1458/2019

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen (258/2016) 3 §:n otsikko, 7 ja 8 § sekä liite 1, sellaisina kuin niistä ovat 8 § ja liite 1 asetuksessa 740/2017, ja

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rajavartiolaitos perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat pelastuslain (379/2011) 99 a §:ssä tarkoitettu alusöljy- ja aluskemikaalivahingon torjunta, virka-apu ja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 30 §:ssä tarkoitettu rekisteröidyn pyynnöstä tehtävä toimenpide, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.


7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ään perustuvasta asiakirjan antamisesta perittävästä suoritemaksusta säädetään mainitun lain 34 §:ssä. Päätöksestä, jolla viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja, ei peritä suoritemaksua.

Tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta tai telekopiona toimitettavasta A4-kokoa olevasta mustavalkoisesta kopiosta tai tulosteesta peritään 0,60 euroa sivulta. A3-kokoa olevasta kopiosta tai tulosteesta sekä värikopiosta tai -tulosteesta peritään 1,20 euroa sivulta. Jos yhden tai useamman asiakirjan kopio on tallennettu CD- tai DVD- levylle tai vastaavalle sähköiselle tallennusalustalle, peritään tallenteesta maksu, joka on 20 euroa levyltä.

Erityisiä toimenpiteitä vaativaa asiakirjapyyntöä käsiteltäessä peritään lisäksi asiakirjan käsittelyyn käytetyn työn mukainen omakustannushinta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2019

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Rajavartioylitarkastaja
Pertti Normia

Liite 1

MAKSUTAULUKKO

PÄÄTÖKSET Euroa (€)

Muu hakemuksesta annettava päätös 33

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.