1454/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallintoon liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä muista maksuista sekä niiden maksuperusteista.

2 luku

Taajuusmaksut

2 §
Taajuusmaksun suuruus ja perintä

Liikenne- ja viestintävirasto perii käytettäväksi myönnettyjen tai varattujen radiotaajuuksien taloudelliseen arvoon ja taajuushallinnollisiin kustannuksiin perustuvan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvoa korkeamman vuosittaisen maksun sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 39 §:ssä (917/2014) tarkoitetusta tämän momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta ja omakustannusarvon mukaisen vuosittaisen maksun tämän momentin 3 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta:

1) oikeudesta radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön (radiolupa);

2) radiotaajuuksien varauksesta; sekä

3) sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien taajuuksien hallinnosta.

Taajuusmaksua 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta peritään 4–12 §:ssä ja 14 §:ssä säädetyn mukaisesti. Vuosittaisen taajuusmaksun maksukauden pituus on enintään 13 kuukautta. Radioluvan haltija on velvollinen maksamaan vuosittaisen taajuusmaksun siitä huolimatta, että radiolupa irtisanotaan tai peruutetaan päättymään maksukauden aikana.

3 §
Taajuusmaksun määräytymisperusteet

Liikenne- ja viestintäviraston on jäljempänä tarkemmin säännellyllä tavalla otettava radiolähettimen, radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman taajuusmaksua määrätessään huomioon seuraavat yleiset määräytymisperusteet:

1) käytettäväksi osoitettu tai varattu taajuusmäärä, käyttöoikeuden laatu ja vertailukaistan leveys;

2) käytettäväksi osoitettu tai varattu taajuusalue;

3) radiojärjestelmän käyttöoikeusalueen väestön määrä; sekä

4) se, mihin radiolaiteryhmään radiolähetin kuuluu.

Liikenne- ja viestintäviraston on lisäksi jäljempänä säännellyllä tavalla eräiden radiolähettimien, radioverkkojen tai radiojärjestelmien hallussapidosta ja käytöstä taajuusmaksua määrätessään 1 momentissa säädetyn lisäksi otettava huomioon käytettävien radiolähettimien määrä tai käytettäväksi osoitettujen taajuuksien käyttötapa.

4 §
Yleinen taajuusmaksu

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisten määräytymisperusteiden mukaisesti perittävä taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan ja 2–8 momentissa määriteltyjen kertoimien, laskennallisten suureiden ja käsitteiden mukaisesti:

B0 • K1 • Kasuk • S • 1 295,50 €

Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys (B0) on taajuusmäärän suhde vertailukaistan leveyteen (Bref). Taajuusmaksun määräämisessä sovellettava taajuusmäärä on käytettäväksi osoitettu tai radioverkolle tai -järjestelmälle varattu taajuusmäärä (B) kerrottuna käyttöoikeuden laatuun perustuvalla käyttöoikeuskertoimella (Kj). Suhteellinen kaistanleveys määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0 = (B • Kj) / Bref

Vertailukaistan leveys (Bref) on 25 kHz, lukuun ottamatta yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimien taajuusmaksua, jossa maksussa sovellettava vertailukaistan leveys on 14 MHz.

Käyttöoikeuskertoimen arvot määrätään liitteen 1 kohdassa. Jos taajuuksia on osoitettu tai varattu käyttöön erilaisilla käyttöoikeuksilla, taajuusmäärä on käyttöoikeuksittain laskettujen taajuusmäärien summa.

Taajuusaluekerroin (K1) määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien käyttöön osoitetun tai varatun taajuusalueen perusteella. Jos käyttöön on osoitettu ja varattu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Sovellettavat taajuusaluekertoimet määrätään liitteen 2 kohdassa.

Väestöpeittokerroin (Kasuk) määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asukkaita on radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman käyttöoikeusalueella suhteessa Suomen väkilukuun. Väestöpeittokerroin on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Väestöpeittokerroin on kuitenkin kiinteä 0,01 määrättäessä taajuusmaksua myönnetystä oikeudesta pitää hallussa ja käyttää muuta radiolähetintä, radiojärjestelmää tai radioverkkoa kuin matkaviestinverkkoa, viranomaisradioverkkoa, rautateiden R-GSM -radiojärjestelmää, joukkoviestintäverkkoa, satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkkoa tai kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmää.

Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 8 momentissa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävään taajuusmaksuun. Sovellettavat perusmaksun kertoimet määrätään liitteen 3 kohdassa.

Perusmaksu on vertailukaistan suuruisen taajuusmäärän käyttöoikeudelle määrätty laskennallinen suure, jota käytetään radiolähettimen taajuusmaksua määrättäessä. Perusmaksu on 1 295,50 euroa.

5 §
Yleisen taajuusmaksun radiolähettimet, radioverkot ja radiojärjestelmät

Liikenne- ja viestintävirasto perii vuosittain edellä 4 §:ssä säädetyn mukaisesti määräytyvän taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää seuraavia luvanvaraisia radiolähettimiä tai radioverkon tai radiojärjestelmän luvanvaraisia tukiasemia tai radiolähettimiä:

1) muun matkaviestinverkon kuin erittäin laajakaistaisen matkaviestinverkon tukiasemat;

1 a) erittäin laajakaistaisen matkaviestinverkon tukiasemat;

2) viranomaisverkon (VIRVE) tukiasemat;

3) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmän tukiasemat;

4) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät;

5) televisioverkon ja muun joukkoviestintäverkon radiolähettimet;

6) kiinteät HF-lähettimet;

7) radiosondijärjestelmät;

8) enintään 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä;

9) satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkko;

10) henkilökohtainen hätälähetin (PLB);

11) yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon tukiasemat;

12) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmän radiolähettimet;

13) kiinteän satelliittiliikenteen maa-aseman radiolähettimet;

14) radiolinkkilähettimet;

15) muu tutka-asema kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema; sekä

16) avaruuteen lähetetyn esineen radiolähetin lukuun ottamatta satelliittijärjestelmien radioasemia.

Matkaviestinverkolla tarkoitetaan tässä asetuksessa GSM-matkaviestinverkkoa ja UMTS-matkaviestinverkkoa, digitaalista laajakaistaista 450 ja 2000 matkaviestinverkkoa, 700 MHz:n, 800 MHz:n, 2500 MHz:n ja 3500 MHz:n sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan soveltuvaa maanpäällistä järjestelmää sekä aluksen matkaviestinverkkoa ja ilma-aluksen matkaviestinverkkoa. Erittäin laajakaistaisella matkaviestinverkolla tarkoitetaan tässä asetuksessa 26 GHz:n taajuusalueella toimivaa matkaviestinverkkoa.

6 §
Yleisen taajuusmaksun perintää koskevia tarkentavia määräyksiä

Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on 5 §:n 1 momentin 11–16 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, kuutiojuuri 4 §:n 2 momentissa määritellystä radiotaajuuksien suhteellisesta kaistanleveydestä.

Vuoden 2008 jälkeen voimaan tullut kuntajaon muutos ei vaikuta matkaviestinverkon eikä kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemien väestöpeittokertoimen suuruuteen verkon tai järjestelmän käyttöoikeusaluetta suurentamalla.

Valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisioverkon radiolähettimien suhteellinen kaistanleveys määrätään televisioverkolle varatun taajuusmäärän perusteella. Televisioverkolle varattu taajuusmäärä on valtioneuvoston taajuussuunnitelmassa toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan määrätyn taajuusalueen taajuusmäärä jaettuna taajuusalueella käytettävissä olevien valtakunnallisten kanavanippujen määrällä. Alueellisen televisioverkon radiolähettimien suhteellinen kaistanleveys on sama, kuin samalla taajuusalueella toimivaksi tarkoitetun valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisioverkon radiolähettimien suhteellinen kaistanleveys. Televisioverkon taajuusmaksu määrätään verkkokohtaisesti.

Yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon tukiaseman taajuusmaksu lasketaan verkkokohtaisesti ja antennipaikkakohtaisesti.

Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa säädetään, taajuusmaksu lasketaan yhden samalla radiotaajuudella toimivan radiolähettimen perusteella, jos kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmässä tai radiolinkkijärjestelmässä on yhdessä antennipaikassa enemmän kuin yksi samalla radiotaajuudella toimiva radiolähetin.

Kiinteän HF-lähettimen taajuusmaksu määrätään antennipaikkakohtaisesti.

7 §
Eräiden yksityisten radiojärjestelmien ja satelliittijärjestelmien erityinen taajuusmaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraisia

1) yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon liikkuvia asemia;

2) radiomikrofonilähettimiä;

3) radio-ohjauslähettimiä; sekä

4) satelliittijärjestelmien avaruuteen lähetettyjä radioasemia

siten, että taajuusmaksun määräämisessä sovelletaan 4 §:ssä tarkoitettujen kertoimien ja laskennallisten suureiden lisäksi järjestelmäkerrointa K6b. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0 • K1 • Kasuk • K6b • S • 1295,50 €

Järjestelmäkerroin K6b määräytyy järjestelmään kuuluvien liikkuvien radiolähettimien porrastetun lukumäärän mukaisesti siten, että liikkuvien radiolähettimien painokerroin on 0,25 lukuun ottamatta satelliittijärjestelmien avaruuteen lähetettyjä radioasemia, joihin sovellettava painokerroin on 1. Liikkuvien radiolähettimien ja satelliittijärjestelmien avaruuteen lähetettyjen radioasemien porrastetun lukumäärän perusteella määräytyvät järjestelmäkertoimet määrätään tämän asetuksen liitteen kohdassa 4.

Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä kuutiojuuri 4 §:n 2 momentissa määritellystä radiotaajuuksien suhteellisesta kaistanleveydestä ja 3 kohdassa tarkoitettujen radio-ohjauslähettimien taajuusmaksuja määrättäessä kahdeksasjuuri 4 §:n 2 momentissa määritellystä radiotaajuuksien suhteellisesta kaistanleveydestä.

Yksityisen radioverkon (PMR) ja henkilöhakuverkon liikkuvien asemien sekä radiomikrofonilähettimien, jotka kuuluvat sijaintinsa, käyttämiensä tukiasemien tai muulla vastaavalla perusteella samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, katsotaan olevan saman radiojärjestelmän liikkuvia asemia tai radiolähettimiä.

Eri taajuusalueilla ja eri kunnissa toimiville radio-ohjauslähettimille lasketaan taajuusmaksu erikseen.

Eri taajuusalueilla toimiville radiomikrofonilähettimille lasketaan taajuusmaksu verkkokohtaisesti erikseen. Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, radiomikrofonilähettimen taajuusmääränä pidetään maksua määrättäessä radioluvassa määrättyä radiomikrofonilähettimen kanavan leveyttä.

Satelliittijärjestelmien avaruuteen lähetettyjen radioasemien, jotka kuuluvat Kansainväliselle televiestintäliitolle tehtävän satelliittijärjestelmän koordinointimenettelyn perusteella samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, katsotaan olevan saman satelliittijärjestelmän radioasemia ja niihin sovelletaan järjestelmäkerrointa K6b.

8 §
Merenkulun ja ilmailun radiolähettimen erityinen taajuusmaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista merenkulun tai ilmailun radioasemaa taikka merenkulun tai ilmailun radiojärjestelmän radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Käyttötapakerroin (Ktapa) määräytyy luvanhaltijan käyttöön osoitettujen radio-taajuuksien käyttötavan perusteella. Käyttötapakertoimet on määrätty tämän asetuksen liitteen kohdassa 5. Muut kaavoissa sovellettavat kertoimet ja laskennalliset suureet ovat 4 §:ssä ja 7 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisia.

Aluksen ja ilma-aluksen radioaseman ja ilmailun kannettavien radiolähettimien taajuusmaksu määrätään käyttötapakohtaisesti.

Muiden meriradiojärjestelmien kuin aluksen radioaseman sekä ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän tukiaseman taajuusmaksu lasketaan järjestelmäkohtaisesti ja antennipaikkakohtaisesti. Saman radiojärjestelmän liikkuviksi asemiksi katsotaan liikkuvat asemat, jotka kuuluvat käyttämänsä tukiaseman antennipaikan tai muulla vastaavalla perusteella samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen.

9 §
Radioamatöörilähettimien erityiset taajuusmaksut

Liikenne- ja viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää luvanvaraista radioamatöörilähetintä tai radioamatööriaseman radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

Kaavoissa sovellettavat kertoimet ja laskennalliset suureet ovat 4 §:ssä säädetyn mukaisia.

Liikenne- ja viestintävirasto saa periä vain yhden vuosittaisen taajuusmaksun, vaikka radiolupa oikeuttaisi pitämään hallussa ja käyttämään useampaa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua radioamatöörilähetintä.

Erikoisluvan edellyttävän radioamatööriaseman taajuusmaksu lasketaan antennipaikkakohtaisesti käyttöön osoitettujen lähetystaajuuksien perusteella.

10 §
Muiden radiolähettimien, radioverkkojen ja radiojärjestelmien taajuusmaksut

Muun kuin 5 §:ssä tai 7–9 §:ssä tarkoitetun radiolähettimen, radioverkon tai radiojärjestelmän taajuusmaksu määräytyy kuten sitä lähinnä vastaavan radiolähettimen, radioverkon tai radiojärjestelmän taajuusmaksu.

Jos lähinnä vastaavaa radiolähetintä, radioverkkoa tai radiojärjestelmää ei voida määrittää, taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

K1 • 0,01 • 1295,50 €.

Kaavassa sovellettava taajuusaluekerroin (K1) on 4 §:ssä säädetyn mukainen.

11 §
Lyhytaikainen taajuusmaksu, käyttöoikeuden muutos ja vähimmäismaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii lyhytaikaisen taajuusmaksun myöntämästään alle vuoden pituisesta oikeudesta pitää hallussa ja käyttää 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä tarkoitettua radiolähetintä. Taajuusmaksun suuruus on 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä säädetty vuosittainen taajuusmaksu kerrottuna käyttövuorokausien lukumäärän ja 365:n suhdeluvulla, kuitenkin vähintään neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä ja aina vähintään 18 euroa.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto muuttaa 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä tai 1 momentissa tarkoitettua oikeutta pitää hallussa ja käyttää radiolähetintä radioluvan voimassaoloaikana siten, että se vaikuttaa taajuusmaksun määräytymisperusteisiin maksua suurentavasti, niin taajuusmaksu peritään myös muutetun oikeuden osalta. Kuluvalta taajuusmaksun maksukaudelta lisämäärä peritään kuitenkin vain maksukauden jäljellä olevalta osalta vuorokausikohtaisesti.

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä tai 7–10 §:ssä säädetään, taajuusmaksun vähimmäismäärä on 18 euroa.

12 §
Taajuusvarausmaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 44 §:ssä tarkoitetusta radiotaajuuksien varauksesta saman suuruisen maksun kuin tämän asetuksen 5 §:ssä tai 7–11 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta hallussa pitää ja käyttää radiolähetintä. Sen estämättä, mitä 11 §:n 1 momentissa säädetään, taajuusmaksua peritään myös alle 18 euroa tai alle neljäsosa vuosittaisen taajuusmaksun määrästä.

Jos varaus raukeaa sen vuoksi, että radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetään radiolupa, radiolähettimen 5 §:ssä tai 7–11 §:n perusteella määrättävästä ensimmäisen vuoden vuosittaisesta taajuusmaksusta tai 10 §:n 1 momentin perusteella määrättävästä lyhytaikaisesta taajuusmaksusta tehdään tämän momentin mukainen vähennys. Vähennyksen suuruus on 5 §:ssä tai 7–11 §:ssä säädetty taajuusmaksu kerrottuna taajuusvarauksen voimassaolon ja raukeamisesta johtuneen tosiasiallisen voimassaolon välisen vuorokausimäärän erotuksen ja 365:n suhdeluvulla. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä 5 §:n 1 momentin 11 tai 12 kohdassa, 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa taikka 8 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun radiolähettimen taajuusmaksusta taikka lyhytaikaisesta taajuusmaksusta.

Taajuusvarauksen taajuusmaksuun ei kuitenkaan lasketa yksityisen radioverkon (PMR), henkilöhakuverkon, muun meriradiojärjestelmän kuin aluksen radioaseman tai ilmailun taajuuksilla toimivan maaradiojärjestelmän liikkuvia asemia. Jos verkkoon tai järjestelmään ei kuulu kuin liikkuvia asemia, lasketaan taajuusvarauksen taajuusmaksu yhden liikkuvan aseman perusteella.

Kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmän taajuusvarauksen taajuusmaksu määräytyy kuitenkin siten, että jokaista järjestelmälle varattua radiokanavaa kohden lasketaan yksi radiolähetin.

13 §
Sotilaallisen radioviestinnän taajuushallintomaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien taajuuksien hallinnosta vuosittaisen taajuushallintomaksun, joka määrätään taajuusaluekohtaisesti. Taajuushallintomaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

B0 • K1 • Kasuk • S • 1295,50 €

Taajuushallintomaksuun sovellettavat kertoimet ja laskennalliset suureet ovat 4 §:ssä säädetyn mukaisia lukuun ottamatta radiotaajuuksien suhteelliseen kaistanleveyteen (B0) sovellettavaa vertailukaistan leveyttä ja perusmaksun kerrointa S.

Taajuushallintomaksuun sovellettava radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys (B0) on sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvään radioviestintään taajuusalueelta määrättyjen taajuuksien taajuusmäärän (B) suuruuden suhde vertailukaistan leveyteen 14 MHz.

Taajuushallintomaksuun sovellettava perusmaksun kerroin S on maksukohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 4 §:n 8 momentissa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuushallintomaksun suuruuteen. Kertoimen arvo on 0,85.

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, puolustusvoimille tai rajavartiolaitokselle myönnetystä taajuusvarauksesta tai oikeudesta radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön ei peritä taajuusmaksua taajuushallintomaksun lisäksi.

14 §
Maksuttomat suoritteet

Taajuusmaksua tai taajuusvarausmaksua ei peritä vieraan valtion edustuston tehtäviin liittyvän radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisen radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön myönnetystä oikeudesta eikä taajuusvarauksesta.

3 luku

Muut taajuushallinnolliset maksut

15 §
Tutkintomaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän tutkintomaksun radioviestinnän tutkintoon osallistumisesta. Maksut ovat seuraavat:

1) merenkulun yleinen radioasemanhoitajan pätevyystutkinto 75,70 euroa;

2) merenkulun rajoitettu radioasemanhoitajan pätevyystutkinto tai avomerilaivurin radiotutkinto 67,30 euroa;

3) rannikkolaivurin radiotutkinto 45,40 euroa;

4) merenkulun yleinen tai rajoitettu radioasemanhoitajan kelpoisuustutkinto 37,85 euroa.

Muista radioviestinnän tutkinnoista kuin 1 momentissa tarkoitetuista peritään tutkintomaksu, jonka määrä on sitä lähinnä vastaavasta 1 momentissa tarkoitetusta tutkinnosta perittävä maksu.

Osatutkintoon osallistumisesta peritään puolet 1–2 momentissa tarkoitetusta maksusta pyöristettynä lähimpään viiteen tai kymmeneen senttiin.

Liikenne- ja viestintävirasto perii edellä tarkoitetun tutkintomaksun, vaikka tutkinto on hylätty.

16 §
Todistusmaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii radioviestinnän pätevyys- ja kelpoisuustodistuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän todistusmaksun. Todistusmaksu 15 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta on 43,75 euroa ja 15 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta 28,60 euroa.

Todistusmaksu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 265 §:n 1 momentissa tarkoitetusta radioamatööriviestinnän pätevyystodistuksesta on 43,75 euroa.

17 §
Radiolaitteen tai radioaseman tarkastusmaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii suuren häiriöriskin aiheuttavan radiolähettimen tai radioaseman tarkastuksesta valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän maksun. Tarkastuksesta perittävät tarkastusmaksut ovat seuraavat:

1) käyttöpaikalla tehtävä tarkastus 840,95 euroa;

2) mittaus- ja laitetietojen perusteella tehtävä tarkastus 100,00 euroa.

Sellaisesta radiolaitteen tarkastamisesta, jota tarkoitetaan poliisilain (872/2001) 5 luvun 25 §:n 2 momentissa, peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu suoritteen omakustannusarvon mukainen tarkastusmaksu.

Liikenne- ja viestintävirasto perii edellä tarkoitetun tarkastusmaksun, vaikka laite tai asema on hylätty.

18 §
Maksu häiriösuojauksesta ja satelliittijärjestelmän koordinoinnista

Liikenne- ja viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun:

1) radiovastaanottoaseman suojaamisesta häiriöiltä;

2) satelliittijärjestelmän koordinoinnista Kansainväliseen televiestintäliittoon tai muuhun kansainväliseen järjestöön.

19 §
Radiolähettimen rekisteröintimaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän radiolähettimen rekisteröintimaksun radiolähettimen rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä. Maksut ovat seuraavat:

1) ilma-alukseen sijoitettu tukiasema, joka on tarkoitettu matkaviestinpalvelujen (MCA-palvelut) tarjoamiseen ilma-aluksessa, rekisteröinti 18 euroa;

2) alukseen sijoitettu tukiasema, joka on tarkoitettu matkaviestinpalvelujen (MCV-palvelut) tarjoamiseen aluksessa, rekisteröinti 18 euroa.

Jos ilma-aluksessa tai aluksessa on enemmän kuin yksi 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tukiasema, niin maksua peritään vain yhdestä tukiasemasta.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Maksuista tai suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Liite

TAAJUUSMAKSUISSA SOVELLETTAVIEN KERTOIMIEN SUURUUDET

1) Käyttöoikeuskertoimet

Sovellettavat käyttöoikeuskertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä Käyttöoikeus Kj
1) matkaviestinverkot, viranomaisverkko (VIRVE), rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät ja joukkoviestintäverkot Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 5
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yksinoikeuskanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
2) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät ja muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat. Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 53
Paikallinen yksinoikeuskanava 23
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
3) radio-ohjauslähettimet Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 58
Paikallinen yksinoikeuskanava 28
Rajoitetun käyttäjäryhmän valtakunnallinen kanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
4) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,01
5) Sotilaallisen radioviestinnän radiolähettimet ja -järjestelmät Valtakunnallinen yksinoikeuskanava 5
Paikallinen yksinoikeuskanava 2
Paikallinen yhteiskanava 1
Valtakunnallinen yhteiskanava 0,4
6) Muut Kaikki kanavat 1

2) Taajuusaluekertoimet

Sovellettavat taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Taajuusalue K1
0 – 28 MHz 0,2
28,001 – 87,5 MHz 0,9
87,501 – 108 MHz 1,5
108,001 – 146 MHz 1,7
146,001 – 174 MHz 1,9
174,001 – 380 MHz 2,0
380,001 – 470 MHz 2,0
470,001 – 862 MHz 2,0
862,001 – 960 MHz 1,4
960,001 – 2200 MHz 1,0
2200,001 – 3100 MHz 0,6
3100,001 – 5000 MHz 0,4
5000,001 – 10700 MHz 0,3
10700,001 – 19700 MHz 0,25
19700,001 – 39500 MHz 0,2
39500,001 – 55000 MHz 0,1
Yli 55000 MHz 0,03

3) Perusmaksun kertoimet

Perusmaksun kertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä S
1) joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,018
2) muut matkaviestinverkot kuin erittäin laajakaistaiset matkaviestinverkot 0,018
2 a) erittäin laajakaistaiset matkaviestinverkot 0,006
3) satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkko 0,018
4) viranomaisverkko (VIRVE) 0,018
5) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 0,018
6) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 0,018
7) alusten ja ilma-alusten radioasemat 0,001
8) ilmailun kannettavat radiolähettimet 0,001
9) henkilökohtainen hätälähetin (PLB) 0,15
10) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat 0,004
11) enintään 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä 0,4
12) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,9
13) radioamatöörilähettimet 0,014
14) muut erikoisluvan edellyttävät radioamatööriasemat 0,014
15) radiomikrofonilähettimet 1
16) yksityiset radioverkot (PMR) 2,1
17) radio-ohjauslähettimet 2,1
18) henkilöhakuverkot 2,1
19) muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat 0,021
20) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 3,1
21) kiinteät HF-lähettimet 3,8
22) ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 0,038
23) radiosondijärjestelmät 0,05
24) koordinoitavat kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 6
24 a) koordinoimattomat kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 1,1
25) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 25
26) avaruuteen lähetetyn esineen radiolähetin 30
27) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema 1,5

4) Järjestelmäkertoimet

Sovellettavat järjestelmäkertoimet ovat seuraavat:

Liikkuvien laitteiden lkm Porrastettu lkm (lkm p ) 6b (0,25 • lkm p )
1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 tai enemmän 95 23,75

Radio-ohjauslähettimen järjestelmäkerroin määräytyy liikkuvien laitteiden lukumäärän ja painokertoimen 0,25 perusteella kaavan K6b = lkm • 0,25 mukaisesti. Sen enimmäisarvo on kuitenkin 25.

Sellaisten radiojärjestelmien ja radioverkkojen, joissa ei ole liikkuvia laitteita, taajuusmaksua määrättäessä järjestelmäkertoimen arvo on 1.

Sovellettavat järjestelmäkertoimet satelliittijärjestelmien avaruuteen lähetettyjen radioasemien taajuusmaksuja määrättäessä ovat seuraavat:

Radioasemien lkm Porrastettu lkm (lkm p ) 6b (1 • lkm p )
1 1 1
2 – 3 2 2
4 – 5 4 4
6 – 7 6 6
8 – 9 7 7
10 – 14 9 9
15 – 19 13 13
20 – 27 18 18
28 – 39 25 25
40 – 49 32 32
50 tai enemmän 40 40

5) Käyttötapakertoimet

Käyttötapakertoimet ovat seuraavat:

Käyttötapa Ktapa
Satelliittitaajuudet 20
Merenkulun MF- ja HF-taajuudet 15
Merenkulun VHF-, hätä- ja navigointitaajuudet sekä muut kuin merenkulun ja ilmailun VHF-taajuudet 15
Ilmailun MF- ja HF-taajuudet 15
Ilmailun VHF- ja hätätaajuudet 15
Merenkulun ja muut UHF-taajuudet 7
Ilmailun navigointitaajuudet 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.