1348/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Laki Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Pelastusopistosta annetun lain (607/2006) 28 §:n 1 momentin 5 kohta ja 29 § sekä

lisätään 28 §:n 1 momenttiin uusi 6 kohta seuraavasti:

28 §
Opiskeluoikeuden menettäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos:


5) hänet on tuomittu rangaistukseen yleisessä tuomioistuimessa ja tehty rikos osoittaa sopimattomuutta alan tehtäviin;

6) hän ei toimita 29 §:n 4 momentissa tarkoitettua lääkärin lausuntoa Pelastusopistolle.


29 §
Opiskeluoikeuden keskeyttäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskelunsa ammatillisessa peruskoulutuksessa:

1) asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaisen palveluksen vuoksi;

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi;

3) pitkäaikaisen sairauden vuoksi;

4) muusta kuin 1–3 kohdassa tarkoitetusta perustellusta syystä.

Pelastusopistolla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskelijan opinnot ammatillisessa peruskoulutuksessa 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta syystä ja 32 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Opinnot keskeytetään:

1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa palveluksen keston ajaksi kuitenkin siten, että opiskelijan opinnot jatkuvat keskeytysajan jälkeen Pelastusopiston määrittelemän seuraavan mahdollisen lukukauden alusta;

2) 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vapaan keston ajaksi kuitenkin siten, että opiskelijan opinnot jatkuvat keskeytysajan jälkeen Pelastusopiston määrittelemän seuraavan mahdollisen lukukauden alusta;

3) 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Pelastusopiston päättämäksi ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että opiskelijan opinnot jatkuvat keskeytysajan jälkeen Pelastusopiston määrittelemän seuraavan mahdollisen lukukauden alusta.

Pelastusopistolla on 1 momentin 3 kohdan mukaista päätöstä tehtäessä salassapitosäännösten estämättä oikeus saada opiskeluoikeuden keskeyttämistä koskevaa arviointia varten ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen lausunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutkimuksen perusteella  laadittu  arvio  opiskelijan  toimintakyvystä  opintojen  jatkamisen  kannalta.  Pelastusopisto vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

Päätöksen opiskeluoikeuden keskeyttämisestä tekee Pelastusopiston rehtori. Päätöksessä tulee määritellä:

1) opintojen jatkumisen ajankohta ja ajankohta, johon mennessä opiskelijan tulee ilmoittaa Pelastusopistolle opintojen jatkamisesta opiskeluoikeuden menettämisen uhalla;

2) opintojen edellyttämän fyysisen toimintakyvyn hyväksyttävä testaaminen opiskelijan omalla kustannuksella ennen opintojen jatkamista opiskeluoikeuden menettämisen uhalla.

Opiskeluoikeuden väliaikaiseen keskeyttämiseen kulunutta aikaa ei lasketa opiskelijan opintojen enimmäisaikaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Ennen tämän lain voimaantuloa opiskelijaksi hyväksyttyihin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 46/2019
HaVM 5/2019
EV 37/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.