1301/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 9 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään menettelystä annettaessa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua, tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta koskevaa lausuntoa valtion virastoille ja laitoksille tiedonhallinnan arvioitujen muutosten johdosta. Valtion virastoja ja laitoksia koskevista soveltamisalan rajoituksista säädetään lain 3 §:ssä.

2 §
Valtiovarainministeriön lausuntoa edellyttävä tiedonhallinnan muutos

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto tiedonhallinnan muutoksesta silloin, kun valtion viraston tai laitoksen arvion mukaan:

1) julkisen hallinnon tai valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään miljoona euroa;

2) toimialojen tai toimialan yhteiseen käyttöön tarkoitetun tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 5 miljoonaa euroa;

3) sen omaan käyttöön tarkoitettu tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 5 miljoonaa euroa ja tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon käyttöönotolla on vaikutuksia muiden viranomaisten tiedonsaantiin.

Lisäksi valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto silloin, kun valtion viraston tai laitoksen arvion mukaan julkisen hallinnon tai valtion yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden muutoksen kokonaiskustannus on vähintään miljoona euroa.

3 §
Lausuntopyynnön yhteydessä toimitettavat tiedot

Lausuntopyynnön yhteydessä on toimitettava valtiovarainministeriölle alustava suunnitelma muutoksen toteuttamisesta.

4 §
Lausuntopyynnön ajankohta

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto:

1) kehyspäätöstä edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä, kun valtion virasto tai laitos ehdottaa lausuntokohdetta valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun ehdotukseen;

2) varainhoitovuotta edeltävän vuoden helmikuun loppuun mennessä, kun lausuntokohde sisältyy viraston tai laitoksen valtion talousarviosta annetun asetuksen 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettuun ehdotukseen, jos lausuntoa ei ole annettu 1 kohdan perusteella;

3) neuvoteltuaan valtiovarainministeriön kanssa lausuntomenettelyssä sovellettavista määräajoista, kun virasto tai laitos ehdottaa lausuntokohdetta valtion talousarviosta annetun asetuksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun esitykseen.

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto kaksi kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevaa päätöstä, jollei kyseessä ole 1 momentissa tarkoitettu tilanne.

Lisäksi valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto silloin, kun valtiovarainministeriön antaman lausunnon jälkeen lausunnon kohde on olennaisesti muuttunut.

Jos valtion virastolla tai laitoksella on tarve poiketa 1 tai 2 momentissa säädetystä määräajasta, lausunnon pyytäjän on neuvoteltava siitä valtiovarainministeriön kanssa. Valtiovarainministeriö saa neuvoteltuaan valtion viraston tai laitoksen kanssa antaa luvan poiketa määräajasta.

5 §
Lausuntoasian käsittely valtiovarainministeriössä

Valtiovarainministeriön on annettava lausuntonsa neljän viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut lausuntopyynnön.

Valtiovarainministeriö saa pyytää valtion virastolta tai laitokselta lisäselvityksiä lausuntoasiaan liittyvistä seikoista. Jos lausuntopyyntö edellyttää lisäselvityksiä, valtiovarainministeriö ja lausuntoa pyytänyt valtion virasto tai laitos saavat sopia määräajasta lisäselvityksen ja lausunnon antamiselle.

Valtiovarainministeriö toimittaa lausuntonsa sitä pyytäneelle valtion virastolle tai laitokselle ja sille ministeriölle, jonka hallinnonalalle lausuntoa pyytänyt valtion virasto tai laitos kuuluu.

6 §
Valtion viraston tai laitoksen selvitys toimenpiteistä

Lausuntoa pyytäneen valtion viraston tai laitoksen on toimitettava valtiovarainministeriölle selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt lausunnon johdosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kivivasara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.