1322/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan avioliittoasetuksen (820/1987) 4 §, 8 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti ja 18 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § asetuksessa 139/2002, 8 §:n 2 momentti ja 18 § asetuksessa 613/2008 sekä 17 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 134/1997, seuraavasti:

4 §

Jos avioliiton esteiden tutkija katsoo avioliittolain (234/1929) 108 §:n 3 momentin nojalla, että avioliiton esteet voidaan tutkia Suomen lakia soveltaen, selvitykseen, jonka kihlakumppanin tulee antaa avioliiton esteiden tutkijalle, sovelletaan, mitä 2 §:ssä säädetään.

8 §

Jos siviilivihkimisen toimittaa henkilö, jolle Digi- ja väestötietovirasto tai Ahvenanmaan valtionvirasto on avioliittolain 17 a §:n 2 momentin nojalla myöntänyt vihkimisoikeuden, vihkiminen toimitetaan kotona tai muussa soveliaassa paikassa ja ajankohtana, josta vihkijä ja kihlakumppanit ovat keskenään sopineet.

17 §

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa lomakkeiden kaavat sekä antaa kaavojen ja lomakkeiden käyttöä koskevat määräykset.

Avioliiton esteiden tutkijat ja vihkijät saavat 2 momentissa tarkoitetut kaavat ja lomakkeet maksutta Digi- ja väestötietovirastosta tai sen tehtäviä hoitavalta viranomaiselta. Avioliiton esteiden tutkijan on pidettävä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita kihlakumppanien saatavana.

18 §

Ulkoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tulee tehdä avioliittolain 112 tai 113 §:n nojalla antamastaan vihkimisoikeudesta ja sen peruuttamisesta ilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle, joka Ahvenanmaan valtionviraston ohella pitää Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (1156/2019) tarkoitettua vihkimisoikeusrekisteriä. Ilmoituksen tulee sisältää ne tiedot, jotka mainitun lain 7 §:n mukaan merkitään vihkimisoikeusrekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Salla Silvola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.