1305/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2019

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähkömarkkinalain (588/2013) 77 §:n 3 momentin ja 83 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkömarkkinalain (588/2013) 12 luvussa tarkoitettuun saman yhteisön tai laitoksen harjoittamien sähköliiketoimintojen sekä sähköverkkotoiminnan osa-toimintojen eriyttämiseen toisistaan ja muista liiketoiminnoista.

Tätä asetusta sovelletaan 1 momentissa säädetyn lisäksi myös yksinomaan sähköverkkotoimintaa harjoittavaan verkonhaltijaan, jos verkonhaltija noudattaa kirjanpidossaan ja tilinpäätöksensä laadinnassa asetuksen säännöksistä poikkeavia menettelytapoja. Verkonhaltijan on tällöin annettava sähköverkkotoiminnastaan myös tämän asetuksen mukaiset tiedot.

2 §
Merkitykseltään vähäiset liiketoiminnat

Eriytettäessä sähköliiketoimintoja muista liiketoiminnoista katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sellaiset sähköliiketoiminnat, joiden yhteinen liikevaihto on alle 10 prosenttia yhteisön tai laitoksen liikevaihdosta ja suuruudeltaan alle 500 000 euroa vuodessa. Merkitykseltään vähäiseksi ei kuitenkaan katsota verkonhaltijan harjoittamaa sähköverkkotoimintaa tai sähköverkkotoiminnan osatoimintoa.

Eriytettäessä muita liiketoimintoja sähköliiketoiminnoista katsotaan merkitykseltään vähäisiksi sellaiset muut liiketoiminnat, joiden yhteinen liikevaihto on alle 10 prosenttia yhteisön tai laitoksen liikevaihdosta ja suuruudeltaan alle 500 000 euroa vuodessa.

3 §
Eriytettyjen tilinpäätösten kaava

Sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytetyissä tilinpäätöksissä on esitettävä ainakin liitteessä olevan kaavan mukaiset erät.

Kustakin eriytetyn tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksien mukaan oikaistava.

4 §
Tasejatkuvuus

Eriytetyn sähköliiketoiminnan ja sähköverkkotoiminnan osatoiminnon taseeseen tulee mahdollisuuksien mukaan soveltaa tasejatkuvuuden periaatetta noudattaen kirjanpitolakia (1336/1997).

5 §
Eriyttämisperusteet

Eriytetyille sähköliiketoiminnoille ja sähköverkkotoiminnan osatoiminnoille suoraan kohdistettavissa olevat tuotot ja kulut sekä varallisuus- ja pääomaerät tulee kirjata suoraan asianomaisen liiketoiminnan eriytettyyn tilinpäätökseen sekä liiketoimintojen yhteiset erät kohdistaa asianomaisille liiketoiminnoille ensisijaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisella kohdistamisperusteella tai jos sellaista ei ole löydettävissä, liiketoiminnan laajuuteen perus-tuvalla jakoperusteella. Sähkön ja lämmön yhteistuotannosta syntynyt etu tulee jakaa molemmille liiketoiminnoille ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja tekniset ratkaisut.

Sovelletut eriyttämisperusteet tulee yksilöidä. Selvitys eriyttämisperusteista tulee säilyttää tilikauden tositteina kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja muiden kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

6 §
Eriytettyjen tilinpäätösten laatimiseen liittyvän aineiston säilyttäminen

Jos sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriyttäminen perustuu yhteisön tai laitoksen sisäiseen laskentaan tai erillislaskelmiin, liiketoimintojen eriyttämiseen liittyvät sisäisen laskennan tulosteet sekä erillislaskelmat tulee liittää tilikauden tositteisiin ja säilyttää tilikauden tositteina kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n ja muiden kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevien säännösten mukaisesti.

7 §
Eriytettyjen tilinpäätösten lisätiedot

Sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten tulee sisältää seuraavat lisätiedot:

1) sähkö verkkotoiminnan käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin eriteltyinä vähintään sähköverkon aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, liikearvoon sekä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ennakkomaksuihin

2) sähköverkkotoimintaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti;

3) edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin tehdyt oikaisut;

4) eriyttämisperusteisiin tilikauden aikana tehdyt muutokset, niiden perustelut sekä muutosten vaikutukset.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tuottoprosentti lasketaan liitteessä olevan kaavan mukaisesti.

8 §
Eriytettyjen tilinpäätösten ja verkonhaltijan tilinpäätöksen toimittaminen Energiavirastolle

Sähköliiketoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen tulee toimittaa Energiavirastolle kultakin tilikaudelta tilintarkastajien tarkastamat sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytetyt tilinpäätökset lisätietoineen sekä verkonhaltijan tilinpäätös liitetietoineen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot tulee toimittaa Energiavirastolle tilikauden päättymistä seuraavan toukokuun loppuun mennessä tai jos tilinpäätöksen toimivaltaisesti vahvistava elin ei ole tuolloin vahvistanut tilinpäätöstä, 14 päivän kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020 sen jälkeen päättyviltä tilikausilta laadittaviin sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytettyihin tilinpäätöksiin.

Tällä asetuksella kumotaan sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (79/2005).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/944 (32019L0944); EUVL L 158, 14.6.2019, s. 125

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2019

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Erityisasiantuntija
Elina Hautakangas

Liite

Sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaava

Sähköverkkotoimintaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: tuottoprosentti = (100 x (12 / tilikauden pituus) x (nettotulos + rahoituskulut + verot)) / sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudelta.

Eriytetyn liiketoiminnan tuloslaskelmakaava

1. LIIKEVAIHTO

2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos

3. Valmistus omaan käyttöön*

4. Liiketoiminnan muut tuotot

5. Materiaalit ja palvelut

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat

aa) Ostot tilikauden aikana*

aaa) Häviösähkön hankinta*

aab) Muut ostot tilikauden aikana

ab) Varastojen muutos*

b) Ulkopuoliset palvelut

ba) Verkkopalvelumaksut*

bb) Muut ulkopuoliset palvelut

6. Henkilöstökulut*

a) Palkat ja palkkiot

b) Henkilösivukulut

7. Poistot ja arvonalentumiset

a) Suunnitelman mukaiset poistot

aa) Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta

ab) Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä*

ac) Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä

ba) Arvonalentumiset sähköverkon hyödykkeistä*

bb) Arvonalentumiset muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset

8. Liiketoiminnan muut kulut*

a) Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut*

b) Muut vuokrakulut*

c) Muut liiketoiminnan muut kulut

9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

10. Rahoitustuotot ja -kulut

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä*

b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä

c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

ca) Saman konsernin yrityksiltä*

cb) Muilta

d) Muut korko- ja rahoitustuotot

da) Saman konsernin yrityksiltä*

db) Muilta

e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

g) Korkokulut ja muut rahoituskulut

ga) Saman konsernin yrityksille*

gb) Muille

11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

12. Tilinpäätössiirrot

a) Poistoeron muutos

aa) Sähköverkon hyödykkeistä

ab) Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä

b) Vapaaehtoisten varausten muutos

c) Konserniavustus

13. Tuloverot

14. Muut välittömät verot

15. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Jos yhteisö tai laitos laatii tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, eriytettyjen tilinpäätösten tuloslaskelmassa on esitettävä ainakin kaavassa asteriskilla (*) merkityt erät.

Eriytetyn liiketoiminnan tasekaava

VASTAAVAA

A Pysyvät vastaavat

I Aineettomat hyödykkeet*

a) Liikearvo*

b) Sähköverkon aineettomat hyödykkeet*

c) Muut aineettomat hyödykkeet

d) Ennakkomaksut

II Aineelliset hyödykkeet*

a) Sähköverkon aineelliset hyödykkeet*

b) Muut aineelliset hyödykkeet

c) Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

III Sijoitukset*

B Vaihtuvat vastaavat

I Vaihto-omaisuus*

II Saamiset*

a) Pitkäaikaiset saamiset*

aa) Myyntisaamiset

ab) Siirtosaamiset

c) Muut saamiset

b) Lyhytaikaiset saamiset*

ba) Myyntisaamiset

bb) Siirtosaamiset

bc) Muut saamiset

III Rahoitusarvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

A Oma pääoma*

I Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

II Ylikurssirahasto

III Arvonkorotusrahasto

IV Muut rahastot

a) Liittymismaksurahasto*

b) Muut muut rahastot

V Edellisten tilikausien voitto (tappio)

VI Tilikauden voitto (tappio)

B Tilinpäätössiirtojen kertymä

a) Poistoero

aa) Poistoero sähköverkon hyödykkeistä

ab) Poistoero muista hyödykkeistä

b) Veroperusteiset varaukset

C Pakolliset varaukset*

D Vieras pääoma

a) Pitkäaikainen vieras pääoma

aa) Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma*

aaa) Velat annetuista konserniavustuksista*

aab) Muut velat saman konsernin yrityksille *

aac) Muu pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

ab) Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

aba) Velat annetuista konserniavustuksista*

abb) Muut velat saman konsernin yrityksille

abc) Palautettavat liittymismaksut

abd) Muu pitkäaikainen koroton vieras pääoma

b) Lyhytaikainen vieras pääoma

ba) Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma*

baa) Ostovelat

bab) Velat annetuista konserniavustuksista*

bac) Muut velat saman konsernin yrityksille*

bad) Siirtovelat

bae) Muut velat

bb) Lyhytaikainen koroton vieras pääoma*

bba) Ostovelat

bbb) Velat annetuista konserniavustuksista*

bbc) Muut velat saman konsernin yrityksille*

bbd) Siirtovelat

bbe) Muut velat

Jos yhteisö tai laitos laatii tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, eriytettyjen tilinpäätösten taseissa on esitettävä ainakin kaavassa asteriskilla (*) merkityt erät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.