merkitsemistä haetaan samalla hakemuksella hakijaa koskevia rekisterissä olevia kirjauksia tai merkintöjä koskien, maksu peritään ainoastaan käytetystä työajasta; työajasta peritään 88 euroa tunnilta; tehtävään käytetty työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin.

Jos kirjaus tai merkintä on tehty ehdollisena, maksu peritään ehdollisen kirjauksen tai merkinnän yhteydessä. Asiaa koskeva lopullinen kirjaus tai merkintä tehdään maksutta. Sama koskee lepäämään jätettyä asiaa ja sen lopullista ratkaisemista.

Osakehuoneistorekisterissä olevan kirjauksen tai muun merkinnän poistamisesta ei peritä maksua, ellei asiasta ole tässä asetuksessa säädetty toisin. Maksua ei peritä asiasta, joka on tullut vireille kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta. Ulosmittauksen, turvaamistoimenpiteen, konkurssin tai yrityksen saneerauksen merkitsemistä koskeva asia on maksuton. Huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun virheen korjaamista koskevan asian käsittely on maksuton.

Huoneistotietojärjestelmästä annettavista tulosteista sekä teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista huoneistotietojärjestelmän tiedoista peritään tämän asetuksen liitteen 1 mukaiset maksut. Oikeudesta saada tietoja maksutta säädetään huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 23 §:n 2 momentissa.

7 §
Omistusoikeuden kirjaaminen osakehuoneistorekisteriin siirtymävaiheessa ja osakekirjan mitätöinti

Omistusoikeuden kirjaamisesta siirtymävaiheessa osakehuoneistorekisteriin ja osakekirjan mitätöinnistä peritään seuraavat maksut:

1) huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (1329/2018) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu osakkeenomistajan oikeuden kirjaaminen, väliaikaistodistuksen mitätöinti ja osakekirjan mitätöinti 58 euroa hakemukselta; jos samalla hakemuksella haetaan kirjausta kahteen tai useampaan huoneistoon, maksu peritään huoneistokohtaisesti; kuitenkin jos asunto-osakeyhtiön koko osakekannan omistaa sama taho ja koko osakekannan omistuksen kirjaamista osakehuoneistorekisteriin haetaan samalla hakemuksella, peritään kirjaamismaksu käytetyn työajan mukaan 88 euroa tunnilta, jolloin tehtävään käytetty työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin;

2) huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa säännelty osakkeensaajan oikeuden kirjaaminen, väliaikaistodistuksen mitätöinti ja osakekirjan mitätöinti 58 euroa hakemukselta; jos samalla hakemuksella haetaan kirjausta kahteen tai useampaan huoneistoon, maksu peritään huoneistokohtaisesti; sekä

3) jos mitätöity osakekirja tai väliaikaistodistus palautetaan hakemuksesta, palauttamisesta peritään 10 euroa osakekirjalta tai väliaikaistodistukselta.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maksu korotetaan hakemuksen myöhästymisen johdosta siten kuin huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 16 §:n 1 momentissa säädetään.

8 §
Tiedoksiantokustannukset ja eräät muut kustannukset

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen tai työntekijän tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhasta taikka muusta tallenteesta peritään tilaajalta tallennevälineen kustannusten lisäksi toimituskustannuksina tallenteen toimittamiseen käytetystä työajasta 88 euroa tunnilta. Maksu peritään jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.

9 §
Maksun perintä

Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelykertaan, maksu peritään ensimmäisellä käsittelykerralla.

3 luku

Muut suoritteet

10 §
Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva seuraava kiinteä maksu, ovat:

Suorite Hinta euroa
1) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen; 145 €
2) kiinteistön laadun muuttaminen; 145 €
3) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, 76 §:ssä tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista; 195 €
4) hakemuksesta vireille tulevan kaupanvahvistajamääräystä koskevan asian käsittely 240 €
5) kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 b §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä;kaksi yhdistettävää aluettajokainen muu yhdistettävä alue 155 €55 €

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella, ovat:

Suorite Työajan hinta, euroa/tunti
1) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 §:n 2 momentin nojalla; 94 €
2) lunastuslain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan antaminen erillisenä; 94 €
3) lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin; 94 €
4) lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; 94 €
5) lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; 94 €
6) lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen; sekä 94 €
7) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 91 h §:ssä tarkoitetun lausunnon antaminen. 94 €

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa maksuissa tehtävään käytetty työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin.

Edellä 2 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijalta peritään lisäksi ne kustannukset, jotka aiheutuvat asianosaisten kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiannosta alueen omistajille sekä oikeuden haltijoille.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lisäksi kansallisena mittanormaalilaboratoriona annetut asiantuntijapalvelut. Keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuvat kiinteät hinnat ovat:

Suorite hinta euroa
1) Peruskalibrointi koje ja yksi latta 700 €
2) Peruskalibrointi koje ja kaksi lattaa 1 050 €
3) Kalibrointi kolmessa lämpötilassa, koje ja yksi latta 1 050 €
4) Kalibrointi kolmessa lämpötilassa, koje ja kaksi lattaa 1 500 €

Muiden kuin yllä mainittujen kalibrointien osalta maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn työajan perusteella 80 euroa tunnilta. Tehtävään käytetty työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen lähimpään täyteen tai puoleen tuntiin

11 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistörekisterin pitäjän aloitteesta tehdystä päätöksestä, joka koskee 10 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua suoritetta, ei peritä maksua. Kiinteistörekisterilain 2 a §:ssä tarkoitetun kiinteistörekisteriin merkitsemisen kiinteistörekisterin pitäjä tekee maksutta.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätös kiinteistön laadun muuttamisesta tilaksi tai tontiksi tehdään maksutta silloin, kun asia on tullut vireille kirjaamisviranomaisen aloitteesta.

12 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Maanmittauslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kiintopisteaineistojen luovutukset;

2) ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen luovutukset;

3) maastotietoaineistojen luovutukset;

4) paikkatietoinfrastruktuurin palvelut;

5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet;

6) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kaupanvahvistajarekisteristä annettavat suoritteet;

7) koulutuspalvelut;

8) konsultointi- ja asiantuntijapalvelut sekä selvitykset;

9) todistukset lukuun ottamatta 10 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa asiantuntijapalveluissa

suoritettaviin kalibrointeihin liittyviä todistuksia;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

11) yhteisaluelain (758/1989) 10 §:n 2 momentissa säännelty järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen ja muu järjestäminen;

12) maakaaren 9 a luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun kirjallisen yleisvaltakirjan tallentaminen sähköiseen asiointijärjestelmään;

13) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat tutkimukset ja suoritteet, jotka ovat muita kuin 1–12 kohdassa mainittuja suoritteita;

14) Maanmittauslaitoksen hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

15) painetut kartat ja julkaisut; sekä

16) muut kohdissa 1–15 lueteltujen kaltaiset suoritteet.

13 §
Muut maksuttomat suoritteet

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Kiintopisteaineiston, ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen ja maastotietoaineistojen käyttöoikeudesta sekä tieteellisistä julkaisuista ei peritä maksua.

Aineistojen luovutuksesta voidaan maksu jättää perimättä silloin, kun luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähäiset.

Kansallisiin koordinaatti-, korkeuspiste- ja painovoimajärjestelmiin liittyvät mittaus- ja muut aineistot voidaan luovuttaa verkkopalveluna maksutta paikkatietoaineistoja hallinnoiville ja käyttäville tahoille edellä tarkoitettujen järjestelmien käyttöä varten.

14 §
Eräitä muita paikkatietokeskuksen maksuttomia suoritteita

Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten tai lausuntojen laatiminen, julkaisujen luovutus sekä tutkimukset ja mittaukset tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa paikkatietokeskuksessa maksutta, jos ne perustuvat vastavuoroisuuteen.

Paikkatietokeskuksen tuottamien tietojen luovutuksesta tutkimus- ja opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Maanmittauslaitoksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

15 §
Muu omakustannusarvon perusteella hinnoiteltava suorite

Luovutettaessa kiinteistöjen kauppahintarekisteristä aineistoa valtion viranomaiselle viranomaistehtävien hoitamista varten peritään maksu, joka vastaa aineiston irrottamisen ja luovuttamisen omakustannusarvoa. Jos edellä tarkoitettua aineistoa käytetään myös muuhun tarkoitukseen kuin viranomaistehtävien hoitamiseen, peritään maksu 12 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein.

4 luku

Kaupanvahvistus

16 §
Kaupanvahvistuksesta perittävät maksut

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 120 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksestä maksu on 2 euroa sivulta.

Jos kaupanvahvistus asianosaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

5 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Osakeluettelon ylläpidon siirtäminen Maanmittauslaitokselle

Osakeluettelon ylläpidon siirto Maanmittauslaitokselle on 31.12.2022 asti yhtiölle maksutonta. Osakeluettelon ylläpidon siirrosta Maanmittauslaitokselle peritään 1.1.2023 alkaen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella määrättävä maksu.

18 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tai käsittelyssä Maanmittauslaitoksessa tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään asian vireille tullessa tai suoritteen tilauksen vastaanottohetkellä voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Liite

Liite 1

Asetuksen 6 §:n 4 momentissa tarkoitettujen suoritteiden kiinteät maksut

Huoneistotietojärjestelmästä annettavat maksulliset tulosteet

euroa
Osakeluettelo 18,00
Osakehuoneistotuloste 18,00
Muu tuloste huoneistotietojärjestelmästä 18,00
Viranomaisen sähköisen asiointipalvelun kautta luovutetut edellä mainitut tulosteet 14,00

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat maksulliset suoritteet

Tulostepalvelu

euroa laskutusperuste
Osakeluettelo 6,00 PDF-tuloste
Osakehuoneistotuloste 6,00 PDF-tuloste
Palvelun perustamismaksuYlläpito 180,0015,00 käyttäjätunnuskk/käyttäjätunnus

Kyselypalvelu huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteristä

euroa laskutusperuste
Yhtiön perustiedot 0,50 yhtiö
Yhtiön omistukset 4,00 yhtiö
Yhtiön hallintakohteet 2,00 yhtiö
Yhtiön rajoitukset 0,50 yhtiö
Osakeryhmän perustiedot 0,50 osakeryhmä
Osakeryhmän omistukset 1,00 osakeryhmä
Osakeryhmän hallintakohteet 1,00 osakeryhmä
Osakeryhmän panttaukset 1,00 osakeryhmä
Osakeryhmän rajoitukset 1,00 osakeryhmä
Palvelun perustamismaksuYlläpito 180,0015,00 käyttäjätunnuskk/käyttäjätunnus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.